Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - prispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.08.2017
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.10.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
78,0 (FTE)
Cieľ
85,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
6484,09 (počet)
Cieľ
1250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poistenie - do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie - v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie - invalidné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné - úrazové

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné - starobné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné - nemocenské

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky - ostatné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky - osobné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie - v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,144 €
Schválené na preplatenie
9,136 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie - invalidné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,437 €
Schválené na preplatenie
27,411 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,091 €
Schválené na preplatenie
72,003 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642,860 €
Schválené na preplatenie
642,860 €
Realizácia
-
Názov

Poistné - úrazové

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
7,475 €
Realizácia
-
Názov

Poistné - starobné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128,051 €
Schválené na preplatenie
127,927 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158,189 €
Schválené na preplatenie
158,104 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie - do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,444 €
Schválené na preplatenie
43,402 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky - osobné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130,095 €
Schválené na preplatenie
130,095 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky - ostatné

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
2,347 €
Realizácia
-
Názov

Poistné - nemocenské

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,803 €
Schválené na preplatenie
12,790 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za jan.-jún 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,291 €
Schválené na preplatenie
19,291 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky - Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január - jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,637 €
Schválené na preplatenie
19,637 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat 611

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky osobné 612001

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP 621

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky ostatné 612002

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat 616

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské dávky 642015

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP nemocenské 625001

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP starobné 625002

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP úrazové 625003

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP invalidné 625004

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP rezervný fond 625007

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny 614

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP v nezamestnanosti 625005

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,007 €
Schválené na preplatenie
16,007 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky - osobné

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134,192 €
Schválené na preplatenie
134,192 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky - ostatné

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
3,247 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,193 €
Schválené na preplatenie
50,193 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
1,507 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,314 €
Schválené na preplatenie
8,314 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - rezervný fond

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,498 €
Schválené na preplatenie
39,498 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645,095 €
Schválené na preplatenie
645,095 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské dávky

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
5,195 €
Realizácia
-
Názov

Poistné d VZP

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,111 €
Schválené na preplatenie
67,111 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - nemocenské

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
11,640 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - starobné

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116,420 €
Schválené na preplatenie
116,420 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - úrazové

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,675 €
Schválené na preplatenie
6,675 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do SP - invalidné

Sumarizačný hárok - Výpis priznaných a vyplatených h.m. vrátane odvodov zam. a vr. odmien za júl.-december 2016 v EUR za zam. MF SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,946 €
Schválené na preplatenie
24,946 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,681 €
Schválené na preplatenie
26,681 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 621

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
2,224 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
3,412 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
-
Názov

642015Náhrady príjmu

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,244 €
Schválené na preplatenie
4,244 €
Realizácia
-
Názov

625004Na invalidné poistenie

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,175 €
Schválené na preplatenie
17,175 €
Realizácia
-
Názov

625003Na úrazové poistenie

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
4,579 €
Realizácia
-
Názov

625002Na starobné poistenie

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,153 €
Schválené na preplatenie
80,153 €
Realizácia
-
Názov

625001Na nemocenské poistenie

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,014 €
Schválené na preplatenie
8,014 €
Realizácia
-
Názov

623Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,261 €
Schválené na preplatenie
9,261 €
Realizácia
-
Názov

621Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,991 €
Schválené na preplatenie
47,991 €
Realizácia
-
Názov

616Doplatok k platu a ďalší plat

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
1,255 €
Realizácia
-
Názov

614Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
2,970 €
Realizácia
-
Názov

612002Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
-
Názov

612001Osobný príplatok

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109,118 €
Schválené na preplatenie
109,118 €
Realizácia
-
Názov

611Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457,785 €
Schválené na preplatenie
457,785 €
Realizácia
-
Názov

625007Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,194 €
Schválené na preplatenie
27,194 €
Realizácia
-
Názov

625005Na poistenie v nezamestnanosti

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)-Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január až apríl 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,724 €
Schválené na preplatenie
5,724 €
Realizácia
-
Názov

625003-úrazové poistenie

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

624004-invalidné poistenie

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
-
Názov

625005-poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

625007-poistné do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

637027-Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,820 €
Schválené na preplatenie
10,820 €
Realizácia
-
Názov

621-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
-
Názov

625001-nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
-
Názov

625002-starobné poistenie

Sumarizačný hárok-osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za január až apríl 2017-účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
1,414 €
Realizácia
-
Názov

625007_Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,662 €
Schválené na preplatenie
30,662 €
Realizácia
-
Názov

614_Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,452 €
Schválené na preplatenie
62,452 €
Realizácia
-
Názov

616_Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
-
Názov

621_Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,249 €
Schválené na preplatenie
54,249 €
Realizácia
-
Názov

623_Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
10,304 €
Realizácia
-
Názov

625001_Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,036 €
Schválené na preplatenie
9,036 €
Realizácia
-
Názov

625002_Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,375 €
Schválené na preplatenie
90,375 €
Realizácia
-
Názov

625003_Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,163 €
Schválené na preplatenie
5,163 €
Realizácia
-
Názov

625005_Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,454 €
Schválené na preplatenie
6,454 €
Realizácia
-
Názov

642015_Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,075 €
Schválené na preplatenie
3,075 €
Realizácia
-
Názov

612001_Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,898 €
Schválené na preplatenie
96,898 €
Realizácia
-
Názov

612002_Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
-
Názov

625004_Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,365 €
Schválené na preplatenie
19,365 €
Realizácia
-
Názov

611_Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj až august 2017 - účtovný doklad č. 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483,748 €
Schválené na preplatenie
483,748 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
-
Názov

625001-Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky. Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za máj - október 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,304 €
Schválené na preplatenie
14,304 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.