Popis projektu

NP RT je pilotný projekt so strategickým významom, ktorého je zabezpečenie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok a s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov vybraných obcí v počte 60 z Atlasu RK na základe výberových kritérií.

Špecifické ciele národného projektu:

  1. Podporiť rovný prístup Rómov, špecificky MRK, ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania.
  2. Prispieť k odstráneniu nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom Slovenska v bývaní a boj proti diskriminácii Rómov v prístupe k bývaniu, vrátane odstraňovania rezidenčnej segregácie.
  3. Podporiť zlepšenie zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.
  4. Prispieť k eliminácii protirómskeho rasizmu, podpore antidiskriminácie a participácie a zvýšeniu ochrany najviac zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Základnou filozofiou národného projektu je zabezpečiť podporu všetkým vekovým skupinám MRK a celej sídelnej komunity v oblastiach definovaných v Stratégií rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a boj s protirómskym rasizmom) prostredníctvom integrovaného komplexného prístupu. 

Integrovaný komplexný prístup v národnom projekte spočíva vo vzájomnej previazanosti,  prepojenosti kombinovaných investícií ESF+ a EFRR dopadom na minoritu aj majoritu.

  • Investíciami z ESF+ budú podporované vzájomne previazané činnosti členov Rozvojových tímov v oblastiach definovaných v Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Ide o oblasť vzdelávania (ranná starostlivosť, neformálne vzdelávanie mládeže), bývania, zamestnanosti a zamestnateľnosti, boja s proti rómskym rasizmom.
  • Investíciami z EFRR budú podporované infraštruktúrne investície v rámci samostatnej integrovanej výzvy zameranej na občiansku a  technickú infraštruktúru v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov, ktorá je súčasťou Priority: 4P6 a jej cieľom je vytvoriť dôstojné podmienky na život MRK s ohľadom na prínos pre celú obec v súlade s princípmi desegregácie.
Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.10.2026
Celková suma
69,541,964 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora sociálnej inklúzie MRK prostred…
Typ
Zabezpečovanie inte…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí využívajú inkluzíve, sociálne, vzdelávacie, osvetové a podporné služby
Hodnota
-
Cieľ
24000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.