Popis projektu

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (ďalej ako “) realizovaný prostredníctvom IA MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispeje k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Národný projekt bude jednotne, prostredníctvom IA MPSVR SR, odborne a koordinačne riadiť zapájanie tretích subjektov, výkon a poskytovanie terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v podporených subjektoch, čím prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia, pomôže zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnaniu a zvýši dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta, aj celej komunity. Charakter a povahu aktivít terénnej sociálnej práce je možné subsumovať pod činnosti sociálnych služieb krízovej intervencie.  

Cieľovú skupinu budú tvoriť osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a klienti KC. Projekt bude realizovaný na celom území SR, a pokryje obidva regióny – MRR/VRR.

Merateľné ukazovatele:
výstup:

  • Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - TSP: 1000
  • Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - KC/NDC/NSSDR: 660

výsledok:

  • Klienti, ktorí využili služby - TSP: 80 000
  • Lokality v ktorých sa vykonávajú intervencie v prospech obyvateľov MRK - KC/NDC/NSSDR: 175

Viac
Subjekt
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.01.2029
Celková suma
250,729,078 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Rozvoj komunít pros…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Rozvoj komunít pros…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Rozvoj komunít pros…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Zabezpečovanie teré…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poskytovania terénnej soci…
Typ
Rozvoj komunít pros…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
1660,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.