Popis projektu

Projekt modernizácie a rekonštrukcie mostov ciest I. tried zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo mosta ako celku. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, obnova úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového premenlivého dopravného značenia, záchytných zvodidiel a vodiacich zariadení (v súlade s platnými normami) na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V tomto projekte ide o 58 mostných objektov, pri ktorých v zmysle projektovej dokumentácie vo všeobecnosti ide o odstránenie nevyhovujúceho stavebného technického stavu pri každom moste konkrétnymi technickými opatreniami a zrealizovaním nových bezpečnostných prvkov podľa súčasnosti platných predpisov. Detailný technických popis jednotlivých častí projektu je uvedený v Prílohách jednotlivých projektov. 

Realizácia projektu umožní zvýšiť prejazdnú rýchlosť a plynulosť jazdy, v dôsledku čoho sa skráti čas potrebný na presun medzi zdrojom a cieľom jazdy. Pre posádky osobných, nákladných vozidiel a autobusov to bude znamenať úsporu času. Vo finančnom ocenení predstavuje táto úspora čiastku mil. EUR diskotované za referenčné obdobie.

Indikátory finančnej analýzy sú záporné, čo je pochopiteľné pre projekty tohto typu. Finančná čistá súčasná hodnota je , to znamená, že FNPV investície je negatívna, a to indikuje potrebu spolufinancovania z fondov EÚ. Projekt negeneruje príjem, a preto ani nie je možné pokryť investičné náklady projektu. Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu, ENPV, dosiahla EUR, a to znamená, že čistá súčasná hodnota benefitov je vyššia ako čistá súčasná hodnota nákladov. Kladná hodnota ukazovateľa ENPV vyjadruje efektívne vynaloženie zdrojov. Ekonomická vnútorná miera návratnosti, ERR, dosiahla hodnotu čo je viac ako ekonomická diskontná sadzba (5 %). ERR predstavuje teoretickú mieru návratnosti, pri ktorej celkový diskontovaný cash flow projektu je rovný nule, a to umožňuje porovnanie rôznych projektov. Čím vyššia hodnota ERR, tým je projekt výnosnejší. Pomer benefitov/nákladov, B/C, dosahuje na analyzovanom projekte hodnotu . Viac v prílohe

Úspešná realizácia projektu sa dosiahne uskutočnením hlavnej aktivity projektu – Aktivita 1 Realizácia projektu, ktorá pozostáva z projektových prác v podobe aktualizovania DP a uskutočnenia stavebných prác. V Banskobystrickom kraji stavebné práce prebiehajú v zmysle uskutočneného verejného obstarávania. Ostatné mostné objekt sú v rôznej fáze obstarania.

Podporené aktivity predstavujú interné riadenie projektu, ktoré koordinuje projektové práce a dohľad nad realizáciou aktivít. V neposlednom rade zabezpečí žiadateľ informovanosť v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanie a komunikáciu na povinné nástroje publicity projektov pre informovanie verejnosti o projekte podporeného OPII.

·        Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) – 1,47 km.

·        Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry – 100 %

·        Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy – 58 lokalít.

·        Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy - 611 947 € v roku 2024.

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Liptovský Mikuláš, Rad, Stratená, Trhovište, Hanušovce nad Topľou, Plavnica, Bidovce, Vyšný Mirošov, Nacina Ves, Ubľa, Ladzany, Šumiac, Banská Bystrica, Jarabá, Rimavská Baňa, Poluvsie, Martin, Radoľa, Strečno, Valaská Dubová, Oravská Polhora, Prievidza, Nové Zámky, Nitra, Levice, Slatina, Holíč
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2020
Celková suma
21,041,184 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,426,175 €
Nezrovnalosti
4,670,688 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Hodnota
178,712 €
Cieľ
611,947 €
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Hodnota
54,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
1,3663 (km)
Cieľ
1,47 (km)
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
92,9456 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SP 03/2018 Medzianky

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 Medzianky

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
925 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 Medzianky

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
925 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 Medzianky

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Plavnica

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Plavnica

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,619 €
Schválené na preplatenie
5,619 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 - Plavnica

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,619 €
Schválené na preplatenie
5,619 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 - Plavnica

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Stratená

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 03/2018 - Stratená

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 - Stratená

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 - Trhovište

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Trhovište

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 - Trhovište

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 - Trhovište

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Ubľa 045

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
5,234 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 - Ubľa 045

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Ubľa 045

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
5,234 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 - Ubľa 045

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Vyšný Mirošov

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 03/2018 - Vyšný Mirošov

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
2,122 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2018 - Vyšný Mirošov

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
2,122 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

SP 03/2018 - Vyšný Mirošov

FA na SP 03/2018 mosty 2.fáza PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2017 - MK do Majera

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 08/2017 - MK do Majera

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,679 €
Schválené na preplatenie
53,679 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

