Popis projektu

Projekt vychádza z požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárskej výroby a z požiadaviek trhu práce. Škola niekoľko rokov spolupracuje so strojárskym podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o. v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na základe Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania prebieha praktické vyučovanie žiakov 3.-4.ročníkov v priestoroch podniku (učebné odbory mechanik opravár-stroje a zariadenia, obrábač kovov, študijné odbory mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení).

Podnik vstúpil so školou do systému duálneho vzdelávania od 1.9.2015 a zabezpečuje praktické vyučovanie v odbore mechanik nastavovač na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní.

V školskom roku 2015/2016 začala škola spolupracovať s podnikom DIDAKTIK Skalica pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorým zabezpečuje praktické vyučovanie v rámci technológie zvárania vo svojich priestoroch robotizovaného zvárania.

Požiadavky výrobných podnikov v regióne sú orientované aj na celoživotné vzdelávanie, v rámci ktorého získala škola akreditáciu na program Obrábanie kovov. Tento program dáva možnosť zamestnancom výrobných podnikov získať vedomosti a praktické zručnosti v dvoch modeloch -základy trieskového obrábania kovov a programovanie CNC-strojov.

Projekt vychádza z aktivít SOŠ strojníckej v Skalici, ktorá dlhodobo spolupracuje s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o. pri výchove a vzdelávaní žiakov v rámci praktického vyučovania a v systéme duálneho vzdelávania. Projekt vychádza z koncepcie rozvoja stredného odborného vzdelávania pre potreby trhu práce v regióne. Cieľom je zvýšiť kvalitu odbornej prípravy žiakov podľa najnovších učebných plánov a školského vzdelávacieho programu školy, na ktorej sa pripravujú pre potreby strojárskeho priemyslu, pripraviť žiakov pre potreby trhu práce v súlade s požiadavkami zamestnávateľa, zlepšiť priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie školy, rozvíjať praktické zručnosti, zvyšovať kvalitu prípravy žiakov pre odbornú prax, vytvoriť podmienky pre žiakov k odbornej príprave, inovovať metódy praktického vyučovania podľa požiadaviek trhu práce a zamestnávateľov, modernizovať priestory školy vrátane nákupu vybavenia školských dielní a učební pre praktické vyučovanie a odbornú prípravu, zvyšovať kvalitu celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi v regióne.

Súčasťou celoživotného vzdelávania je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v rámci potreby zavádzania moderných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci so zamestnávateľmi.

V rámci projektu sa zameriame na obstaranie a modernizáciu materiálno- technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na strednej odbornej škole strojárskeho zamerania, ktorá pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo.

predkladaného projektu je .

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Modernizáciou Strednej odbornej školy strojníckej v rámci budovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo ako prijímateľa pomoci jednak v rozsahu odborných  učební dovybavených modernými didaktickými a učebnými pomôckami, ako aj rekonštrukciou/ modernizáciou vnútorných priestorov a školských dielní, umožní kvalitnejšie vzdelávanie na úrovni 21. storočia viac mierení pre potreby praxe a budúcich zamestnávateľov, a to za pomoci využívania moderných vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností v rámci odborného výcviku a odbornej praxe.

Predkladateľom projektu je SOŠ strojnícka v Skalici so zameraním na odbory 23,24 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Tento projekt sa týka odborov mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, strojárstvo, strojárstvo – podnikanie a služby, obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. kde je indexom IIÚ 58,41. Miestom realizácie je teda RIÚS, Trnavského kraja, okres  Skalica, mestská funkčná oblasť mesta Skalica v Trnavskom samosprávnom kraji. Dôvodom spracovania projektového zámeru je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam vyššieho sekundárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre odborný rast a smerovanie vývoja žiakov aj ku vyšším odborným zručnostiam uplatniteľným priamo v praxi. Súčasný stav pracovísk praktického vyučovania žiakov odpovedá ich času zriadenia, v roku 1962, neprešli žiadnou väčšou systémovou obnovou. Prepojenosť na aktuálne učebnice a učebné materiály absentuje.

Prostredníctvom hlavných aktivít sa realizuje obnova a dovybavenie pracovísk praktického vyučovania a odborného výcviku pre oblasť strojárstva. Stavebno-montážne práce k tomu potrebné sú navrhnuté v minimálnom rozsahu úprav stávajúcich priestorov školských dielní na ich funkčnosť a sú súčasť dotknutých hlavných aktivít typu a) a c).

Hlavná aktivita  sa viaže na rekonštrukcia vnútorných priestorov školských dielní.

Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia :

- zlepšenie technického vybavenia priestorov praktického vyučovania,

- rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy školských dielní.

Projektom je adresovaných niekoľko merateľných ukazovateľov – kapacita podporenej infraštruktúry stredných odborných škôl, podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, podpora strednej odbornej školy a renovácia verejnej budovy. Modernizácia materiálno-technického vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania a bezbariérovosti prístupu. 

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Miesta realizácie
Skalica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.12.2023
Celková suma
890,343 €
Vlastné zdroje
44,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2.Materiálno- technické vybavenie odbor…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
05.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
10.08.2023
Názov
1.Obnova a rekonštrukcia vnútorných pri…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
04.09.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
04.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
259,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
629,77 (m2)
Cieľ
629,77 (m2)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - VZT

Faktúra - časť VZT

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Stavebné práce - VZT

Faktúra - časť VZT

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stav. práce (podlahy)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stav. práce (podlahy)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - časť VZP - č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - časť VZP - č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stav. práce (podlahy) č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stav. práce (podlahy) č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Dodatočné stavebné práce

Dodatočné stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Dodatočné stavebné práce

Dodatočné stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PRIMINER mini center s výbavou

Faktúra - CNC

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

PRIMINER mini center s výbavou

Faktúra - CNC

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SN 50C/100 konvenčný sústruh s príslušenstvom 2ks

Faktúra - konvenčný sústruh s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SN 50C/100 konvenčný sústruh s príslušenstvom 2ks

Faktúra - konvenčný sústruh s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Faktúra CNC sústruh

Faktúra CNC sústruh

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Faktúra CNC sústruh

Faktúra CNC sústruh

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zváračský stôl

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvárací simulátor

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvárací agregát

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zváračský stôl

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zvárací simulátor

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zvárací agregát

faktura zvaracie zariadenia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Brúska rovinná, brúska na guľato

Brúska rovinná, brúska na guľato

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska rovinná, brúska na guľato

Brúska rovinná, brúska na guľato

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Nástrojová frézka univerzálna

Nástrojová frézka univerzálna

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nástrojová frézka univerzálna

Nástrojová frézka univerzálna

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

DPH

Daňové priznanie - DPH

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Zamestnanec 2 - 05-11/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 1 - 01-03/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 1 - 05/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 3 - 01-12/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
6,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 3- 01-12/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
6,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 2 - 01-04/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 1 - 10-11/2018

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 1 - 06-08/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 4 - 05-10/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zamestnanec 3 - 10-12/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
IČO
00893137
Názov
IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO
36301311
Názov
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
IČO
45938172
Názov
TRENS SK a.s.
IČO
45525315
Názov
ARCHISTAT s.r.o.
IČO
46028307
Názov
KBM Trade s.r.o.
IČO
50389301
Názov
Jaroslav Hrubša - ADA
IČO
43700977
Názov
CNC expert spol. s r.o.
IČO
36755451
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.