Rekonštrukcia a modernizácia výroby a rozvodov tepla a rekonštrukcia budovy Obecného úradu Gaboltov

Obec Gaboltov

Popis projektu

Obec Gaboltov sa nachádza v okrese Bardejov, je spádovou obcou, počet obyvateľov 514. Predmetom projektu/hlavný cieľ je "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD".
Súčasný stav - budova je morálnu opotrebovaná, nevyhovujúce sú stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií, strechy, okná a dvere majú nedostatočný tepelný odpor, vyznačuje sa množstvom tepených mostov, nevyhovujúce sú parametre v zmysle platných noriem a zákonov. Existujúci stav nespĺňa energetické kritériá. Vykurovanie objektu je nerovnomerné a ekonomicky náročné (plynové kotly). Nevyhnutná je rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia. Budova bola postavená v roku 1976. Budova je využívaná ako administratívna budova OcÚ, matrika, vykonáva sa agenda preneseného výkonu ŠS,integrované obslužné miesto občana, registratúrne stredisko a sála KD s knižnicou.
Hlavná aktivita projektu: A1: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
Špecifické ciele:
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie strechy, obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií)
- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne
- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove - tepelné čerpadlá (inštalácia nového zdroja a rozvodov)

- modernizácia osvetlenia 
- odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie a zníženie nákladov na vykurovanie,
- vybudovanie bezbariérového prístupu (skvalitnenie poskytovaných služieb pre imobilných)

Viac
Subjekt
Obec Gaboltov
Miesta realizácie
Gaboltov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.06.2019
Celková suma
532,778 €
Vlastné zdroje
26,639 €
Vyčerpané z projektu
527,978 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
15.03.2016
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
25.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
30.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0826 (MW)
Cieľ
0,0826 (MW)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0826 (MWt)
Cieľ
0,0826 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
86,73 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
52,39 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,307 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0584 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,4842 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1520,102 (m2)
Cieľ
1520,1 (m2)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
30,545 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
125,13 (MWh/rok)
Cieľ
125,1307 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
94585,7139 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
308261,08 (kWh/rok)
Cieľ
299657,313 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
103667,6342 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.09.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra- externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
2,032 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra- externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
2,032 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
2,094 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
2,094 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,969 €
Schválené na preplatenie
316,969 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,969 €
Schválené na preplatenie
316,969 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,095 €
Schválené na preplatenie
170,095 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,095 €
Schválené na preplatenie
170,095 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra- externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
2,540 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra- externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
2,540 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Faktúra - Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,213 €
Schválené na preplatenie
27,213 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra - energetický certifikát

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Faktúra - publicita (dočasná tab.)

Faktúra - publicita_dočasná_tab

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Faktúra - publicita

Faktúra - publicita

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Faktúra - energetický audit

Faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
2,090 €
Realizácia
06.04.2016
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Gaboltov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
1,928 €
Realizácia
04.09.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
Ing. Milan Gardoš
IČO
40636381
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.