Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie administratívnych priestorov a poskytnutých služieb v rámci užívania týchto priestorov pre oprávnených zamestnancov RO OP TP, PJ OP TP, CKO, HP UR a ostatných útvarov ÚV SR zabezpečujúcich oprávnené činnosti pre EŠIF. V období od 01. 01. 2016 – 31.05.2016 ÚV SR zabezpečil priestory pre oprávnených zamestnancov prostredníctvom prenájmu administratívnych budov na Radlinského ulici č. 13, Námestí 1. Mája 14 a Štefánikovej ulici č. 15 v Bratislave.

ÚV SR ako RO OP TP bol schválený uznesením vlády č. 161 zo dňa 3. apríla 2013. Napĺňanie úloh a povinností a cieľov v zmysle Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia a ostatných predpisov je podmienené zabezpečením potreby kvalitných AK  v oblasti riadenia ŠF.

Zamestnanci RO OP TP vykonávajú úlohy v zmysle legislatívy EÚ, povinností vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia ako aj ostatných interných predpisov. Stratégia naplnenia stanovených cieľov, ako aj zabezpečenie efektívneho výkonu úloh RO OP TP si vyžaduje potrebu realizácie aktivít zameranú na zabezpečenie priestorových kapacít pre zamestnancov RO OP TP.

Odbor kontroly verejného obstarávania sa v rámci plnenia svojich základných funkcií zameriava na zabezpečenie administratívnej kontroly dokumentácie vo viacerých fázach procesu verejného obstarávania, vrátane overovania zmlúv ako výsledkov procesu verejného obstarávania a ich súladu so zmluvami o  poskytnutí NFP ako aj na zabezpečenie výkonu kontroly verejného obstarávania prijímateľov v rámci OP TP pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020 a v programoch nadnárodnej spolupráce. Odbor vykonáva činnosti aj pre iné útvary ÚV SR, ktoré nie sú oprávnené na financovanie z prostriedkov OP TP. Z uvedeného dôvodu bolo výpočtom stanovené percento oprávnenosti, ktorým sa bude podieľať na financovaní.

Primárnou funkciou Odboru programov nadnárodnej spolupráce je zabezpečenie výkonu funkcie národného koordinátora Stratégie Európskej únie pre dunajský región, výkon funkcie národného orgánu a funkcie národného kontaktného miesta pre nadnárodné programy európskej územnej spolupráce, ako aj zabezpečenie výkonu prvostupňovej kontroly pre programy nadnárodnej spolupráce pre projektových partnerov zo Slovenskej republiky a v neposlednom rade plní funkciu PJ OP TP 2014 – 2020.

Aktivity PJ OP TP sú zamerané najmä na zabezpečenie prevodu finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stabilizácia pracovníkov a subjektov zapojených do systému riadenia a kontroly v rámci programového obdobia 2014-2020 je základnou úlohou odboru administratívnych kapacít EŠIF, ktorý sa okrem iného zúčastňuje na činnostiach vyplývajúcich z plnenia Partnerskej dohody najmä v oblasti vzdelávania AK EŠIF, ale zabezpečuje činnosti spojené s prípravou a implementáciu projektov technickej pomoci z pozície prijímateľa a zameriava sa aj na prípravu, implementáciu, vyhodnotenie jednotného systému vzdelávania AK – Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF, ktorý prispieva ku kontinuálnemu vzdelávaniu zamestnancov pôsobiacich v systéme riadenia, kontroly a auditu EŠIF.

CKO bolo súčasťou ÚV SR do 31.05.2016. Výdavky od 01. 01. 2016 do uvedeného dátumu budú financované z projektu. V rámci uvedeného obdobia budú financované náklady za nájom budovy na Nám. 1. Mája 14 a to v období od 01.01.2016 – 29.02.2016 a budovy na Štefánikovej ul.  15 v období od 01. 03.2016 – 31.05.2016.

CKO v rámci koordinácie využívania finančnej pomoci z fondov EÚ, zodpovedá za správne nastavenie podmienok realizácie schválených operačných programov ako aj prípravu legislatívnych aktov a relevantných riadiacich aktov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť súlad  so záväznými podmienkami poskytovania finančnej pomoci EÚ.

Gestor HP UR svojimi cieľmi plynule nadväzuje na horizontálne priority Národného strategického referenčného rámca obdobia 2007-2013. Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť, ktorých koordinátorom v rámci ukončovania pomoci ostáva Odbor prierezových priorít (OPP). Úlohy implementácie HP UR plnil OPP, oddelenie trvalo udržateľného rozvoja. Zamestnanci OPP vykonávali v rámci ÚV SR v sledovanom období úlohy koordinátorov HP IS  a HP TUR, kontinuálne plnili úlohy gestorov HP UR podľa prideleného OP 2014-2020.

