Popis projektu

Cieľom projektu je efektívne fungovanie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS) prostredníctvom zabezpečenia primeraného materiálno-technického vybavenia a zvyšovania kvality ľudských zdrojov RO OPIS zapojených do vykonávania činností spojených s riadením a ukončovaním OP IS. Hlavnými aktivitami projektu je zabezpečenie adekvátneho vzdelávania oprávnených administratívnych pracovníkov Úradu vlády SR ako riadiaceho orgánu pre OP IS prostredníctvom školení a zahraničných pracovných ciest. Ďalej je to zabezpečenie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich prevádzkových nákladov a materiálno-technické zabezpečenie RO OPIS.

Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľnými ukazovateľmi projektu sú „počet zrealizovaných pracovných ciest“, „počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca“ a „podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP“.

Financovaním kvalifikovaného vzdelávania a dostačujúceho materiálno-technického vybavenia oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR ako RO OPIS sa vytvorí základný predpoklad pre efektívne riadenia OPIS v záverečnej fáze programového obdobia 2007 – 2013.

Projekt je realizovaný na Úrade vlády SR (ÚV SR) a merateľnými ukazovateľmi projektu sú „počet zrealizovaných pracovných ciest“, „počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca“ a „podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP“.

Financovaním kvalifikovaného vzdelávania a dostačujúceho materiálno-technického vybavenia oprávnených administratívnych kapacít ÚV SR ako RO OPIS sa vytvorí základný predpoklad pre efektívne riadenia OPIS v záverečnej fáze programového obdobia 2007 – 2013.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2017
Celková suma
126,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
107,542 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie pracovných ciest administ…
Typ
D. Zabezpečenie vým…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie adm…
Typ
C. Zabezpečenie tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Zabezpečenie vzdelávania administratívn…
Typ
B. Zvyšovanie odbor…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca
Hodnota
1,66 (počet)
Cieľ
0,1 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera AK zapojených do vzdelávacich aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet poskytnutých služieb (napr. videokonferenčné, reprografické) v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením OP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúce nové materiálno-technické vybavenie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel AK využívajúcich nové IKT zariadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.08.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,465 €
Schválené na preplatenie
4,465 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,762 €
Schválené na preplatenie
12,762 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (máj 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,464 €
Schválené na preplatenie
4,464 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,312 €
Schválené na preplatenie
13,312 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (Jún 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,436 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,437 €
Schválené na preplatenie
13,437 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,487 €
Schválené na preplatenie
5,487 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,089 €
Schválené na preplatenie
14,089 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,753 €
Schválené na preplatenie
5,753 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (august 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,538 €
Schválené na preplatenie
6,538 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
2,670 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január-február 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,552 €
Schválené na preplatenie
10,552 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
5,444 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,223 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,491 €
Schválené na preplatenie
10,491 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,284 €
Schválené na preplatenie
4,284 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
04.05.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,332 €
Schválené na preplatenie
5,332 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,058 €
Schválené na preplatenie
13,058 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (August 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
04.10.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,142 €
Schválené na preplatenie
13,142 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
5,366 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,289 €
Schválené na preplatenie
5,289 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,952 €
Schválené na preplatenie
12,952 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (marec 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,050 €
Schválené na preplatenie
13,050 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
5,329 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Služby

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Služby

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,424 €
Schválené na preplatenie
5,424 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,284 €
Schválené na preplatenie
13,284 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra RAdlinského 13 (máj 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,089 €
Schválené na preplatenie
14,089 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,753 €
Schválené na preplatenie
5,753 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.11.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
13,782 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (október 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,628 €
Schválené na preplatenie
5,628 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,629 €
Schválené na preplatenie
10,629 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,340 €
Schválené na preplatenie
4,340 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
5,444 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (apríl 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,223 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,135 €
Schválené na preplatenie
13,135 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (september 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,364 €
Schválené na preplatenie
5,364 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,056 €
Schválené na preplatenie
13,056 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,331 €
Schválené na preplatenie
5,331 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (november 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,804 €
Schválené na preplatenie
12,804 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2016)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,228 €
Schválené na preplatenie
5,228 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
5,405 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,327 €
Schválené na preplatenie
13,236 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (január 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov v plôch

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov v plôch

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,252 €
Schválené na preplatenie
13,252 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
5,411 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (február 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,031 €
Schválené na preplatenie
14,031 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (jún 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
5,729 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,031 €
Schválené na preplatenie
14,031 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Nájom 5 parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (júl 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
5,729 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

ZPC IZ 2016

Účtovný doklad 1500000259

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

faktúra_letenka

FA_ETN_ZPC_KČ_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZPC_KČ_2016_náklady

ÚD_ZPC_KČ_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

ZPC_JP_2016_náklady

ÚD_ZPC_JP_2016_1500000260

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

ÚD_ZPC_JP_2016_doprava

UD 2900000731_ZPC_JP_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

ÚD_ZPC_IZ_2016_doprava

Účtovný doklad 2900000729_ZPC_IZ_2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

Náklady ZPC RB 2016

Účtovný doklad 1500000258

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

ZPC_RB_2016_doprava

Účtovný doklad 2900000727

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

ZPC_LL_2017_náklady

ZPC_LL_2017_náklady

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

ZPC LL 2017 doprava

ÚD_LL_ZPC_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

Náklady ZPC

ÚD_JP_ZPC_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

ZPC_JP_2017

ÚD ZPC JP 2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
03.05.2017
Názov

Faktúra - letenky/ubytovanie

FA_KČ_ZPC_Valletta

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

Záloha_ÚD 2900000838

ÚD_ZPC_KČ_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

Doplatok_ÚD 2900000989

ÚD_ZPC_KČ_2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

Školenie Excel

FA_školenie Excel

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (december 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby

Faktúra Radlinského 13 (november 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nájom priestorov a plôch

Faktúra Radlinského 13 (november 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
2,433 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nájom parkovacích miest

Faktúra Radlinského 13 (november 2017)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
22.12.2017
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
ETN Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31379508
Názov
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
IČO
34104780
Názov
Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
IČO
35874015
Názov
REFIN spol. s r.o.
IČO
35774134
Názov
Macrosoft s.r.o.
IČO
36791598
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.