Popis projektu

Národný projekt „Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike“, kontinuálne nadväzuje na projekty, ktoré podporovali zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane z prostredia MRK na obnove národných kultúrnych pamiatok. Podpora bola zameraná na sociálne najzraniteľnejšie, dlhodobo nezamestnané osoby. Myšlienka podpory takéhoto typu projektu rezonovala aj vo verejnosti, ktorá ju podporila petíciou za systematické financovanie záchrany kultúrnych pamiatok a za pokračovanie projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. Takto nastavenú podporu nie je možné z pohľadu zdrojov dlhodobo udržať. Riešením je nastaviť účelovú spoluprácu medzi MPSVR SR, Ústredím PSVR SR, USVRK SR a MK SR, čo je zámerom predkladaného národného projektu (ďalej len NP). Realizácia NP zabezpečí procesy smerujúce k trvalej udržateľnosti zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb v ekosystéme sociálnej ekonomiky a následne na otvorenom trhu práce vznikom dlhodobej spolupráce medzi subjektami zapojenými do obnovy národných kultúrnych pamiatok  a Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky prostredníctvom NP Inštitút sociálnej ekonomiky II., ako aj úsilím MK SR o zvýšenie zdrojov potrebných na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Projekt bude realizovaný prostredníctvom príslušných úradov práce v rámci SR.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Partneri
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2024 - 01.12.2025
Celková suma
12,541,574 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie kontinuálnej podpory zames…
Typ
Informačné a konzul…
Plánovaný začiatok
01.05.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie kontinuálnej podpory zames…
Typ
Informačné a konzul…
Plánovaný začiatok
01.05.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do aktivít projektu
Hodnota
-
Cieľ
460,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.