Popis projektu

Národný projekt (ďalej aj "NP") bude zameraný na zefektívnenie spolupráce subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím (ďalej aj „participujúce subjekty“) a  na využitie možného potenciálu v oblasti prevencie, identifikácie alebo intervencie násilia páchaného na deťoch.Výstupy prechádzajúceho národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (ďalej len "NP PODPN") potvrdili, že je aj naďalej potrebné rozvíjať systém ochrany detí pred násilím na regionálnej a národnej úrovni, tiež v digitálnom priestore, a to prostredníctvom podpory systémovej koordinácie participujúcich subjektov (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy a školské zariadenia, obce, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrá pre deti a rodiny, akreditované subjekty, Policajný zbor, prokuratúra, súdy, mimovládne organizácie, občianske združenia, projekty zamerané na deti v ohrození). Realizáciou aktivít prostredníctvom koordinátorov ochrany detí pred násilím (ďalej aj "ODPN") sa bude rozvíjať aktívna sieť participujúcich subjektov, vytvárať odborný pracovný priestor na spoluprácu, komunikácia, výmena informácií a taktiež sa budú rozširovať vedomosti zástupcov participujúcich subjektov v problematike ochrany detí pred násilím, ale aj informovanosť laickej verejnosti.

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít. Činnosťou koordinátorov ODPN a realizáciou aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia v oblasti ochrany detí pred násilím sa zabezpečí napĺňanie hlavného cieľa projektu, ktorým je najmä udržanie, rozvíjanie a koordinovanie multidiciplinárnej spolupráce participujúcich subjektov v uvedenej oblasti.  Dané bude mať dopad najmä na deti v núdzi, osoby zažívajúce násilie, FO, ktorým bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, ako aj na zamestnancov v oblasti sociálneho začlenenia.

Partnerom projektu bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (ďalej aj "NKS"), ktoré bude realizovať aktivity spoločne so žiadateľom na celom území Slovenskej republiky.

Výstupy a výsledky projektu budú sledované prostredníctvom evidencie počtu osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby, počtu zrealizovaných informačných kampaní, počtu nových inovatívnych, systémových opatrení apočtu osôb zapojených do informačných aktivít.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Partneri
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2026
Celková suma
7,289,044 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie povedomia v oblasti ochrany …
Typ
Informačné aktivity…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie povedomia v oblasti ochrany …
Typ
Informačné aktivity…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Koordinácia ochrany detí pred násilím n…
Typ
Zabezpečovanie činn…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Koordinácia ochrany detí pred násilím n…
Typ
Zabezpečovanie činn…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.