Popis projektu

Žiadosť o poskytnutie NFP je vypracovaná v súlade s Výzvou č. č. OPII-2021/7/12-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Implementáciu cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“, ktorá je určená pre Gestorské orgány zabezpečujúce implementáciu postupov v zmysle prílohy II a a informačných povinností stanovených prílohou I, časť M2 - 4, a oblastí dotknutých zavedením technického systému pre výmenu dôkazov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej ako „Nariadenie o Jednotnej digitálnej bráne“), ako aj pre Správcov spoločných modulov.

Ministerstvo vnútra SR (ďalej ako „MV SR“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku,  ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi, všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky a ďalšie oblasti pôsobnosti.

V zmysle § 7 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách je MV SR správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika, ktorý je špecializovaným portálom, na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre a je možné prostredníctvom tohto systému využívať vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov. Zároveň elektronická matrika slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík.

V súlade so zákonom č. 404/2011 z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky vedie MV SR register evidencie pobytu občanov a evidenciu osôb, ktoré obsahujú súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, evidencie o vstupe, pobyte a vycestovaní cudzincom ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmito zákonmi.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov MV SR prevádzkuje informačný systém evidencie vozidiel, ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.

Predkladaný projekt rieši uvedené oblasti v gescii MV SR a má za hlavný cieľ podporiť proces identifikácie a autentifikácie osôb z iných členských štátov EÚ v rámci služieb slovenského e-Governmentu a umožniť využívanie elektronických služieb cezhraničnými používateľmi v rámci vybraných agend MV SR. Ďalšími cieľmi sú:

  • zabezpečiť naplnenie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a
  • znížiť administratívne zaťaženie pri poskytovaní dokladov a potvrdení v rámci vybraných agend MV SR.

V zmysle dotknutej výzvy sa projekt dotýka nasledovných oblastí:

  • Investičná priorita

2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

                ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

                ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

  • Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:

D. Riešenie cezhraničnej kompatibility

Implementácia konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov. Môže ísť o úpravu existujúcich alebo implementáciu nových služieb.

Naplnenie kvalitatívnych požiadaviek na prístup cezhraničných používateľov, ako ich Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne stanovuje implementácia postupov v zmysle prílohy II Nariadenia:

Projektom sa priamo realizujú konkrétne postupy v zmysle čl. 6 a konkrétne informácie o postupoch v zmysle čl. 10:

  • žiadosť o doklad o zápise narodenia;
  • žiadosť o doklad o pobyte;
  • registrácia motorového vozidla, ktoré pochádza z členského štátu alebo je už zaradené do evidencie v členskom štáte, prostredníctvom štandardných postupov.

Projektom budú naplnené merateľné ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII a projektový merateľný ukazovateľ:

  • P0216 - Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov: 

Ukazovateľ eviduje počet novo realizovaných cezhraničných služieb pre podnikateľov. V týchto službách bude možné použiť zahraničnú identitu a príslušné informačné systémy budú súčasťou jednotného európskeho priestoru a budú komunikovať podľa daných štandardov.

  • P0215 - Počet nových cezhraničných služieb pre občanov:

Ukazovateľ eviduje počet realizovaných cezhraničných služieb pre občanov. V týchto službách bude možné použiť zahraničnú identitu a príslušné informačné systémy budú súčasťou jednotného európskeho priestoru a budú komunikovať podľa daných štandardov.

  • Zvýšenie počtu elektronických služieb pre cudzincov notifikovaných podľa nariadenia eIDAS

Zvýšenie počtu elektronických služieb pre cudzincov notifikovaných podľa nariadenia eIDAS. Cieľom je umožniť využívanie elektronických služieb cezhraničnými používateľmi v rámci vybraných agend MV SR.

Na projekt bola vypracovaná dokumentácia pre iniciačnú fázu podľa Vyhlášky č. 85/2020 Z.z o riadení projektov. Projekt a príslušná projektová dokumentácia sú evidované v systéme MetaIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/34361447-4203-4bff-be22-85a173ced829/cimaster?tab=documentsForm.

Navrhovaný projekt, ako aj jeho výstupy, sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy.

Bližšie informácie popisuje príloha ŽoNFP – Projektový zámer (kapitola 3: Definovanie projektu).

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
594,077 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
07.11.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
24.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
15.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
15.08.2023
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
07.11.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
24.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
15.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
15.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

JDB - služby MV SR/Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
55,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre IT bezpečnosť

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Tester

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
16,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Analytik

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
55,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Arhchitekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre IT bezpečnosť

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Tester

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
16,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Analytik

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR - Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
55,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Tester

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
16,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre IT bezpečnosť

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Analytik

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Arhchitekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
13,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
55,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre IT bezpečnosť

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Tester

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
16,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR - Architekt

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Analytik

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre infraštruktúrny HW

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre infraštruktúrny HW

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre infraštruktúrny HW

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Projektový manažér

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/IT Programátor

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre infraštruktúrny HW

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
22,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Odborník pre IT dohľad

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB - služby MV SR/Špecialista pre databázy

JDB - služby MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.