Popis projektu

Predkladaný projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy - obecného úradu v obci Jakubovany. Celý objekt je vo vlastníctve obce Jakubovany a slúži výlučne na výkon jej samosprávnych funkcií. V súčasnosti je budova obecného úradu v nevyhovujúcom technickom stave, jeho estetická hodnota je negatívna a prevádzka finančne náročná.

Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto budovy a tiež jej modernizácia. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu a dvoch podporných aktivít. Vďaka implementácii projektu bude vlastník a prevádzkovateľ budovy, obec Jakubovany, poučený o tom, ako sledovať, merať a viesť evidenciu o spotrebe energie budovy a čo zo zistených údajov vyplýva, pričom z tohto opatrenia nevzniknú obci Jakubovany žiadne náklady. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budove.

Cieľovou skupinou projektu sú občania Jakubovian a primárne obec Jakubovany, ktorej v rámci energetických úspor odpadnú náklady na ďalšie výdavky.

Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory. Zníženie spotreby energie je v súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ. Okrem tepelno-technického zlepšenia stavu objektu, bude budova obecného úradu estetický zapadať do prostredia obce. Znížením energetickej náročnosti objektu sa docieli nielen ochrana životného prostredia, ale aj zníženie finančnej náročnosti chodu obecného úradu.

Viac
Subjekt
Obec Jakubovany
Miesta realizácie
Jakubovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.06.2020
Celková suma
294,053 €
Vlastné zdroje
14,703 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
27.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
07.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
20.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
47,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
893,0 (m2)
Cieľ
893,0 (m2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
36,4048 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
120,24 (MWh/rok)
Cieľ
120,2407 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
83835,9073 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
112250,1 (kWh/rok)
Cieľ
135521,68 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
96941,5075 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,224 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2017
Názov

Energetický audit budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2017
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
243,138 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Obec Jakubovany

Suma celkom
541 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
LeXtom s.r.o.
IČO
50251015
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Parametric Systems SK s. r. o.
IČO
50441981
Názov
TWG, s.r.o.
IČO
36661791
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.