Popis projektu

Projekt rieši vybudovanie biokoridoru – rybovodu, ktorý umožní rybám prekonať 2 existujúce bariéry na vodnom toku Hron v meste Zvolen, a to betónový sklz v r.km 156,33 a klapkovú hať v r. km 156,85, ktoré sa nachádzajú priamo na rieke Hron a zároveň MVE v r. km 156,520, ktorá spolu s odpadovým kanálom vytvára súbežné rameno Hrona, čím bude zrealizované zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity toku v predmetnej lokalite. Rybovod je navrhovaný ako veľkokapacitný bazénový s rozdeľovacími prepážkami. Stavba pozostáva z nasledujúcich častí - SO 01 Rybovod – biokoridor, SO 02 Premostenie rybovodu, SO 03 Preložka vodovodného potrubia, SO 04 Preložka VN vedenia, SO 05 Preložka NN vedenia a SO 06 Preložka osvetlenia. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Po odstránení predmetných bariér na vodnom toku Hron vznikne spojitý úsek o dĺžke 103,66 km. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariér tvoria spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (2), vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele projektu.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.10.2022
Celková suma
1,098,454 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
103,66 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.