Popis projektu

Predkladaný projekt rieši Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce teplotechnické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté : zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia tepelných čerpadiel, rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie, výmena svetelných zdrojov a svietidiel a vybudovanie bezbariérového prístupu. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu , pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať . Miestom realizácie projektu bude . Realizáciou projektu bude dosiahnutá v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy D do energetickej triedy

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.10.2020
Celková suma
500,586 €
Vlastné zdroje
25,029 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
10.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
07.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
10.02.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
07.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
257132,8532 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0034 (MW)
Cieľ
0,0034 (MW)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0034 (MWt)
Cieľ
0,0034 (MWt)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,3344 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
44,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1838,4 (m2)
Cieľ
1838,4 (m2)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
91,5775 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
284,744 (MWh/rok)
Cieľ
284,744 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
193166,5419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
298491,816 (kWh/rok)
Cieľ
257267,5344 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1. fa. Stavebné práce - ZEN MŠ Karpatská

1.fatúra - stavebné práce - ZEN MŠ Karpatská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. fa. Stavebné práce - ZEN MŠ Karpatská

1.fatúra - stavebné práce - ZEN MŠ Karpatská

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Daňové priznanie 10/2020 - ZEN MŠ Karpatská, BB k fa. č. 19/09/2020

Daňové priznanie 09/2020 - ZEN MŠ Karpatská, BB k fa. č. 19/09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
70,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Daňové priznanie 10/2020 - fa.č.03/10/2020 stavebné práce v zmysle ZoD č. 2708/2019/ORA-IP

Daňové priznanie 10/2020 - ZEN MŠ Karpatská, BB k fa. č. 03/10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
10,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. faktúra - stavebné práce v zmysle ZoD č. 2708/2019/ORA-IP

2. Faktúra č.03/10/2020 - ZEN Karpatská stavebné prace

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
TREETHERM SK s.r.o.
IČO
36636746
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.