SP 08/2017 - MK do Majera

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,059 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 - MK do Majera

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
2,147 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 10/2017 - MK do Majera

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,569 €
Schválené na preplatenie
81,569 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

SP 10/2017 - MK do Majera

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
1,610 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 08/2017 Cementáreň

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 08/2017 Cementáreň

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,508 €
Schválené na preplatenie
10,508 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

SP 08/2017 Cementáreň

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 07/217 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 07/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 07/217 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,133 €
Schválené na preplatenie
30,133 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

SP 07/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 07/217 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 09/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,021 €
Schválené na preplatenie
17,021 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

SP 09/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 Červená skala

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 Červená skala

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,522 €
Schválené na preplatenie
58,522 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

SP 10/2017 Červená skala

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,540 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 11/2017 Červená skala

FA na SP 11/2017 mosry 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,274 €
Schválené na preplatenie
87,274 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

SP 11/2017 Červená skala

FA na SP 11/2017 mosry 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
2,297 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 11/2017 Červená skala

FA na SP 11/2017 mosry 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
1,723 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2017 - MK do Majera

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,141 €
Schválené na preplatenie
37,141 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

SP 07/2017 - MK do Majera

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 07/2017 - MK do Majera

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
733 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 05/2017 vlečka ČSD

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,426 €
Schválené na preplatenie
31,426 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

SP 05/2017 vlečka ČSD

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 05/2017 vlečka ČSD

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2017 Cementáreň

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,143 €
Schválené na preplatenie
16,143 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

SP 07/2017 Cementáreň

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 07/2017 Cementáreň

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 05/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,985 €
Schválené na preplatenie
66,985 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

SP 05/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
1,763 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 05/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 05/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
1,322 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 Červená skala

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 Červená skala

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 09/2017 Červená skala

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,111 €
Schválené na preplatenie
27,111 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

SP 11/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
2,861 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

SP 11/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 11/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 05/2017 - MK do Majera

FA na SP 05/2017 mosty 2. fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,690 €
Schválené na preplatenie
46,690 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

SP 05/2017 - MK do Majera

FA na SP 05/2017 mosty 2. fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 05/2017 - MK do Majera

FA na SP 05/2017 mosty 2. fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
922 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 08/2017 vlečka ČSD

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,369 €
Schválené na preplatenie
24,369 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

SP 08/2017 vlečka ČSD

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 08/2017 vlečka ČSD

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 vlečka ČSD

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 10/2017 vlečka ČSD

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,394 €
Schválené na preplatenie
34,394 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

SP 10/2017 vlečka ČSD

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 Cementáreň

FA na SP 09/217 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,989 €
Schválené na preplatenie
24,989 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

SP 09/2017 Cementáreň

FA na SP 09/217 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 09/2017 Cementáreň

FA na SP 09/217 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 Cementáreň

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
2,046 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 10/2017 Cementáreň

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,766 €
Schválené na preplatenie
77,766 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

SP 10/2017 Cementáreň

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
1,535 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 10/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 10/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,364 €
Schválené na preplatenie
9,364 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

SP 11/2017 Cementáreň

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 11/2017 Cementáreň

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,708 €
Schválené na preplatenie
3,708 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

SP 11/2017 Cementáreň

FA na SP 11/2017 mosty 2.fáza v BB - Cementáreň

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 06/2017 - MK do Majera

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,530 €
Schválené na preplatenie
15,530 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

SP 06/2017 - MK do Majera

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 06/2017 - MK do Majera

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 MK do Majera

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,288 €
Schválené na preplatenie
91,288 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

SP 09/2017 MK do Majera

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,402 €
Schválené na preplatenie
2,402 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 09/2017 MK do Majera

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - MK do Majera

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,402 €
Schválené na preplatenie
1,802 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 06/2017 vlečka ČSD

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,073 €
Schválené na preplatenie
15,073 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

SP 06/2017 vlečka ČSD

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 06/2017 vlečka ČSD

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2017 vlečka ČSD

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,994 €
Schválené na preplatenie
40,994 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

SP 07/2017 vlečka ČSD

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 07/2017 vlečka ČSD

FA na SP 07/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2017 vlečka ČSD

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 09/2017 vlečka ČSD

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,101 €
Schválené na preplatenie
61,101 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

SP 09/2017 vlečka ČSD

FA na SP 09/2017 mosty 2.fáza v BB - vlečka ČSD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 06/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,835 €
Schválené na preplatenie
43,835 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

SP 06/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 06/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 08/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 08/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,231 €
Schválené na preplatenie
45,231 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

SP 08/2017 Rimavské Brezovo

FA na SP 08/2017 mosty 2.fáza v BB - Rimavské Brezovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 06/2017 Červená skala

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
927 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 06/2017 Červená skala

