Popis projektu

Zámerom realizácie projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Kubranská 20, Trenčín-Kubrá. Táto materská škola je z hľadiska svojej lokalizácie a vysokej kvality zabezpečovaného predprimárneho vzdelávania kľúčovou organizáciou mesta. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou, ani hygienické kritériá. Obvodový plášť, strecha, balkóny a terasy vykazujú poruchy prejavujúce sa zatečením stien a vznikom prasklín. Nedostatočné zateplenie vediek k vzniku plesní v kútoch miestností. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetickej náročnosti verejných budov. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu a teda zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky a použitím OZE.

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.10.2019
Celková suma
786,663 €
Vlastné zdroje
39,333 €
Vyčerpané z projektu
672,068 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kub…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
09.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
02.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
12.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
02.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
98,4083 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
333,718 (MWh/rok)
Cieľ
333,718 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2377,34 (m2)
Cieľ
2377,34 (m2)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
235309,6677 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
366371,8674 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
275990,87 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,006 (MW)
Cieľ
0,0065 (MW)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,006 (MWe)
Cieľ
0,0065 (MWe)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,48 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
60,55 (t ekviv. CO2)
Cieľ
60,55 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
33,11 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
76,61 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 21907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Faktúra 21907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Faktúra 21907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 21907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,354 €
Schválené na preplatenie
159,754 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Faktúra 21907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,859 €
Schválené na preplatenie
242,516 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,798 €
Schválené na preplatenie
269,798 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,799 €
Schválené na preplatenie
269,798 €
Realizácia
-
Názov

Kubranská Externý manažment 07,08/2019

Kubranská Externý manažment 07,08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 05/2019

Kubranská Externý manažment 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 12/2018

Kubranská Externý manažment 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 01/2019

Kubranská Externý manažment 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 03/2019

Kubranská Externý manažment 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 10/2019

Kubranská Externý manažment 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 09/2019

Kubranská Externý manažment 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Publicita Kubranská

Publicita Kubranská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 02/2019

Kubranská Externý manažment 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

Kubranská Externý manažment 04/2019

Kubranská Externý manažment 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Externý manažment 11/2018

Kubranská Externý manažment 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kubranská Externý manažment 06/2019

Kubranská Externý manažment 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Kubranská Stavebný dozor

Kubranská Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov IČO
Názov
STUDNICA, n.o.
IČO
42053064
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
IČO
31320082
Názov
Matej Slávik
IČO
46993959
Názov
Juraj Vlčák - KWH STAVEBNÉ KONZORCIUM
IČO
11770708
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.