Popis projektu

Národný projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu bude zabezpečovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku. Projekt sa zameriava na zvýšenie šancí na zamestnanie pre znevýhodnených UoZ (ZUoZ) a mladým NEET (not in employment, education or training - nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy), ktorí sú UoZ (mladým UoZ) a jeho cieľom je zabezpečiť dostupnosť individualizovaného prístupu a poradenskej činnosti, vrátane profesijného poradenstva.

Cieľovými skupinami projektu sú najmä dlhodobo nezamestnané osoby, osoby s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, migranti, rodičia malých detí v evidencii úradov, ako aj mladí ľudia vo veku do 30 rokov v situácii NEET, ktorí sú UoZ, a UoZ starší ako 50 rokov.

Podpora formou poradenskej činnosti sa zabezpečí aj vo vzťahu k Rómom, a to v rámci vyššie uvedených charakteristík znevýhodnenia. Odborne pripravení poradcovia si budú počas implementácie projektu zvyšovať svoje zručnosti pre individualizovaný prístup a poradenstvo, ako aj v oblasti využívania IKT, a to s cieľom zabezpečiť dostupnosť a prístupnosť poradenstva pre všetky identifikované cieľové skupiny projektu.

Zámerom NP je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti ZUoZ a mladých UoZ, k zvýšeniu motivácie ZUoZ a UoZ pracovať, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu tzv. mäkkých faktorov zamestnateľnosti. Jeho cieľom je zabezpečiť individualizovaný prístup k ZUoZ a mladým UoZ a poskytnúť im poradenstvo.

Špecifické ciele NP sú:

  •  zabezpečenie dostupnosti individualizovaného poradenstva pre každého ZUoZ a mladého UoZ,
  •  zlepšenie prehľadu ZUoZ a mladých UoZ o fungovaní trhu práce a zabezpečenie ich informovanosti o možnostiach zamestnať sa a o dostupných AOTP,
  • zhodnotenie potenciálu ZUoZ a mladých UoZ a identifikácia ich silných a slabých stránok,
  • zlepšenie zručností ZUoZ a mladých UoZ potrebných pre riadenie vlastnej kariéry a pre komunikáciu so zamestnávateľmi.

Aktivity/akcie v súlade s P SK:

  •  Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo neaktívnym osobám so zameraním na poradenské činnosti a asistenciu pri identifikácii vhodných podporných nástrojov.
  • Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
  • Zabezpečovanie individualizovaného prístupu pre mladých ľudí ohrozených situáciou NEET alebo v situácii NEET, vrátane podpory pri samozamestnaní.

V rámci oprávnených typov akcií je v súlade so schváleným zámerom oprávnenou hlavnou aktivitou projektu: Individualizovaný prístup a poradenstvo. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2028
Celková suma
41,601,756 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o…
Typ
Profesijné poradens…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o…
Typ
Profesijné poradens…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečovanie individualizovaného prís…
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečovanie individualizovaného prís…
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečovanie individualizovaného a ko…
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečovanie individualizovaného a ko…
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do aktivít projektu
Hodnota
-
Cieľ
63502,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.