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

SP 06/2017 Červená skala

FA na SP 06/2017 mosty 2.fáza v BB - Červená skala

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,959 €
Schválené na preplatenie
46,959 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

SP 05/2018

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,891 €
Schválené na preplatenie
16,891 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,891 €
Schválené na preplatenie
16,891 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

SP 05/2018

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 04/2018 Ladzany

FA na SP 04/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,303 €
Schválené na preplatenie
47,303 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

SP 04/2018 Ladzany

FA na SP 04/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,303 €
Schválené na preplatenie
47,303 €
Realizácia
-
Názov

SP 04/2018 Ladzany

FA na SP 04/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
1,867 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 05/2018 Ubľa 044

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,757 €
Schválené na preplatenie
18,757 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018 Ubľa 044

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2018 Ubľa 044

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,757 €
Schválené na preplatenie
18,757 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SP 05/2018 Ubľa 044

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2018 Bidovce

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,835 €
Schválené na preplatenie
11,835 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018 Bidovce

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Bidovce

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Bidovce

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,835 €
Schválené na preplatenie
11,835 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SP 05/2018 Stratená

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,049 €
Schválené na preplatenie
28,049 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018 Stratená

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 05/2018 Stratená

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,049 €
Schválené na preplatenie
28,049 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SP 05/2018 Trhovište

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
2,463 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018 Trhovište

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Trhovište

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Trhovište

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
2,463 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SP 05/2018 Svätá Mária

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,396 €
Schválené na preplatenie
19,396 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2018 Svätá Mária

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Svätá Mária

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2018 Svätá Mária

FA na SP 05/2018 Mosty 2.fáza v PSK + KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,396 €
Schválené na preplatenie
19,396 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

SP 06/2018 Nacina Ves

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Nacina Ves

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Nacina Ves

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,774 €
Schválené na preplatenie
16,774 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Nacina Ves

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,774 €
Schválené na preplatenie
16,774 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Plavnica

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Plavnica

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Plavnica

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,283 €
Schválené na preplatenie
36,283 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Plavnica

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,283 €
Schválené na preplatenie
36,283 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Ubľa 045

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Ubľa 045

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Ubľa 045

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,211 €
Schválené na preplatenie
8,211 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Ubľa 045

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,211 €
Schválené na preplatenie
8,211 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Ubľa 044

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Ubľa 044

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Ubľa 044

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,605 €
Schválené na preplatenie
20,605 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Ubľa 044

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,605 €
Schválené na preplatenie
20,605 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Medzianky

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Medzianky

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Medzianky

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
22,032 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Medzianky

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,032 €
Schválené na preplatenie
22,032 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,979 €
Schválené na preplatenie
53,979 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 06/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,979 €
Schválené na preplatenie
53,979 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Trhovište

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,422 €
Schválené na preplatenie
6,422 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Trhovište

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Trhovište

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Trhovište

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,422 €
Schválené na preplatenie
6,422 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Stratená

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,785 €
Schválené na preplatenie
24,785 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Stratená

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 06/2018 Stratená

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,785 €
Schválené na preplatenie
24,785 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Bidovce

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,974 €
Schválené na preplatenie
21,974 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Bidovce

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Bidovce

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Bidovce

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,974 €
Schválené na preplatenie
21,974 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Ladzany

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,259 €
Schválené na preplatenie
20,259 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Ladzany

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 06/2018 Ladzany

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,259 €
Schválené na preplatenie
20,259 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 06/2018 Svätá Mária

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Svätá Mária

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,724 €
Schválené na preplatenie
33,724 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2018 Svätá Mária

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 06/2018 Svätá Mária

FA na SP 06/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,724 €
Schválené na preplatenie
33,724 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

SP 07/2018 Medzianky

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,856 €
Schválené na preplatenie
22,856 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Medzianky

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Medzianky

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Medzianky

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,856 €
Schválené na preplatenie
22,856 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Nacina Ves

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Nacina Ves

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Nacina Ves

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,794 €
Schválené na preplatenie
16,794 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Nacina Ves

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,794 €
Schválené na preplatenie
16,794 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Plavnica

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Plavnica

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Plavnica

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,586 €
Schválené na preplatenie
53,586 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Plavnica

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,586 €
Schválené na preplatenie
53,586 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Ubľa 045

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Ubľa 045

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Ubľa 045

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,479 €
Schválené na preplatenie
31,479 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Ubľa 045

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,479 €
Schválené na preplatenie
31,479 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,735 €
Schválené na preplatenie
164,735 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,735 €
Schválené na preplatenie
164,735 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Ubľa 044

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Ubľa 044

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,151 €
Schválené na preplatenie
28,151 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Ubľa 044

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 07/2018 Ubľa 044

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,151 €
Schválené na preplatenie
28,151 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Svätá Mária

