Popis projektu

Obec Dubník sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky a leží 23 km východne od Nové Zámky. Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti celej budovy Kultúrneho domu v Dubníku zlepšením tepelno-technických vlastností obvodových stien, strechy a otvorových konštrukcií, kompletnou modernizáciou vykurovacích systémov, vetrania a osvetlenia. Plánovanými stavebnými úpravami, ako sú zateplenie fasády, rekonštrukciou strechy, výmenou okien, vchodových dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy, výmenou svetelných zdrojov na úsporné svetelné zdroje vrátane príslušnej elektroinštalácie a rekuperáciou sa kladne riešia jestvujúce závažné nedostatky daného objektu, vyplývajúce predovšetkým z veľkých tepelných strát vo vykurovacom období, neefektívneho využívania primárnych energetických zdrojov. Na základe vypracovaného energetického hodnotenia bolo vypočítané plánované zníženie celkovej potreby energie určenej na vykurovanie o 192,031 MWh = 691,311 GJ/rok čo je 86,1 %-né zníženie.
Nevyhnutnou súčasťou riešenia komfortu budovy Kultúrneho domu bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu na prízemie budovy, k tomu účelu budú uspôsobené aj vstupné dvere do objektu.

Viac
Subjekt
Obec Dubník
Miesta realizácie
Dubník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.09.2019
Celková suma
722,165 €
Vlastné zdroje
36,108 €
Vyčerpané z projektu
696,665 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
16.06.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
05.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
28.08.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
25.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1558,7 (m2)
Cieľ
1558,7 (m2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,3492 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
135,3253 (MWh/rok)
Cieľ
135,3253 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
97976,1691 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
325300,69 (kWh/rok)
Cieľ
291944,51 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
112056,5786 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0258 (MW)
Cieľ
0,0258 (MW)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0258 (MWt)
Cieľ
0,0258 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
33,282 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
48,298 (t ekviv. CO2)
Cieľ
49,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,04 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie - 1. splátka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

Dočasný pútač - minimálne rozmery pútača 2500 x 1500 mm

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
Dry Fermentation Biogas, n.o.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - 2. splátka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Vyhotovenie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
3,306 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,100 €
Schválené na preplatenie
8,100 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
324,031 €
Schválené na preplatenie
324,031 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
324,031 €
Schválené na preplatenie
324,031 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
209,178 €
Schválené na preplatenie
209,178 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
209,178 €
Schválené na preplatenie
209,178 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
135,901 €
Schválené na preplatenie
135,901 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
135,901 €
Schválené na preplatenie
135,901 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác č. 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
Dry Fermentation Biogas, n.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

Vyhotovenie energetického certifikátu - 1. splátka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Vyhotovenie energetického certifikátu - 2. splátka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dubník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov IČO
Názov
Dry Fermentation Biogas, n.o.
IČO
45736791
Názov
PROSPECT, spol. s r.o.
IČO
34107100
Názov
energium s.r.o.
IČO
47613033
Názov
HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36841196
Názov
PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o.
IČO
44188633
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.