Popis projektu

Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania prijímateľovi sociálnej služby a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti  financovania sociálnych služieb prostredníctvom

V rámci doterajšej projektovej podpory domácej opatrovateľskej služby pôjde o zmenu formy vyplácania príspevku - zo mzdových nákladov na opatrovateľku – na príspevok na starostlivosť pre prijímateľa opatrovateľskej služby, ktorým bude disponovať (formou osobného rozpočtu).

Pokračovaním projektovej podpory opatrovateľskej služby v rokoch 2023 – 2025 sa zabezpečí podpora prijímateľov a nepriamo aj poskytovateľov opatrovateľskej služby až do doby zmeny príslušnej legislatívy a zároveň sa pilotne overí nový spôsob poskytovania predmetnej štátnej dávky príspevku na starostlivosť fyzickým osobám. Tento nový príspevok prispeje k zavedeniu trvalého a udržateľného systému podpory dlhodobej starostlivosti.

Realizovať sa budú 3 podaktivity:

  1. Zabezpečenie synergie so systémovými zmenami v oblasti financovania dlhodobej starostlivosti a metodická podpora
  2. Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny OS
  3. Zachovanie podpory výkonu OS

Dĺžka realizácie projektu je 30  mesiacov (07/2023 – 12/2025).

Cieľovou skupinou v zmysle P SK sú osoby odkázané na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

Merateľné ukazovatele:

Výstup: PO128 Počet účastníkov zapojených do aktivít projektu, Počet osôb: 700 

               PO167 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do aktivít projektu, Počet osôb: 12 750

Výsledok: PR075 Nové, inovatívne, systémové opatrenia, Počet opatrení: 1

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Partneri
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2025
Celková suma
99,446,957 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie príspevku na opatrovateľsk…
Typ
Zabezpečenie dodato…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie príspevku na opatrovateľsk…
Typ
Zabezpečenie dodato…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie príspevku na opatrovateľsk…
Typ
Zabezpečenie dodato…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie príspevku na opatrovateľsk…
Typ
Zabezpečenie dodato…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové, inovatívne, systémové opatrenia
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.