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2018 Svätá Mária

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,688 €
Schválené na preplatenie
18,688 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Svätá Mária

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2018 Svätá Mária

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,688 €
Schválené na preplatenie
18,688 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2017 Trhovište

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2017 Trhovište

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2017 Trhovište

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,858 €
Schválené na preplatenie
54,858 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2017 Trhovište

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,858 €
Schválené na preplatenie
54,858 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Stratená

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 07/2018 Stratená

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,238 €
Schválené na preplatenie
55,238 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Stratená

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,238 €
Schválené na preplatenie
55,238 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Bidovce

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2018 Bidovce

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 07/2018 Bidovce

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,194 €
Schválené na preplatenie
34,194 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Bidovce

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v PSK+KSK - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,194 €
Schválené na preplatenie
34,194 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,078 €
Schválené na preplatenie
88,078 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,078 €
Schválené na preplatenie
88,078 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Martin Priekopa

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,524 €
Schválené na preplatenie
61,524 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Martin Priekopa

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,524 €
Schválené na preplatenie
61,524 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Jarabá

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
2,008 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2018 Jarabá

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,863 €
Schválené na preplatenie
50,863 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Jarabá

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,863 €
Schválené na preplatenie
50,863 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2018 Ladzany

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,776 €
Schválené na preplatenie
58,776 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

SP 07/2018 Ladzany

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
2,320 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 07/2018 Ladzany

FA na SP 07/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,776 €
Schválené na preplatenie
58,776 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,527 €
Schválené na preplatenie
18,527 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,527 €
Schválené na preplatenie
18,527 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Palúdzka

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,341 €
Schválené na preplatenie
30,341 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Palúdzka

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,341 €
Schválené na preplatenie
30,341 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Jarabá

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,862 €
Schválené na preplatenie
63,862 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Jarabá

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,361 €
Schválené na preplatenie
2,521 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 08/2018 Jarabá

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,862 €
Schválené na preplatenie
63,862 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Ladzany

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,631 €
Schválené na preplatenie
51,631 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Ladzany

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 08/2018 Ladzany

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,095 €
Schválené na preplatenie
51,631 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Svätá Mária

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,327 €
Schválené na preplatenie
51,327 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Svätá Mária

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Svätá Mária

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,327 €
Schválené na preplatenie
51,327 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Svätá Mária

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Bidovce

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,377 €
Schválené na preplatenie
66,377 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Bidovce

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Bidovce

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,377 €
Schválené na preplatenie
66,377 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Bidovce

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Stratená

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,058 €
Schválené na preplatenie
9,058 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Stratená

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 08/2018 Stratená

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,058 €
Schválené na preplatenie
9,058 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Trhovište

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,913 €
Schválené na preplatenie
7,913 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Trhovište

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Trhovište

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,913 €
Schválené na preplatenie
7,913 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Trhovište

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 08/2018 Ubľa 044

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,244 €
Schválené na preplatenie
47,244 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Ubľa 044

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Ubľa 044

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,244 €
Schválené na preplatenie
47,244 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Ubľa 044

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Sp 08/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,917 €
Schválené na preplatenie
96,917 €
Realizácia
-
Názov

Sp 08/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Sp 08/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,917 €
Schválené na preplatenie
96,917 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Sp 08/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Ubľa 045

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Ubľa 045

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,303 €
Schválené na preplatenie
24,303 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Ubľa 045

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,303 €
Schválené na preplatenie
24,303 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Ubľa 045

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Medzianky

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Medzianky

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,389 €
Schválené na preplatenie
38,389 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Medzianky

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,389 €
Schválené na preplatenie
38,389 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Medzianky

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Nacina Ves

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Nacina Ves

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,173 €
Schválené na preplatenie
46,173 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Nacina Ves

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Nacina Ves

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,173 €
Schválené na preplatenie
46,173 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2018 Plavnica

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Plavnica

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,528 €
Schválené na preplatenie
20,528 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

SP 08/2018 Plavnica

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 08/2018 Plavnica

FA na SP 08/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,528 €
Schválené na preplatenie
20,528 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Ladzany

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,729 €
Schválené na preplatenie
107,729 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Ladzany

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,729 €
Schválené na preplatenie
107,729 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

SP 09/2018 Ladzany

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Ladzany

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
4,252 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2018 Jarabá

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,511 €
Schválené na preplatenie
119,511 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Jarabá

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,511 €
Schválené na preplatenie
119,511 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

SP 09/2018 Jarabá

FA na SP 09/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,290 €
Schválené na preplatenie
4,718 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 09/2018 Palúdzka

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,923 €
Schválené na preplatenie
13,923 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Palúdzka

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,923 €
Schválené na preplatenie
13,923 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Martin-Priekopa

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin-Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,671 €
Schválené na preplatenie
37,671 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Martin-Priekopa

