Popis projektu

Projekt inštalácie fotovoltických panelov na streche ZŠ vytvorí predpoklady pre zvýšenie sebestačnosti v spotrebe energie pri prevádzke ZŠ, a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň tým dôjde k zníženiu emisií znečisťujúcich látok, a teda aj k zlepšeniu kvality životného prostredia obyvateľov obce.


V rámci projektu bude realizované opatrenie súvisiace s osadením fotovoltických panelov na streche budovy základnej školy v obci Valaliky, okres Košice-okolie.


Aktivity predkladaného projektu sú zamerané na zvýšenie výroby elektriny pre vlastnú spotrebu (osadenie zariadenia na výrobu elektrickej energie o celkovom inštalovanom výkone 34,71 kWp bez využitia akumulátorov).


Merateľné ukazovatele:
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora 1 podnik
Množstvo el. energie vyrobenej v zariadení OZE 30,8280 Mwh/rok
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 5,148 tekviv. CO2
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov  0,03471 MWe

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov 0,03471 MW

Hodnota MU P0705 vyjadruje súčet jednotkových výkonov všetkých fotovoltických panelov, ktoré sú predmetom projektu. Keďže predmetom projektu je zariadenie určené len na výrobu elektriny je hodnota MU P0705 totožná s hodnotou MU P0706.

V rámci predložených príloh vznikol nesúlad medzi deklarovaným výkonom fotovoltického zariadenia uvedeným v prílohe č. 9 - Rozpočet projektu  (34,7 kW) a ďalšími predloženými prílohami - napr. stanovisko k realizácii od distribučnej spoločnosti (DS) (30 kW), nakoľko DS vydáva od 1.1.2023 vyjadrenie k výkonu meničov (striedačov), nie výkonu fotovoltických panelov. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe výkonu meničov, tento výkon figuruje vo všetkých povoleniach a stanoviskách. 

Hodnota MU P0705 v zmysle výzvy vyjadruje súčet jednotkových výkonov všetkých fotovoltických panelov, ktoré sú predmetom projektu. Výzva zohľadňuje výkon fotovoltických panelov a DS zohľadňuje výkon striedačov/meničov – vzniká rozpor medzi výkonmi, nakoľko výkon fotovoltických panelov sa vzhľadom na technické riešenie nemusí rovnať výkonu striedačov, čo je i náš prípad.

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2023
Celková suma
58,921 €
Vlastné zdroje
2,946 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využívanie slnečn…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0347 (MWe)
Cieľ
0,0347 (MWe)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0347 (MW)
Cieľ
0,0347 (MW)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
30,828 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,148 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka a montáž fotovoltického zariadenia

Faktúra_FTV zariadenie

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž fotovoltického zariadenia

Faktúra_FTV zariadenie

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov IČO
Názov
O.S.V.O. comp, a.s.
IČO
36460141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.