Popis projektu

Materská škola v obci Sečovská Polianka, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v objektoch SO 01, SO 02 a SO 03. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu s názvom „ ktoré sú vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavných aktivít bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena otvorových konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovania a modernizácia prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia.

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 2736 obyvateľov budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Viac
Subjekt
Obec Sečovská Polianka
Miesta realizácie
Sečovská Polianka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.08.2019
Celková suma
799,847 €
Vlastné zdroje
39,992 €
Vyčerpané z projektu
756,733 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
25.03.2016
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
14.08.2019
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
25.03.2016
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
14.08.2019
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
25.03.2016
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
14.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
05.06.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
26.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0587 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,5489 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0826 (MW)
Cieľ
0,0766 (MW)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0826 (MWt)
Cieľ
0,0766 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
80,43 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,41 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1601,28 (m2)
Cieľ
1527,33 (m2)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
26,2983 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
161,43 (MWh/rok)
Cieľ
142,95 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
116651,7461 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
257457,5962 (kWh/rok)
Cieľ
298495,9353 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
131570,8448 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,161 €
Schválené na preplatenie
199,161 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
3,881 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,198 €
Schválené na preplatenie
185,198 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,198 €
Schválené na preplatenie
185,198 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
3,881 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,161 €
Schválené na preplatenie
199,161 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,756 €
Schválené na preplatenie
3,756 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
3,492 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
3,492 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,756 €
Schválené na preplatenie
3,756 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Služby externého riadenia projektu

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
ADAM´S Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
10,172 €
Schválené na preplatenie
10,172 €
Realizácia
-
Názov

Služby externého riadenia projektu

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
ADAM´S Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
10,172 €
Schválené na preplatenie
10,172 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,716 €
Schválené na preplatenie
129,716 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,748 €
Schválené na preplatenie
48,748 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,989 €
Schválené na preplatenie
27,989 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,716 €
Schválené na preplatenie
129,716 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,748 €
Schválené na preplatenie
48,748 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,989 €
Schválené na preplatenie
27,989 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,428 €
Schválené na preplatenie
4,428 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,539 €
Schválené na preplatenie
96,539 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,580 €
Schválené na preplatenie
43,580 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,428 €
Schválené na preplatenie
4,428 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,580 €
Schválené na preplatenie
43,580 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,539 €
Schválené na preplatenie
96,539 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozrou_SO02

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru_SO03

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru_SO01

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Vypracovanie EA_SO03

Faktúra za vypracovanie energetického auditu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2016
Názov

Vypracovanie EA_SO01

Faktúra za vypracovanie energetického auditu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2016
Názov

Vypracovanie EA_SO02

Faktúra za vypracovanie energetického auditu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2016
Názov

Veľkoplošný pútač

faktúra za dodanie veľkoplošného pútača

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2018
Názov

Služby externého riadenia

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
ADAM´S Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
5,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Stavebné práce_SO01

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Stavebné práce_SO02

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2017
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Dodanie trvalej tabule

Faktúra za dodanie trvalej tabule

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
ADAM´S Consulting, s.r.o.
IČO
43886418
Názov
Rastislav Mantič
IČO
35423188
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
Ing. Ján Kačala
IČO
30648904
Názov
Ing. František Vranay
IČO
33907765
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.