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin-Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,671 €
Schválené na preplatenie
37,671 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,069 €
Schválené na preplatenie
90,069 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,069 €
Schválené na preplatenie
90,069 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Svätá Mária

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Svätá Mária

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,769 €
Schválené na preplatenie
21,769 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Svätá Mária

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Svätá Mária

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,769 €
Schválené na preplatenie
21,769 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Trhovište

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Trhovište

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Trhovište

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Trhovište

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Stratená

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 09/2018 Stratená

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,814 €
Schválené na preplatenie
7,814 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Stratená

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,814 €
Schválené na preplatenie
7,814 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Bidovce

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Bidovce

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 09/2018 Bidovce

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,686 €
Schválené na preplatenie
15,686 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Bidovce

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,686 €
Schválené na preplatenie
15,686 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Ubľa 045

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Ubľa 045

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Ubľa 045

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,278 €
Schválené na preplatenie
9,278 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Ubľa 045

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,278 €
Schválené na preplatenie
9,278 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,764 €
Schválené na preplatenie
34,764 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,764 €
Schválené na preplatenie
34,764 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Ubľa 044

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Ubľa 044

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Ubľa 044

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,957 €
Schválené na preplatenie
23,957 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Ubľa 044

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,957 €
Schválené na preplatenie
23,957 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Plavnica

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Plavnica

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,768 €
Schválené na preplatenie
28,768 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Plavnica

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Plavnica

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,768 €
Schválené na preplatenie
28,768 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Medianky

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Medianky

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,507 €
Schválené na preplatenie
14,507 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Medianky

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Medianky

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,507 €
Schválené na preplatenie
14,507 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 09/2018 Nacina Ves

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Nacina Ves

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,475 €
Schválené na preplatenie
51,475 €
Realizácia
-
Názov

SP 09/2018 Nacina Ves

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 09/2018 Nacina Ves

FA na SP 09/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,475 €
Schválené na preplatenie
51,475 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

SP 11/2018 Bidovce

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Bidovce

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,312 €
Schválené na preplatenie
45,312 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Bidovce

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Bidovce

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,312 €
Schválené na preplatenie
45,312 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,549 €
Schválené na preplatenie
47,549 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,549 €
Schválené na preplatenie
47,549 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Valaská Dubová 067

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,878 €
Schválené na preplatenie
23,878 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Valaská Dubová 067

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,878 €
Schválené na preplatenie
23,878 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Stratená

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 11/2018 Stratená

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Stratená

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Trhovište

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Trhovište

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,345 €
Schválené na preplatenie
5,345 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Trhovište

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Trhovište

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,345 €
Schválené na preplatenie
5,345 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,720 €
Schválené na preplatenie
20,720 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,720 €
Schválené na preplatenie
20,720 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Ubľa 044

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Ubľa 044

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,748 €
Schválené na preplatenie
61,748 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Ubľa 044

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,748 €
Schválené na preplatenie
61,748 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Ubľa 044

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Svätá Mária

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Svätá Mária

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,208 €
Schválené na preplatenie
37,208 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Svätá Mária

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,208 €
Schválené na preplatenie
37,208 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Svätá Mária

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 11/2018 Plavnica

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Plavnica

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,933 €
Schválené na preplatenie
125,933 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Plavnica

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,933 €
Schválené na preplatenie
125,933 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Plavnica

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Medzianky

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Medzianky

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,630 €
Schválené na preplatenie
22,630 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Medzianky

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,630 €
Schválené na preplatenie
22,630 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Medzianky

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,504 €
Schválené na preplatenie
6,504 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,504 €
Schválené na preplatenie
6,504 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
2,841 €
Realizácia
-
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
2,841 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018

FA na SP 11/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Svätá Mária

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Svätá Mária

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,306 €
Schválené na preplatenie
41,306 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Svätá Mária

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,306 €
Schválené na preplatenie
41,306 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Svätá Mária

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Trhovište

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Trhovište

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,955 €
Schválené na preplatenie
10,955 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Trhovište

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,955 €
Schválené na preplatenie
10,955 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Trhovište

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Medzianky

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Medzianky

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,655 €
Schválené na preplatenie
25,655 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Medzianky

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,655 €
Schválené na preplatenie
25,655 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Medzianky

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Plavnica

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Plavnica

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,437 €
Schválené na preplatenie
117,437 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Plavnica

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,437 €
Schválené na preplatenie
117,437 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Plavnica

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Bidovce

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Bidovce

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,040 €
Schválené na preplatenie
50,040 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Bidovce

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,040 €
Schválené na preplatenie
50,040 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Bidovce

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 10/2018 Nacina Ves

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Nacina Ves

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,195 €
Schválené na preplatenie
5,195 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Nacina Ves

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,195 €
Schválené na preplatenie
5,195 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Nacina Ves

