Popis projektu

V rámci NP sa budú v regiónoch prostredníctvom 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady PSVR“) implementovať nástroje zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov (ďalej len „integračný podnik“), ktoré sa v zmysle § 19c ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“) považujú za aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Možnosť podpory sociálnych podnikov v súlade s pravidlami štátnej pomoci a za podmienok ustanovených legislatívne, vytvára transparentné a rovnaké podmienky pre všetkých žiadateľov.

Podpora bude realizovaná prostredníctvom príspevku podľa § 19b zákona o sociálnej ekonomike. Kompetencia uplatňovať AOTP formou vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b vyplýva pre úrady PSVR priamo z § 19c ods. 6 zákona o sociálnej ekonomike. Preto sa považuje za efektívne a odôvodnené jedným NP zabezpečiť na celom oprávnenom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) vykonanie opatrení podporujúcich zamestnanosť, adaptabilitu a znižovanie nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím a iných znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb.

NP je zameraný na zlepšenie pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb a ich následné udržanie na pracovnom trhu prostredníctvom nových AOTP v zmysle schválenej legislatívy o sociálnej ekonomike. Integračný podnik je typovo vymedzeným registrovaným sociálnym podnikom, ktorého dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu spočíva v zamestnávaní znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, t.z., že ako zamestnanci v nich budú získavať pracovné návyky, odborné zručnosti a skúsenosti a taktiež si budú hľadať s pomocou integračného podniku trvalé zamestnanie na otvorenom trhu práce. To už bude pre nich jednoduchšie, vzhľadom na získané pracovné skúsenosti.

NP je zameraný na podporu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb formou poskytovania príspevkov integračným podnikom. Uvedené osoby predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce napr. zo zdravotného postihnutia, veku, dlhodobej nezamestnanosti, dosiahnutého nižšieho vzdelania obmedzuje prístup takýchto občanov k pracovným príležitostiam na nechránenom (otvorenom) pracovnom trhu, čo má dopad na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Uvedené skupiny môžu zahŕňať aj osoby, ktoré majú neukončené alebo ukončené základné vzdelanie a pohybujú sa prevažne v prostredí svojej komunity a je možné, že počas svojho života neboli ďalej ako v najbližšom meste. Môžu mať problémy s komunikáciou a z toho vyplývajú aj bariéry spojené s mobilitou, nakoľko môže byť problematický pohyb mimo komunitu. Uvedené skutočnosti sú hlavným dôvodom, prečo dochádza k výraznej finančnej podpore integračných podnikov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre zotrvanie na pracovných miestach v integračných podnikoch a následne na otvorenom trhu práce. Slúžia na to najmä finančné príspevky na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike, náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona o sociálnej ekonomike.

Predpokladá sa podpora zamestnanosti minimálne 1 500 znevýhodnených a zraniteľných osôb, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
29,999,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
7,038 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vyrovnávací príspevok integračným sociá…
Typ
Podpora subjektov s…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
1500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
457,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,425,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,574,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,302,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
422,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
630 €
Vrátená suma
630 €
Suma na vymáhanie
630 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,590 €
Vrátená suma
3,590 €
Suma na vymáhanie
3,590 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,819 €
Vrátená suma
2,819 €
Suma na vymáhanie
2,819 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.