Efektívne a kvalitné napĺňanie stanovených úloh si priamo úmerne vyžaduje naplnenie potreby zabezpečenia zodpovedajúceho priestorového zabezpečenia v rámci zdokonalenia celkového procesu fungovania zamestnancov RO OP TP, PJ OP TP, CKO a ostatných útvarov ÚV SR zabezpečujúcich oprávnené činnosti pre EŠIF.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
1,120,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
854,349 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1 Nájom nebytových priestorov
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
55,0 (počet)
Cieľ
54,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Štefánikova 15 - nájomné za 2/2016)

Faktúra č. 2016001

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,847 €
Schválené na preplatenie
28,847 €
Realizácia
04.04.2016
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Štefánikova 15 - nájomné za 3/2016)

Faktúra č. 2016003

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,847 €
Schválené na preplatenie
28,847 €
Realizácia
06.04.2016
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Námestie 1. mája 14 - prevádzkové náklady za 1/2016)

Platobný poukaz č. 3100000008

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,293 €
Schválené na preplatenie
9,293 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Námestie 1. mája 14 - nájomné za 1/2016)

Platobný poukaz č. 3100000008

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,032 €
Schválené na preplatenie
19,032 €
Realizácia
20.01.2016
Názov

Všeobecné služby (Štefánikova 15 - prevádzkové náklady za 2/2016)

Faktúra č. 2016002

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,953 €
Schválené na preplatenie
8,953 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Štefánikova 15 - nájomné za 5/2016)

Faktúra č. 2016007

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,847 €
Schválené na preplatenie
28,847 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí (Štefánikova 15 - nájomné za 4/2016)

Faktúra č. 2016005

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,847 €
Schválené na preplatenie
28,847 €
Realizácia
28.04.2016
Názov

Všeobecné služby (Štefánikova 15 - prevádzkové náklady za 5/2016)

Faktúra č. 2016008

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,953 €
Schválené na preplatenie
8,953 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

Všeobecné služby (Štefánikova 15 - prevádzkové náklady za 3/2016)

Faktúra č. 2016004

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,953 €
Schválené na preplatenie
8,953 €
Realizácia
06.04.2016
Názov

Všeobecné služby (Štefánikova 15 - prevádzkové náklady za 4/2016)

Faktúra č. 2016006

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,953 €
Schválené na preplatenie
8,953 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
5,444 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,223 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,491 €
Schválené na preplatenie
10,491 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
4,284 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,465 €
Schválené na preplatenie
4,465 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,762 €
Schválené na preplatenie
12,762 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,464 €
Schválené na preplatenie
4,464 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,056 €
Schválené na preplatenie
13,056 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,331 €
Schválené na preplatenie
5,331 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov v plôch

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov v plôch

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,252 €
Schválené na preplatenie
13,252 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
5,411 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
13,782 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,628 €
Schválené na preplatenie
5,628 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,142 €
Schválené na preplatenie
13,142 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
5,366 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
5,405 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,327 €
Schválené na preplatenie
13,236 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,050 €
Schválené na preplatenie
13,050 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
5,329 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,031 €
Schválené na preplatenie
14,031 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
5,729 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,332 €
Schválené na preplatenie
5,332 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,058 €
Schválené na preplatenie
13,058 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,804 €
Schválené na preplatenie
12,804 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,228 €
Schválené na preplatenie
5,228 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,031 €
Schválené na preplatenie
14,031 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
5,729 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,538 €
Schválené na preplatenie
6,538 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
2,670 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,552 €
Schválené na preplatenie
10,552 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,629 €
Schválené na preplatenie
10,629 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,340 €
Schválené na preplatenie
4,340 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
5,444 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,223 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,437 €
Schválené na preplatenie
13,437 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,487 €
Schválené na preplatenie
5,487 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,135 €
Schválené na preplatenie
13,135 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,364 €
Schválené na preplatenie
5,364 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,289 €
Schválené na preplatenie
5,289 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,952 €
Schválené na preplatenie
12,952 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Služby

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Služby

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,424 €
Schválené na preplatenie
5,424 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,284 €
Schválené na preplatenie
13,284 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,089 €
Schválené na preplatenie
14,089 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,753 €
Schválené na preplatenie
5,753 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,312 €
Schválené na preplatenie
13,312 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,436 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,089 €
Schválené na preplatenie
14,089 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,753 €
Schválené na preplatenie
5,753 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,540 €
Schválené na preplatenie
13,540 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Služby

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529 €
Schválené na preplatenie
5,529 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Fakúra Radlinského 13 (November 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,540 €
Schválené na preplatenie
13,540 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Január 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529 €
Schválené na preplatenie
5,529 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
13,842 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Február 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
5,652 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
13,842 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Marec 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
5,652 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
13,842 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Apríl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
5,652 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,061 €
Schválené na preplatenie
14,061 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Máj 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,742 €
Schválené na preplatenie
5,742 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,430 €
Schválené na preplatenie
14,430 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
5,892 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,353 €
Schválené na preplatenie
14,353 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
5,861 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Júl 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
5,850 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
14,326 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
14,326 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
5,850 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (September 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
13,842 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
5,652 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Október 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
14,326 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Október 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Október 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,850 €
Schválené na preplatenie
5,850 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (November 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,022 €
Schválené na preplatenie
13,752 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (November 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (November 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,725 €
Schválené na preplatenie
5,616 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (December 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,515 €
Schválené na preplatenie
5,515 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (December 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (December 2018)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,507 €
Schválené na preplatenie
13,507 €
Realizácia
22.01.2019
Názov IČO
Názov
REFIN spol. s r.o.
IČO
35774134
Názov
ELAFINA, s.r.o.
IČO
36685275
Názov
ITB Trade s.r.o.
IČO
35921650
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.