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Nacina Ves

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,681 €
Schválené na preplatenie
79,681 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,681 €
Schválené na preplatenie
79,681 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Vyšný Mirošov

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Vyšný Mirošov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Ubľa 044

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Ubľa 044

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,010 €
Schválené na preplatenie
22,010 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Ubľa 044

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,010 €
Schválené na preplatenie
22,010 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Ubľa 044

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Stratená

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 10/2018 Stratená

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,683 €
Schválené na preplatenie
7,683 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Stratená

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,683 €
Schválené na preplatenie
7,683 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Ubľa 045

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Ubľa 045

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
13,740 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Ubľa 045

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 10/2018 Ubľa 045

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v PO+KE - Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
13,740 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Jarabá

FA na SP 10/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,402 €
Schválené na preplatenie
132,402 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Jarabá

FA na SP 10/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
5,226 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

SP 10/2018 Jarabá

FA na SP 10/2018 Mosty 2.fáza v BB - Jarabá

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,402 €
Schválené na preplatenie
132,402 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Palúdzka

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,986 €
Schválené na preplatenie
78,986 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Palúdzka

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,986 €
Schválené na preplatenie
78,986 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Martin-Priekopa

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin-Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,871 €
Schválené na preplatenie
42,871 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Martin-Priekopa

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Martin-Priekopa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,871 €
Schválené na preplatenie
42,871 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 10/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,544 €
Schválené na preplatenie
43,544 €
Realizácia
-
Názov

SP 10/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 10/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,544 €
Schválené na preplatenie
43,544 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11+12/2018 Palúdzka

FA na SP 11+12/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,011 €
Schválené na preplatenie
94,011 €
Realizácia
-
Názov

SP 11+12/2018 Palúdzka

FA na SP 11+12/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,011 €
Schválené na preplatenie
94,011 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

SP 12/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 12/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,158 €
Schválené na preplatenie
99,158 €
Realizácia
-
Názov

SP 12/2018 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 12/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,158 €
Schválené na preplatenie
99,158 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

SP 03/2019 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 03/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,154 €
Schválené na preplatenie
10,154 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2019 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 03/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,154 €
Schválené na preplatenie
10,154 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

SP 03/2019 Valaská Dubová 065+066

FA na SP 03/218 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 065+066

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

SP 04/2019 Palúdzka

FA na SP 04/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 04/2019 Palúdzka

FA na SP 04/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Palúdzka

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Trhovište

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Trhovište

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 04/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,781 €
Schválené na preplatenie
14,781 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 04/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,781 €
Schválené na preplatenie
14,781 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 04/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Nacina Ves 509

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO + KE kraji, Nacina Ves 509

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Nacina Ves 509

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO + KE kraji, Nacina Ves 509

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Nacina Ves 509

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO + KE kraji, Nacina Ves 509

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
3,222 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Nacina Ves 509

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO + KE kraji, Nacina Ves 509

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
3,222 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Stratená

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE_ Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

SP 05/2019 Stratená

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE_ Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,340 €
Schválené na preplatenie
15,340 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Stratená

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE_ Stratená

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,340 €
Schválené na preplatenie
15,340 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,902 €
Schválené na preplatenie
9,902 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,902 €
Schválené na preplatenie
9,902 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Svätá Mária

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO+KE - Svätá Mária

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Vyšný Mirošov

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE, Vyšný Mirošov most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Vyšný Mirošov

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE, Vyšný Mirošov most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Vyšný Mirošov

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE, Vyšný Mirošov most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Vyšný Mirošov

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE, Vyšný Mirošov most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 044

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 044

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 044

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,970 €
Schválené na preplatenie
7,970 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Ubľa 044

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 044

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,970 €
Schválené na preplatenie
7,970 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 045

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 045

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,899 €
Schválené na preplatenie
7,899 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 045

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Ubľa 045

FA na SP 05/2019 Mosty 2. faza v PO a KE_ Ubľa 045

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,899 €
Schválené na preplatenie
7,899 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Plavnica

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Plavnica

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Plavnica

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,554 €
Schválené na preplatenie
6,554 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Plavnica

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Plavnica most

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,554 €
Schválené na preplatenie
6,554 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,779 €
Schválené na preplatenie
6,779 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,779 €
Schválené na preplatenie
6,779 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

SP 05/2019 Medzianky

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO a KE - Medzianky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,036 €
Schválené na preplatenie
18,036 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,036 €
Schválené na preplatenie
18,036 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

SP 05/2019 Bidovce

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v PO+KE - Bidovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,780 €
Schválené na preplatenie
8,780 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,780 €
Schválené na preplatenie
8,780 €
Realizácia
-
Názov

SP 05/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 05/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Levice - most SP 5/2019

Levice-most 51-146 SP 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,253 €
Schválené na preplatenie
108,253 €
Realizácia
-
Názov

