Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Popis projektu

Hlavným cieľom NP je podpora výkonu opatrení SPODaSK pre maloletých bez sprievodu z Ukrajiny v centrách pre deti a rodiny (ďalej len "CDR") a pre mladých dospelých, ktorým CDR poskytuje starostlivosť a boli v CDR umiestnení ako maloletí bez sprievodu z Ukrajiny (ďalej len "MBS z Ukrajiny") - t. j. komplexné zabezpečenie starostlivosti o týchto MBS (vrátane psychologického a sociálneho poradenstva) s koncentráciou práce na krízovú intervenciu, posttraumatickú pomoc a zlúčenie rodiny (so zachovaním všetkých opatrení proti obchodovaniu s deťmi) a pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK.

Uvedený cieľ je v súlade s OP ĽZ a prispieva k dosiahnutiu cieľov a výsledkov („zabezpečenie komplexnej starostlivosti a zvýšenie dostupnosti zariadení náhradnej starostlivosti pre deti z UA“.

NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1.1. Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS z Ukrajiny v CDR

Prostredníctvom podaktivity bude v štátnych a neštátnych CDR komplexne zabezpečovaná starostlivosť, t. j. poskytované bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie, zabezpečovaná zdravotná starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť (v prípade MBS so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny) povinná školská dochádzka, príprava na povolanie, výučba slovenského jazyka, a pod., ako aj poskytovaná psychologická pomoc a psychologické a sociálne poradenstvo, pričom práca bude koncentrovaná na krízovú intervenciu, posttraumatickú pomoc a zlúčenie rodiny (so zachovaním všetkých opatrení proti obchodovaniu s deťmi).

1.2. Podpora výkonu opatrení SPODaSK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK

Podaktivita ocenením zamestnancov/zamestnankýň orgánov SPODaSK finančnou formou prostredníctvom mimoriadnych odmien za kvalitný výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prispeje k stabilizácii pracovnej sily a motivácii k výkonu tak zložitej agendy.

Mimoriadne odmeny budú vyplatené všetkým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPOD a SK. 

Tým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPODaSK, ktorí/é vykonávali opatrenia SPODaSK pre MBS prostredníctvom pohotovosti a tým zamestnancom/zamestnankyniam oddelení SPODaSK, ktorí/é vykonávali opatrenia SPODaSK súvisiace s opatrovníctvom, budú mimoriadne odmeny vyplatené opakovane.

sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,114,271 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre M…
Typ
Výkon opatrení soci…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

910 - Jednotkové náklady za obdobie 02/2022 - 08/2023

910 - Jednotkové náklady za obdobie 02/2022 - 08/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,783,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

910 - Jednotkové náklady za obdobie 09/2023 - 11/2023

910 - Jednotkové náklady za obdobie 09/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.