Popis projektu

Projekt plynule nadväzuje na projekt s názvom „Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK MIRRI zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF - 5“ a ITMS kódom 301011DHP1, ktorého aktivity boli ukončené dňa 31.08.2022.

Projekt je zameraný na refundáciu mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie  OP TP a iných finančných mechanizmov  (ďalej SOPTP), čiastočne oprávnených zamestnancov sekcie financovania fondov (ďalej SFF) a od 1.8.2022 aj čiastočne oprávnených zamestnancov sekcie kontroly (ďalej SKO) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej MIRRI).

Hlavným cieľom je zabezpečenie financovania mzdových výdavkov oprávnených AK MIRRI, ktoré v zmysle vyzvania č.  OPTP-PO1-SC1-2023-20 plnia úlohy:

  • Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc,
  • Národného orgánu, národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej spolupráce,
  • Orgánu prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce,
  • Útvaru zabezpečujúceho stratégiu riadenia a vzdelávania AK EŠIF,
  • Platobnej jednotky OP TP

Organizačnou zmenou k 1.8.2021 na MIRRI, sa odbor platobnej jednotky zmenil na odbor financovania programov, v rámci ktorého sa zriadilo  oddelenie platieb programov a oddelenie účtovníctva programov. Pôvodné oddelenia odboru platobnej jednotky, a to oddelenie PJ OPII, oddelenie PJ OPTP a IFM, oddelenie PJ IROP PCS boli zrušené. Zamestnanci odboru financovania programov vykonávajú úlohy platobnej jednotky pre fondy EÚ a finančné mechanizmy v pôsobnosti MIRRI.

Organizačnou zmenou k 1.8.2022 na MIRRI, bolo oddelenie kontroly verejného obstarávania európskych finančných mechanizmov na SOPTP zrušené a pracovné pozície ( 1 pozícia vedúci oddelenia a 5 pozícií kontrolný manažér verejného obstarávania ) boli presunuté na novo vzniknutú sekciu kontroly (ďalej SKO), pod odbor kontroly verejného obstarávania na oddelenie kontroly verejného obstarávania 3. 1 pracovná pozícia kontrolný manažér verejného obstarávania, bola uvedenou organizačnou zmenou zrušená.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Refundácia miezd oprávnených zamestnancov MIRRI“ a realizácia tejto aktivity je stanovená na , t. j. obdobie realizácie je od do.  Suma reálne vynaložených prostriedkov je vo výške , avšak nárokovaná suma v tomto projekte je vo výške  z dôvodu disponibilných zdrojov vo vyzvaní

Implementáciou hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená refundácia mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MIRRI  v období od do. Podpora oprávnených zamestnancov  je dôležitým predpokladom pre dosiahnutie efektívnej a účinnej koordinácie EŠIF. Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu  , kde je zohľadnená reálna obsadenosť oprávnených pracovných pozícií, reálne percento oprávnenosti a tiež práceneschopnosť zamestnancov za viac ako 10 dní, prípadne OČR, ktoré nie sú hradené zamestnávateľom, ale sociálnou poisťovňou.

V rámci evidencie mzdových výdavkov počas obdobia 09-11/2022 týkajúcich sa tohto pripravovaného projektu, bolo použité označenie ITMS2014+ 301010BWZ2, nakoľko v danom období nebola zrejmá časová oprávnenosť  realizovaných projektov za rok 2022.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.11.2022
Celková suma
417,005 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd oprávnených zamestnanc…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
41,6317 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - november 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.