Levice - most SP 5/2019

Levice-most 51-146 SP 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,253 €
Schválené na preplatenie
108,253 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Strečno 266 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Strečno 266

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,152 €
Schválené na preplatenie
54,152 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Strečno 266

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,152 €
Schválené na preplatenie
54,152 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Valaská Dubová 067 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,618 €
Schválené na preplatenie
43,618 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,618 €
Schválené na preplatenie
43,618 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

SP 06/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Námestovo 032 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Námestovo

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,081 €
Schválené na preplatenie
59,081 €
Realizácia
-
Názov

SP 06/2019 Námestovo

FA na SP 06/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,081 €
Schválené na preplatenie
59,081 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Prievidza 067 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 v ZA+TN kraji - Prievidza 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prievidza 067 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 v ZA+TN kraji - Prievidza 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,790 €
Schválené na preplatenie
48,790 €
Realizácia
-
Názov

Prievidza 067 - SP 06/2019

FA na SP 06/2019 v ZA+TN kraji - Prievidza 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,790 €
Schválené na preplatenie
48,790 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

SP 07/2019 Námestovo 032

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,233 €
Schválené na preplatenie
186,233 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Námestovo 032

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,233 €
Schválené na preplatenie
186,233 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

SP 07/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,028 €
Schválené na preplatenie
66,028 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,028 €
Schválené na preplatenie
66,028 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

SP 07/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

SP 07/2019 Strečno 266

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,819 €
Schválené na preplatenie
37,819 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Strečno 266

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,819 €
Schválené na preplatenie
37,819 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

SP 07/2019 Holíč 050

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 07/2019 Holíč 050

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,544 €
Schválené na preplatenie
69,544 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Holíč 050

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,544 €
Schválené na preplatenie
69,544 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

SP 07/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 07/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,740 €
Schválené na preplatenie
31,740 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,740 €
Schválené na preplatenie
31,740 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

SP 07/2019 Nitra 019

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 07/2019 Nitra 019

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,271 €
Schválené na preplatenie
242,271 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 Nitra 019

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,271 €
Schválené na preplatenie
242,271 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

SP 07/2019 - Levice 146

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,019 €
Schválené na preplatenie
144,019 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 - Levice 146

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,019 €
Schválené na preplatenie
144,019 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

SP 07/2019 - Slatina 042

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 07/2019 - Slatina 042

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,963 €
Schválené na preplatenie
43,963 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019 - Slatina 042

FA na SP 07/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,963 €
Schválené na preplatenie
43,963 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

SP 08/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 08/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,088 €
Schválené na preplatenie
92,088 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,088 €
Schválené na preplatenie
92,088 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Strečno 266

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,143 €
Schválené na preplatenie
228,143 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Strečno 266

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,143 €
Schválené na preplatenie
228,143 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Holíč 050

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 08/2019 Holíč 050

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,727 €
Schválené na preplatenie
42,727 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Holíč 050

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,727 €
Schválené na preplatenie
42,727 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Námestovo 032

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,587 €
Schválené na preplatenie
32,587 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Námestovo 032

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,587 €
Schválené na preplatenie
32,587 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP08/2019 Levice 146

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,186 €
Schválené na preplatenie
48,186 €
Realizácia
-
Názov

SP08/2019 Levice 146

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,186 €
Schválené na preplatenie
48,186 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,257 €
Schválené na preplatenie
12,257 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,257 €
Schválené na preplatenie
12,257 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Nitra 019

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 08/2019 Nitra 019

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,259 €
Schválené na preplatenie
297,259 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Nitra 019

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,259 €
Schválené na preplatenie
297,259 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Slatina

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 08/2019 Slatina

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,708 €
Schválené na preplatenie
343,708 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Slatina

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,708 €
Schválené na preplatenie
343,708 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

SP 08/2019 Prievidza 067

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Prievidza 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,364 €
Schválené na preplatenie
65,364 €
Realizácia
-
Názov

SP 08/2019 Prievidza 067

FA na SP 08/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Prievidza 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,364 €
Schválené na preplatenie
65,364 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Most Nitra 64 - 019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.faza NR+TT - Most Nitra 64-019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Most Nitra 64 - 019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.faza NR+TT - Most Nitra 64-019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Most Nitra 64 - 019

FA na SP 06/2019 Mosty 2.faza NR+TT - Most Nitra 64-019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Most Levice 146

FA na SP 06/2019 Mosty 2.faza NR+TT - Most Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Most Levice 146

FA na SP 06/2019 Mosty 2.faza NR+TT - Most Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

SP 09/2019 Nitra 64-019

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 09/2019 Nitra 64-019

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,848 €
Schválené na preplatenie
183,848 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 09/2019 Nové Zámky 75-016

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 09/2019 Nové Zámky 75-016

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,862 €
Schválené na preplatenie
62,862 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 09/2019 Levice 51-146

