Popis projektu

Predmetom projektu s názvom: „, je kompletné dodanie fotovoltickej technológie vrátane inštalácie a montáže zariadení na strechu budovy Mestského úradu v Šali, Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa (parc. č. 2051/1 reg. C v kat. území Šaľa) v zmysle spracovaného účelového energetického auditu a projektovej dokumentácie, statického posúdenia a výkazu výmer v súlade s podmienkami výzvy výšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Celkovo bude umiestnených 66 ks fotovoltických panelov o celkovom výkone 30,030 kWp. Prevádzka bude autonómna, bez údržbová, bez potreby prevádzkových pracovníkov. Celé zariadenie je navrhnuté ako off-grid riešenie.

Aktivitou projektu je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Touto aktivitou projekt prispeje k naplnenia ŠC OPKŽP 4.1.1, a tiež bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie znížením emisií skleníkových plynov.

Cieľovým objektom danej aktivity je verejná administratívna budova MsÚ, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou smerujúcou k zníženiu energetickej náročnosti jej prevádzky. Na tieto aktivity nadviaže tento projekt so zámerom pokryť spotrebu EE týkajúcu sa prevádzky tejto budovy z obnoviteľných zdrojov, a tým dosiahnuť úspory prevádzkových nákladov objektu a dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť a hospodárnosť budovy. Užívateľmi danej budovy sú jednak zamestnanci mesta, orgány samosprávy mesta, ale aj všetci občania/široká verejnosť -užívatelia verejných služieb poskytovaných samosprávou mesta Šaľa v zmysle legislatívy, ktorí sú cieľovou skupinou.

Merateľné ukazovatele:

0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora - 1 podnik (samospráva, ako subjekt ktorý nehospodári za účelom zisku)

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov -  0,03003 MW

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z  obnoviteľných zdrojov  - 0,03003 MWe

P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE -  42,329 MWh/rok

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových  plynov  - 7,0689 t ekviv. CO2

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2023 - 01.11.2023
Celková suma
81,394 €
Vlastné zdroje
4,070 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie slnečnej…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
23.08.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
23.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,0689 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
42,329 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0303 (MW)
Cieľ
0,03 (MW)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0303 (MWe)
Cieľ
0,03 (MWe)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie a montáž fotovoltiky na budovu MsÚ Šaľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a montáž fotovoltiky na budovu MsÚ Šaľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov IČO
Názov
MegaLan Consulting s.r.o.
IČO
47428449
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.