Popis projektu

Tento projekt plynule nadväzuje na projekt „Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP – 6“, s kódom  projektu  v ITMS2014+  301011CPQ8, ktorého aktivity boli ukončené 30.6.2022.

Podľa Metodického pokynu gestora AK EŠIF č. 22  k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 sú zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti takí zamestnanci, ktorí priamo nevykonávajú  riadenie, implementáciu, kontrolu a audit EŠIF, ale ich pracovná náplň je nevyhnutná na zabezpečenie týchto činností.

Tento projekt je pripravený pre nasledovný počet zamestnancov vyjadrený vo formáte FTE v členení po jednotlivých útvaroch:

  • Sekcia ekonomiky a projektov EŠIF – zamestnanec  vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 18%, t.j.
  • Odbor rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva - oddelenie rozpočtu, oddelenie účtovníctva a výkazníctva, oddelenie mzdovej agendy – zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 18%, t.j. 13x0,18=
  • Odbor komunikácie - oddelenie publicity – zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 14,5%, a t.j. 8x0,145=

  • Osobný úrad – odbor riadenia ľudských zdrojov, odbor výberu a rozvoja ľudských zdrojov, oddelenie reportingu –  zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP, každý na 18%, t.j. 4x0,18=

  • Sekcia financovania fondov – zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 43%, t.j.
  • Odbor koordinácie projektov EŠIF –  zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 33%, t.j.

  • Odbor legislatívy – zamestnanci vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 18%, t.j. 2x0,18=
  • Odbor riadenia programov – zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 100%, t.j.

  • Odbor majetku a služieb - zamestnanec vykonávajúci podporné činnosti pre AK OP TP na 18%, t.j.

Spolu navrhované percento refundácie projektu „Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov MIRRI vykonávajúcich podporné činnosti pre AK OP TP – 7“ vyjadrené vo forme FTE je  zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre 185 administratívnych kapacít (AK) OP TP.

Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu kde je zohľadnená aj reálne čerpaná PN  nad 10 dní (ktorá nie je hradená zamestnávateľom) za obdobie 7-8/2022.

V rámci evidencie mzdových výdavkov počas obdobia 7-8/2022 týkajúcich sa tohto projektu, bolo použité označenie ITMS2014+ 301010BUT8, nakoľko v danom období nebola zrejmá časová oprávnenosť  realizovaných projektov na rok 2022, keďže pôvodne bol plánovaný jeden projekt na celý rok.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2022
Celková suma
36,546 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd zamestnancov MIRRI zab…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
6,1357 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl- august 2022 (podporné činnosti 7)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.