Popis projektu

Predkladaný projekt rieši . Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce teplotechnické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté : zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia tepelných čerpadiel, rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie, výmena svetelných zdrojov a svietidiel a vybudovanie bezbariérového prístupu. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať . Miestom realizácie projektu bude . Realizáciou projektu bude dosiahnutá v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy C do energetickej triedy .

Viac
Subjekt
Mesto Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.09.2020
Celková suma
453,453 €
Vlastné zdroje
22,673 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0034 (MW)
Cieľ
0,0034 (MW)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0034 (MWt)
Cieľ
0,0034 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,3344 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
35,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1838,4 (m2)
Cieľ
1838,4 (m2)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
88,3314 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
268,2863 (MWh/rok)
Cieľ
268,2863 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
179954,9236 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
284626,0101 (kWh/rok)
Cieľ
246775,1925 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
235627,6332 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonané práce a dodávky na stavbe Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica - stavebné práce v zmysle ZoD č. 2707/2019/ORA-IP a priloženého súpisu realizovaných prác

Stavebné práce 1. FA - ZEN MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Vykonané práce a dodávky na stavbe Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica - stavebné práce v zmysle ZoD č. 2707/2019/ORA-IP a priloženého súpisu realizovaných prác

Stavebné práce 1. FA - ZEN MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Daňové priznanie 06/2020 - fa.č.01/06/2020 stavebné práce v zmysle ZoD č. 2707/2019/ORA-IP

Daňové priznanie 06/2020 - ZEN MŠ Strážovská, BB k fa. č. 01/06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
60,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Daňové priznanie 09/2020 - fa.č.21/09/2020 stavebné práce v zmysle ZoD č. 2707/2019/ORA-IP

Daňové priznanie 09/2020 - ZEN MŠ Strážovská, BB k fa. č. 21/09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Banská Bystrica
Žiadaná suma
13,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Vykonané práce a dodávky na stavbe Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica - stavebné práce v zmysle ZoD č. 2707/2019/ORA-IP a priloženého súpisu realizovaných prác

2. Faktúra č.21/09/2020 - ZEN Strážovská stavebné prace

Vlastník dokladu
Mesto Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Banská Bystrica
IČO
00313271
Názov
TREETHERM SK s.r.o.
IČO
36636746
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.