Popis projektu

Cieľom projektu s názvom je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v obci Bystrička.

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je obec Bystrička, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom budovy využívanej ako obecný úrad. Cieľovou skupinou sú zamestnanci obecného úradu, obyvatelia obce a návštevníci.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Výstavba zariadení na výrobu na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny“ a podporných aktivít, zameraných na externé riadenie projektu a zabezpečenie informovanosti verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR, ktoré bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov.

V dôsledku realizácie projektu bude podporený jeden podnik (P0290) a tiež budú naplnené tieto hodnoty merateľných ukazovateľov:

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (P0706): 0,036 MW

Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (P0705):  0,036 MWe

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (P0080): 42,867 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103): 25,902 t ekviv. CO2

Viac
Subjekt
Obec Bystrička
Miesta realizácie
Bystrička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2023 - 01.10.2023
Celková suma
66,030 €
Vlastné zdroje
3,302 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na výrobu na využiti…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
23.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0456 (MWe)
Cieľ
0,0456 (MWe)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,159 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0456 (MW)
Cieľ
0,0456 (MW)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
42,867 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fotovoltický lokálny zdroj elektriny

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bystrička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov IČO
Názov
MARTEL Trade s.r.o.
IČO
44063725
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.