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,437 €
Schválené na preplatenie
122,437 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 09/2019 Holíč 050

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 09/2019 Holíč 050

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,048 €
Schválené na preplatenie
96,692 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 09/2019 Holíč 050

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 09/2019 Holíč 050

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 09/2019 Slatina 042

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 09/2019 Slatina 042

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,538 €
Schválené na preplatenie
135,538 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 10/2019 - Nitra 019

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 10/2019 - Nitra 019

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,440 €
Schválené na preplatenie
127,440 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

SP 10/2019 Slatina 042

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 10/2019 Slatina 042

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,218 €
Schválené na preplatenie
303,218 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

SP 10/2019 Holíč 050

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 10/2019 Holíč 050

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,007 €
Schválené na preplatenie
137,136 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

SP 10/2019 Holíč 050

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 10/2019 Holíč 050

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

SP 10/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 10/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,696 €
Schválené na preplatenie
73,696 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

SP 10/2019 Levice 146

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,375 €
Schválené na preplatenie
40,375 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

SP 11/2019 Levice 146

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,614 €
Schválené na preplatenie
323,614 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 11/2020 Nové Zámky 016

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 11/2020 Nové Zámky 016

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,797 €
Schválené na preplatenie
158,797 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 11/2019 Holíč 050

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 11/2019 Holíč 050

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,343 €
Schválené na preplatenie
53,979 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 11/2019 Holíč 050

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 11/2019 Holíč 050

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 11/2019 Slatina 042

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 11/2019 Slatina 042

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265,432 €
Schválené na preplatenie
265,432 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 11/2019 Nitra 019

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 11/2019 Nitra 019

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,425 €
Schválené na preplatenie
134,425 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Slatina 042

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 12/2019 Slatina 042

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Slatina 042

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,840 €
Schválené na preplatenie
48,840 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 12/2019 Nové Zámky 016

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nové Zámky 016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,113 €
Schválené na preplatenie
155,113 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Holíč 050

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 12/2019 Holíč 050

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,485 €
Schválené na preplatenie
27,662 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Holíč 050

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 12/2019 Holíč 050

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Nitra 019

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 12/2019 Nitra 019

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,459 €
Schválené na preplatenie
132,459 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 12/2019 Levice 146

FA na SP 12/2019 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,408,144 €
Schválené na preplatenie
1,408,144 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

SP 09/2019 Strečno 266

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

SP 09/2019 Strečno 266

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

SP 09/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

SP 09/2019 Valaská Dubová 067

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

SP 09/2019 Námestovo 032

FA na SP 09/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

SP 10/2019 Strečno 266

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

SP 10/2019 Strečno 266

FA na SP 10/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN kraji - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

SP 11/2019 Strečno 266

FA na SP 11/2019 - Mosty 2.fáza v ZA+TN - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

SP 11/2019 Strečno 266

FA na SP 11/2019 - Mosty 2.fáza v ZA+TN - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

SP 11/2019 Námestovo 032

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Námestovo 032

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

SP 11/2019 - Strečno 269

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Strečno 269

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

SP 11/2019 - Strečno 269

FA na SP 11/2019 Mosty 2.fáza v ZA+TN - Strečno 269

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

SP 01/2020 Levice 146

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

SP 01/2020 Levice 146

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 01/2020 Nitra 019

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

SP 01/2020 Nitra 019

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 01/2020 Nitra 019

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 01/2020 Strečno 266

FA na SP 01/2020 - Mosty 2.fáza v ZA+TN - Strečno 266

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 01/2020 Valaská Dubová 067

FA na SP 01/2020 - Mosty 2.fáza v ZA+TN - Valaská Dubová 067

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 01/2020 Holíč 050

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

SP 01/2020 Holíč 050

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 01/2020 Holíč 050

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 01/2020 Holíč 050

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

SP 01/2020 Holíč 050

FA na SP 01/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 02/2020 Nitra

FA na SP 02/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 02/2020 Nitra

FA na SP 02/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

SP 02/2020 Nitra

FA na SP 02/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

SP 02/2020 Levice

FA na SP 02/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 02/2020 Levice

FA na SP 02/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

SP 03/2020 Holíč 050

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,064 €
Schválené na preplatenie
4,064 €
Realizácia
-
Názov

SP 03/2020 Holíč 050

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

SP 03/2020 Holíč 050

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 03/2020 Holíč 050

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

SP 03/2020 Holíč 050

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Holíč 050

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

SP 03_2020 Levice

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,233 €
Schválené na preplatenie
53,233 €
Realizácia
-
Názov

SP 03_2020 Levice

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Levice 146

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

SP 03_2020 Nitra

FA na SP 03/2020 Mosty 2.fáza v NR+TT kraji - Nitra 019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,855 €
Sch