Popis projektu

NP bude implementovať Ústredie PSVR prostredníctvom 46 rodinných poradní po celom Slovensku. Hlavným cieľom NP je prispieť k systémovému riešeniu v oblasti prevencie duševných chorôb, posilneniu vzťahov v rodine a medzigeneračnej komunikácie utvorením podmienok pre rozvoj poskytovania odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch. Uvedený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom dotvorenia celoslovenskej siete rodinných poradní, poskytovania odborného poradenstva v rodinných poradniach (resp. v prípade potreby aj mimo priestorov rodinnej poradne) a výkonu odborných činností (preventívne aktivity, osveta, cielené informovanie cieľových skupín NP o dostupných sociálnych službách, vyhľadávanie, motivovanie a sprevádzanie) mimo priestorov poradní pre cieľové skupiny NP, skvalitňovania výkonu odborných činností v rodinných poradniach.

Cieľovými skupinami projektu sú seniori ako FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, FO v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovaných komunít vrátane MRK, domácnosti v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, mladí dospelí odchádzajúci z ústavnej starostlivosti, mladí dospelí, plnoleté FO, zotrvávajúce po ukončení ústavnej starostlivosti v CDR do času osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 r. veku (27 r. veku), domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby, sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi ohrozené stratou bývania a zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Očakávame, že v rámci projektu budú poskytnuté poradensko-psychologické služby cca 22 568 klientom. Sledovaným merateľným ukazovateľom v rámci NP bude počet osôb vykonávajúci sociálne alebo asistenčné služby. Predpokladáme, že po skončení NP budú rodinné poradne funkčné a uznávané inštitúcie spĺňajúce podmienky poskytovania odborného poradenstva a že sa stanú súčasťou odborného poradenstva pre verejnosť.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.07.2027
Celková suma
39,887,616 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj poskytovania poradenskopsycholog…
Typ
Poskytovanie bezpla…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2027
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
358,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.