Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA (v celkovom počte 15 štátnozamestnaneckých miest) a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby Koordinátora EIA. Začiatok realizácie aktivít súvisiacich s týmto projektom bol stanovený na 01.07.2022, dĺžka realizácie projektu predstavuje 2 mesiace. Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnocovanie súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF") s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s príslušnými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“). KEIA bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa 01.11.2016 ako oddelenie kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom na základe zmeny organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.04.2017 je Koordinátorom EIA odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Činnosť KEIA spočíva vo výkone kontroly a následnom vyhodnotení podmienky posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch. Variant č. 1 zavedený pre tzv. veľké infraštruktúrne projekty, ktorý je vykonávaný mimo procesu administratívneho overovania vykonávaného RO. Vzhľadom na rozsah a náročnosť takýchto projektov bol vytvorený tento variant, pričom počas samotného pracovného výkonu môže KEIA spolupracovať s poradným orgánom Európskej Komisie. Variant č. 2 zavedený pre tzv. malé projekty je vykonávaný priamo v procese administratívneho overovania vykonávaného RO, tzn. KEIA pri výkone spolupracuje a komunikuje s RO. Procesnosť, povinnosti a požiadavky sú upravené internými manuálmi RO a KEIA. V oboch variantoch je výstup KEIA záväzný pre RO. Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie KEIA, ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh KEIA. Sumarizačné hárky zamestnancov Koordinátora EIA a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti, z ktorých vyplýva celková suma nenávratného finančného príspevku vrátane celkového účtovného dokladu č. 3/2022 tvoria samostatné prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2022
Celková suma
73,741 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie miezd a odmien oprávnených…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
13,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Osobné výdavky júl - august 2022

účtovný doklad 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.