Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je podpora aktívneho začlenenia prostredníctvom dištančnej krízovej pomoci osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v dôsledku ohrozenia násilím alebo ohrozenia duševného zdravia, vrátane detí, a zvyšovaním povedomia o nenásilí a duševnom zdraví.

Uvedený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: zvýšením dostupnosti podpory dištančnej krízovej pomoci osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v dôsledku ohrozenia násilím alebo ohrozenia duševného zdravia, vrátane detí a zvyšovaním povedomia v oblasti problematiky násilia a podpory duševného zdravia. Princíp nepretržitosti a bezplatnosti poskytovanej krízovej pomoci zaručuje dostupnosť podpory aj pre ľudí pochádzajúcich z domácností v hmotnej núdzi alebo vystavených riziku príjmovej chudoby.

Cieľovou skupinou NP v zmysle OP Slovensko sú: FO v nepriaznivej sociálnej situácii ako prijímatelia sociálnych služieb; príslušníci marginalizovaných komunít vrátane MRK; deti v núdzi; osoby zažívajúce násilie; ako FO, ktorým bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví; osoba so zdravotným postihnutím; domácnosti v hmotnej núdzi; domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby; štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia ako zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore; široká verejnosť v rámci informačných a mediálnych kampaní; klienti KC. Cieľové skupiny sa môžu obrátiť na linky pomoci ako klienti, pri zachovaní špecializácie linky pomoci, ale aj tretie osoby v záujme osoby patriacej k cieľovej skupine, resp. osoby, ktoré požadujú distribúciu na inak špecializované linky pomoci alebo organizácie.

Výstupy a výsledky zrealizovaných aktivít budú sledované počtom osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby, počet intervencií v dištančnom poradenstve a počet zrealizovaných informačných kampaní.

Vecnými odbornými garantmi bude Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Partneri
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inštitút pre výskum práce a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2026
Celková suma
6,952,226 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie povedomia v oblasti problema…
Typ
Informačné aktivity…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie povedomia v oblasti problema…
Typ
Informačné aktivity…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie povedomia v oblasti problema…
Typ
Informačné aktivity…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora osôb v nepriaznivej sociálnej s…
Typ
Prevencia a eliminá…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora osôb v nepriaznivej sociálnej s…
Typ
Prevencia a eliminá…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora osôb v nepriaznivej sociálnej s…
Typ
Prevencia a eliminá…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.