Popis projektu

Projekt rieši v mieste existujúceho riečneho stupňa ( rkm 26,500 ) v záujme odstránenia nepriaznivého vplyvu vybudovanej priečnej stavby na rybné spoločenstvo vybudovanie celokorytového zdrsneného sklzu – biokoridora, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku. Miesto realizácie stavby – Trnavský kraj, okres Senica, extravilán mesta Senica. Poloha staveniska je daná existujúcim korytom toku Myjavy. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO- 01 Úprava stupňa -  Úprava stupňa - dno a svahy pred a pod stupňom budú tvorené kamenným opevnením. Úprava stupňa spočíva v návrhu kamenného rybovodu, ktorý vychádza z potrieb, požiadaviek a možností migrujúcej ichtyofauny. Vzhľadom na výškové usporiadanie stupňa bol v tomto prípade ako najvhodnejší typ rybieho prechodu zvolený zdrsnený sklz na pravej strane stupňa v koryte Myjavy. Sklz bude umiestnený v celej šírke stupňa. Po stranách budú do štrkového lôžka uložené balvany hmotnosti cca 500kg a cca v strede medzi týmito krídlami bude na štrkovom lôžku zhotovený kamenno-betónový sklz. Kamene krídiel budú stabilizované preliatim  betónom. Na štrkovom lôžku, ktoré tvorí spodnú časť celého sklzu sa položí netkaná geotextília. V strede navrhovaného sklzu medzi balvanitými krídlami sa vybuduje časť, vhodná pre prechod ichtyofauny aj pri menších prietokoch. V dne sklzu budú v ôsmich radoch po 4ks osadené samostatné kamene priemeru cca 60cm šachovito usporiadané. Prevádzkové - technologické súbory stavba neobsahuje. Realizácia stavby: Všetky stavebné práce pri prebudovaní stupňa sa budú vykonávať v existujúcom koryte rieky Myjava. Merateľné ukazovatele : Počet opatrení na zebezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch - 1. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry - 17,4 km. Súčasťou projektu je aj výkon bioekologického dozora, ktorý bude vykonávať dozor predovšetkým v oblasti dodržiavania schválených projektovaných podmienok počas výstavby, v prípade potreby spolupracovať na riešení nepredvídateľných situácií vo výstavbe, vypracovávať hodnotiace správy pre stavebného dozora, príslušné orgány ochrany prírody a ochrany vôd po ukončení realizácie stavebných prác kontrolovať splnenie požadovaných parametrov koryta a prietokových charakteristík, odpočet plnenia environmentálnych požiadaviek a vypracovať záverečné posúdenie súladu rybovodu s Metodickým usmernením MŽP SR "Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných útvarov".

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Senica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2014 - 01.12.2019
Celková suma
60,624 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
53,248 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
07.10.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
11.10.2019
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
07.10.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
11.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.02.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
17,4 (km)
Cieľ
17,4 (km)
Naposledy aktualizované
03.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Myjava stupeň - faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,835 €
Schválené na preplatenie
6,835 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Myjava stupeň - faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,835 €
Schválené na preplatenie
6,835 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Faktúra č. 2019039 stavebné práce

Faktúra -Myjava - stupeň - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,638 €
Schválené na preplatenie
23,638 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019039 stavebné práce

Faktúra -Myjava - stupeň - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,638 €
Schválené na preplatenie
23,638 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Konečná faktúra stavebné práce - Myjava stupeň

Konečná faktúra stavebné práce - Myjava stupeň

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,242 €
Schválené na preplatenie
20,242 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Konečná faktúra stavebné práce - Myjava stupeň

Konečná faktúra stavebné práce - Myjava stupeň

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,242 €
Schválené na preplatenie
20,242 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za výkon bioekol.dozora

Faktúra za výkon bioekol. dozora

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
2,533 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra za výkon bioekol.dozora

Faktúra za výkon bioekol. dozora

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
2,533 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Tradestone Slovakia s.r.o.
IČO
48151904
Názov
RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL
IČO
10986359
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.