Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Popis projektu

Hlavným cieľom NP je podpora výkonu opatrení SPODaSK pre maloletých bez sprievodu z Ukrajiny v centrách pre deti a rodiny (ďalej len "CDR") a pre mladých dospelých, ktorým CDR poskytuje starostlivosť a boli v CDR umiestnení ako maloletí bez sprievodu z Ukrajiny (ďalej len "MBS z Ukrajiny") - t. j. komplexné zabezpečenie starostlivosti o týchto MBS (vrátane psychologického a sociálneho poradenstva) s koncentráciou práce na krízovú intervenciu, posttraumatickú pomoc a zlúčenie rodiny (so zachovaním všetkých opatrení proti obchodovaniu s deťmi) a pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK.

Uvedený cieľ je v súlade s OP ĽZ a prispieva k dosiahnutiu cieľov a výsledkov („zabezpečenie komplexnej starostlivosti a zvýšenie dostupnosti zariadení náhradnej starostlivosti pre deti z UA“.

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1.1. Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS z Ukrajiny v CDR

Prostredníctvom podaktivity bude v štátnych a neštátnych CDR komplexne zabezpečovaná starostlivosť, t. j. poskytované bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie, zabezpečovaná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť (v prípade MBS so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny) povinná školská dochádzka, príprava na povolanie, výučba slovenského jazyka, a pod., ako aj poskytovaná psychologická pomoc a psychologické a sociálne poradenstvo, pričom práca bude koncentrovaná na krízovú intervenciu, posttraumatickú pomoc a zlúčenie rodiny (so zachovaním všetkých opatrení proti obchodovaniu s deťmi).

1.2. Podpora výkonu opatrení SPODaSK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK

Podaktivita ocenením zamestnancov/zamestnankýň orgánov SPODaSK finančnou formou prostredníctvom mimoriadnych odmien za kvalitný výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prispeje k stabilizácii pracovnej sily a motivácii k výkonu tak zložitej agendy.

Mimoriadne odmeny budú vyplatené všetkým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPOD a SK. 

Tým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPODaSK, ktorí/é vykonávali opatrenia SPODaSK pre MBS prostredníctvom pohotovosti a tým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPODaSK, ktorí/é vykonávali opatrenia SPODaSK súvisiace s opatrovníctvom, budú mimoriadne odmeny vyplatené opakovane.

sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,114,271 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre M…
Typ
Výkon opatrení soci…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
541,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
119,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
541,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
119,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
541,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

521 - Mzdové výdavky za mzdy 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
119,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
81,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

910 - Jednotkové náklady za obdobie 02/2022 - 08/2023

910 - Jednotkové náklady za obdobie 02/2022 - 08/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,783,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

910 - Jednotkové náklady za obdobie 09/2023 - 11/2023

910 - Jednotkové náklady za obdobie 09/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.