Popis projektu

 V obci Vojčice je zriadená  materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 38 detí, z nich 12 detí pochádza z MRK. Jedným z problémov, ktorú trápi obec a vedenie materskej školy je nevyhovujúci technicky stav budovy a nedostatočná podimenzovaná kapacita. V súčanosti nedokážeme vyhovieť všetkým žiadateľom, nakoľko nemáme dostatočné priestory v súčasnej materskej škole. Problémom je aj skutočnosť, že predmetná zastaralá budova nielenže nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám a nárokom, ale zároveň nie je vo vlastníctve obce. To nám spôsobuje, že máme zvýšené finančné náklady, ktoré musíme vynakládať za prenájom súčasných priestorov, ktoré sú vo vlastníctve grekotalíckej cirkvi. Je pre nás dôležité zabezpečiť vhodné podmienky pre všetky deti, obzvlášť pre detí z MRK. Absencia vhodných a dostatočných priestorov spôsobuje, že súčasné deti navštevujú nepravidelne materskú školu, resp. mnohým z nich to nie je umožnené z kapactiných dôvodov. Rodičia odôvodňujú absenciu svojich detí zlým stavom budovy materskej školy a jej nedostatočnou kapacitou. Väčšina deti žije v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne podmienky nedostatočne stimuluje ich rozvoj mentálnych a emocionálnych vlastností, nepodporuje ich efektívnu socializáciu a neposkytuje im dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Preto je pre nich dôležité absolvovať plhohodnotné, predprimárne vzdelávanie, kde sa naučia a osvoja si správne návyky, ako pravidelná hygiena, slušné správanie a dokážu sa tak lepšie začleniť do spoločenského života. Čo sa pozitívne prejaví aj zmiernením predsudkov a napätia zo strany majoritného obyvateľstva. Trvalým riešením popísaného nedostatku je práve výstavba nového predškolského zariadenia s dostatočnou kapacitou a novým interiérovým vybavením. Je dôležité, aby všetky deti v predškolskom období získali primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a  základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie, základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite. 

Zabezpečiť optimálne podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces deťom v predškolskom veku prostredníctvom výstavby materskej školy v obci Vojčice.

  1. Zabezpečiť dostatočnú kapacitu predškolského zariadenia.
  2. Vytvoriť atraktívne prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí.
  3. Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, špeciálnym dôrazom na marginalizované rómske komunity.
  4. Zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu inkluzívne vzdelávanie.

Špecifické ciele sú plne v súlade so špecifickým cieľom v rámci OP Ľudské zdroje. Včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na vstup detí do základnej školy, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania. Vytvoríme vhodné podmienky pre účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania. Pre deti z MRK je nesmierne dôležité a to najmä v období ranného detstva v rámci ich socializácie a integrácie do spoločnosti získavať dôležité a cenné poznatky, ktoré nadobudnú počas predprimárneho vzdelávania.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom - , v rámci ktorej sa uskutočnia nasledovné činnosti:

Výstavba predškolského zariadenia za účelom presunutia kapacity existujúceho materskej školy.

Dodávka a montáž interiérového vybavenia.

- objekt sa bude nachádzať v katastrálnej oblasti Vojčice, na parcele 697/1 (LV č. 1218),

- výhodná geografická poloha, v centre obce s dobrým prístupom v bezprostrednej blízkosti hlavných komunikácií a chodníkov

Začiatok realizácie projektu: 03/2017

Koniec realizácie projektu: 12/2017

Úspešné dosiahnutie a naplnenie aktivít je merateľné na základe plánovaných ukazovateľov v nasledovnom rozsahu:

  • PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry –
  • PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK-
  • PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl -

Viac
Subjekt
Obec Vojčice
Miesta realizácie
Vojčice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2020
Celková suma
773,081 €
Vlastné zdroje
38,654 €
Vyčerpané z projektu
441,554 €
Nezrovnalosti
180,173 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy/e…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
26.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
17.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
17.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
120,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
15,0 (osoby)
Cieľ
60,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 8427019001

Faktúra_MŠ_stavebné za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,592 €
Schválené na preplatenie
210,592 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8427019001

Faktúra_MŠ_stavebné za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,592 €
Schválené na preplatenie
210,592 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Stavebné práce za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Faktúra MŠ - 01.10.2019 - 31.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,962 €
Schválené na preplatenie
230,962 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Faktúra MŠ - 01.10.2019 - 31.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,962 €
Schválené na preplatenie
230,962 €
Realizácia
-
Názov

"Vybudovanie nového preškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice" - stavebné práce

Stavebné práce za obdobie 28.04.2020 - 30.04.2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za obdobie 28.04.2020 - 29.05.2020

Stavebné práce za obdobie od 28.04.2020 do 29.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za obdobie 28.04.2020 - 29.05.2020

Stavebné práce za obdobie od 28.04.2020 do 29.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 28.4.2020 do 29.5.2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 9.9.2019 do 1.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 9.8.2019 do 8.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Výkona stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 9.7.2019 do 8.8.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Výkona stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 9.6.2019 do 8.7.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 8.5.2019 do 8.6.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 8.4.2019 do 8.5.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor za obdobie od 8.3.2019 do 8.4.2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

externé riadenie

externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Vojčice

Suma celkom
52,648 €
Vrátená suma
52,648 €
Suma na vymáhanie
52,648 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Vojčice

Suma celkom
125,975 €
Vrátená suma
125,975 €
Suma na vymáhanie
125,975 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Vojčice

Suma celkom
5,478 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Diskriminačné techn…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Vojčice

Suma celkom
775 €
Vrátená suma
775 €
Suma na vymáhanie
775 €
Typ
Deklarovanie fiktív…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
775 €
Vrátená suma
775 €
Suma na vymáhanie
775 €
Typ
Deklarovanie fiktív… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Vojčice

Suma celkom
178,623 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
178,623 €
Typ
Neuvedenie podmieno…
Stav
Vymáhanie nezrovnal…
Názov IČO
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
RNDr. Žaneta Baštová
IČO
47042109
Názov
PcProfi, s.r.o.
IČO
44685173
Názov
SYMFYRMA s.r.o.
IČO
52300463
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.