Popis projektu

Hlavná aktivita:
podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK.


Ciele:
posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách.

Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi: Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. Členovia MOaPS sa budú aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a budú spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami a zároveň v rámci mesta aj s terénnými sociálnymi pracovníkmi ako aj so sociálnym oddelením MsÚ.

Členovia MOaPS budú poskytovať svoje služby v oblastiach ako: 

ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,

ochrana verejného poriadku a majetku,

ochrana životného prostredia,

prevenciu a konfliktu medzi minoritou a majoritou.

Merateľné ukazovatele projektu:
PR094 - Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 39.198
PO014 - Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1
PO129 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 12
PO130 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 12

Cieľové skupiny:

obyvatelia MRK
obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.06.2026
Celková suma
500,234 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.