Popis projektu

Projekt predstavuje financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA v celkovom počte 15 štátnozamestnaneckých miest. Začiatok realizácie aktivít súvisiacich s týmto projektom bol stanovený na 01. 11. 2016, dĺžka realizácie projektu predstavuje 26 mesiacov.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnocovanie súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF") s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s príslušnými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

KEIA bol vytvorený v rámci organizačnej štruktúry MŽP SR dňa 01. 11. 2016 ako oddelenie kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré je začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, pričom na základe zmeny organizačnej štruktúry MŽP SR s účinnosťou od 01. 04. 2017 je KEIA odborom kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie v riadiacej pôsobnosti životného prostredia Slovenskej republiky.

Činnosť KEIA spočíva vo výkone kontroly a následného vyhodnotenia podmienky posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch. Variant č. 1 zavedený pre tzv. veľké infraštruktúrne projekty, ktorý je vykonávaný mimo procesu administratívneho overovania vykonávaného RO. Vzhľadom na rozsah a náročnosť takýchto projektov bol vytvorený tento variant, pričom počas samotného pracovného výkonu môže KEIA spolupracovať s poradným orgánom Európskej Komisie. Variant č. 2 zavedený pre tzv. malé projekty je vykonávaný priamo v procese administratívneho overovania vykonávaného RO, tzn. KEIA pri výkone spolupracuje a komunikuje s RO, procesnosť, povinnosti a požiadavky sú, resp. budú upravené internými manuálmi RO a KEIA. V oboch variantoch je výstup KEIA záväzný pre RO.

Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne zabezpečenie KEIA ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na plnení úloh KEIA.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.12.2018
Celková suma
684,198 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
496,017 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie miezd a odmien oprávnených…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
12,0 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,835 €
Schválené na preplatenie
4,835 €
Realizácia
-
Názov

612 001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
2,196 €
Realizácia
-
Názov

612 002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie november a december 2016 - č. 1/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,548 €
Schválené na preplatenie
41,548 €
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
2,374 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,154 €
Schválené na preplatenie
4,154 €
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,903 €
Schválené na preplatenie
8,903 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,877 €
Schválené na preplatenie
14,877 €
Realizácia
-
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
1,855 €
Realizácia
-
Názov

612 002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
3,125 €
Realizácia
-
Názov

612 001 - Osobný príplatok

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,026 €
Schválené na preplatenie
69,026 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,318 €
Schválené na preplatenie
14,318 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,813 €
Schválené na preplatenie
14,813 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátenie ich náhrad

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210,405 €
Schválené na preplatenie
210,405 €
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
2,967 €
Realizácia
-
Názov

642 015 - Náhrady prijímu

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
3,041 €
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizacný hárok, personálne výdavky za obdobie r. 2017, 01-08 2018 - účtovný doklad č. 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,096 €
Schválené na preplatenie
14,096 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
2,410 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátenie ich náhrad

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,680 €
Schválené na preplatenie
39,680 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
4,300 €
Realizácia
-
Názov

612 001 - Osobný príplatok

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,761 €
Schválené na preplatenie
12,761 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
1,743 €
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
-
Názov

642 015 - Náhrady prijímu

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
-
Názov

612 002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
1,363 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
3,400 €
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
8,135 €
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok za obdobie 09 - 12 2018 - účtovný doklad č. 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.