Popis projektu

Hlavným cieľom NP Inovácia je zabezpečenie dostupnosti pomoci osobám cieľovej skupiny (osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením - domácnosti v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii) prostredníctvom vytvárania a rozvoja sietí pomoci na lokálnej a regionálnej úrovni, metodického vedenia výkonu terénnej  práce  v oblasti sieťovania na úradoch PSVR, rozvoja profesionality zamestnancov úradov PSVR vykonávajúcich prácu v prirodzenom prostredí osôb cieľovej skupiny a posilnenia multidisciplinárnej spolupráce. Realizáciou NP sa prispeje k správnemu nasmerovaniu procesu sieťovania, aby sa vytvoril jeden otvorený, dostupný a fungujúci systém pomoci pre osoby cieľovej skupiny, t. j. osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. NP sa bude zameriavať aj na zabezpečenie odborného sociálneho poradenstva pre domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby v súvislosti s dostupnosťou systému sociálnej ochrany na Slovensku, ako aj v iných krajinách EÚ.

K naplneniu cieľa NP je potrebné realizáciou aktivít zabezpečiť:

  • vytvorenie a rozvoj sietí (sieťovanie) pomoci na lokálnej a regionálnej úrovni,
  • posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v rámci úradu PSVR (najmä s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a odborom služieb zamestnanosti),
  • zvyšovanie povedomia o sieťovaní medzi zamestnancami úradu PSVR,
  • posilnenie interdisciplinárnej spolupráce medzi inštitúciami (napr. MŠVVaŠ SR, MV SR, MZ SR...),
  • vytvorenie a rozvoj komunikačných tokov medzi úradmi PSVR a samosprávou (prepojenie na regionálnych koordinátorov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v procese sieťovania),
  • zlepšenie komunikácie a spolupráce s tretím sektorom (najmä s mimovládnymi neziskovými organizáciami),
  • metodické vedenie výkonu terénnej práce  a rozvoj profesionality zamestnancov úradov PSVR vykonávajúcich prácu v prirodzenom prostredí osôb cieľovej skupiny (supervízia),
  • vytvorenie siete konzultantov pre domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby v súvislosti dostupnosťou systému sociálnej ochrany na Slovensku ako aj v iných krajinách EÚ.
Výstupy a výsledky zrealizovaných aktivít budú sledované počtom osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby  osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením t. j. osobám, ktoré tieto služby využijú.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.01.2027
Celková suma
19,650,593 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora skvalitnenia odborných činností…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora sieťovania zdrojov pomoci pre c…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora skvalitnenia odborných činností…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora sieťovania zdrojov pomoci pre c…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
01.01.2024
Plánovaný koniec
01.01.2027
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
220,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.