Popis projektu

Zámerom projektu je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, prostredníctvom vytvorenia pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby pôsobiacej na území obce Buzica. Z celkového počtu obyvateľov 1168 je v obci 325 občanov z MRK, ktorí žijú v obydliach v rámci intravilánu obce. Na základe tejto skutočnosti bude v rámci projektu zriadená vo svojej činnosti 4-členná miestna občianska a preventívna služba (MOaPS) z radov obyvateľov MRK žijúcich v obci. Prostredníctvom realizácie činností MOaPS budeme naďalej podporovať integráciu MRK do spoločnosti majoritného obyvateľstva. Zároveň prispejeme k prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. Udržiavaním verejného poriadku a zvýšením bezpečností miestnych obyvateľov dosiahneme zlepšenie ich životných podmienok. Občianske hliadky pomôžu riešiť sociálno-patologické javy v našej obci vo všeobecnosti.

Podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia v obci Buzica.

1. Udržiavať verejný poriadok a zvýšiť bezpečnosť občanov.

2. Eliminovať výskyt trestných činov a priestupkov.

3. Zlepšiť úroveň vzťahov medzi občanmi MRK a ostatnými obyvateľmi obce.

4. Zmierniť sociálne vylúčenie obyvateľov MRK.

5. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov obce.

Činnosť MOaPS svojím preventívnym a informačným charakterom prispeje okrem zvýšenia občianskej zodpovednosti aj k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov, spolunažívania v rámci obce a sídelných komunít, k predchádzaniu vzniku a zabráneniu prehlbovania sociálnych patológií.

V rámci projektu sme sa zamerali ktorou sú Z výstupov projektu budú dlhodobo profitovať najmä občania MRK. Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny profitujúcej z realizácie projektu je približne rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu. Nepriame cieľové skupiny sú tvorené zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK, ostatnými obyvateľmi obce, návštevníkmi obce, príbuznými obyvateľov obce a pod..

Naplnenie stanovených cieľov dosiahneme prostredníctvom realizácie jednej „“.

PO014: Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1

PO129: Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 4

PO130: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 2

PR094: Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 16 016

Spôsob stanovenia hodnôt merateľných ukazovateľov je podrobne popísaný v časti 7.2 ŽoNFP.

Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Buzica

09/2023

02/2026

30 mesiacov

Viac
Subjekt
Obec Buzica
Miesta realizácie
Buzica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.05.2026
Celková suma
162,867 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2026
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 12/2023

Mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-02/2024

Mzdy 01-02/2024

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
7,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01-02/2024-

Paušálne výdavky 01-02/2024

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Buzica
IČO
00324035
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.