Popis projektu

Projekt rieši v mieste existujúcej hate na toku Myjava( rkm 23,800 )  vybudovanie komôrkovitého rybovodu – biokoridora, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku. Riešený úsek Myjavy patrí do mrenového rybieho pásma. Miesto realizácie stavby – Trnavský kraj, okres Senica, extravilán obce Šajdíkové Humence. Poloha staveniska je daná existujúcim korytom Myjavy resp. jeho ľavým brehom. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO- 01 Príprava územia -  odstránenie porastov, výrub krovia, stromov a odstránenie pňov a travín. Odstránia sa jestvujúce nánosy v koryte rieky Myjavy z priestoru projektovaného rybovodu. Vybudovanie dočasnej tabuľovej ohrádzky v kombinácii s vrecovaním v miestach vtoku a výtoku rybovodu. SO - 02 Rybovod – začiatok rybovodu bude na konci jestvujúceho vývaru hate a koniec rybovodu bude nad jestvujúcou haťou resp. nad ľavobrežným opevnením nad haťou. Dĺžka rybovodu je 50,53 m. Typ rybovodu je komôrkový. Odber vody do rybovodu bude zo vzdutej hladiny jestvujúcej hate. V priečnom profile bude rybovod predstavovať „U“ profil sv. šírky 2 000 mm, členený na jednotlivé celky s prepážkami. Dno komôrok bude opevnené kamennou dlažbou do betónu. Navádzacie potrubie dĺžky 44,95 m bude slúžiť na „vábenie rýb“ v lokalite na vstupe do rybovodu. Za účelom údržby rybovodu t.j. čistenie komôrok rybovodu od nánosov a opravy poškodenej dlažby a prepážok rybovodu sa na vtoku do rybovodu a výtoku z rybovodu vybudujú stavidla z dubových fošní osadených do vodiacích líšt z „U“ profilov. Na vonkajšom opornom múre rybovodu bude umiestnené trubkové zábradlie výšky 1,10 m. Jestvujúca zdevastovaná dlažba na pravom brehu pod haťou sa odstráni a zriadi sa kamenná dlažba.

Projekt rieši aj dodávku a montáž zariadenia na meranie výšky hladín v biokoridore. 

Merateľné ukazovatele : Počet opatrení na zebezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch - 1. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry - 26,500 km.

Súčasťou projektu je aj výkon bioekologického dozora, ktorý bude vykonávať dozor predovšetkým v oblasti dodržiavania schválených projektovaných podmienok počas výstavby, v prípade potreby spolupracovať pri priešení nepredvídateľných situáciách vo výstavbe, vypracovávať hodnotiace správy, kontrolovať splnenie požadovaných parametrov koryta a prietokových charakteristík, odpočet plnenia environmentálnych požiadaviek a vypracovať záverečné posúdenie súladu rybovodu s Metodickým usmernením MŽP SR "Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných útvarov".

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Šajdíkove Humence
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2015 - 01.10.2021
Celková suma
255,559 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
22.07.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
23.02.2015
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
26,5 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.