Popis projektu

Projekt sa zameriava na zvýšenie účelnosti a atraktivity územia so zreteľom na entity súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom ako je zdravie obyvateľstva, zlepšovanie mikroklímy v urbanizovanom prostredí a eliminácia ohrozenia biodiverzity, znižovanie znečistenia ovzdušia, zadržiavanie vody- dažďové záhrady. Rekultiváciou zelene a doplnením prvkov permakultúry návrh vytvára biocentrum, ktoré má nielen lokálny dopad ale prispieva k rozvoju biodiverzity a zlepšovaniu mikroklímy aj vo väčšom merítku.

Cieľom projektu je Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Poltár prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu s názvom Revitalizácia vnútrobloku. Predmetom realizácie hlavnej aktivity je revitalizácia zelene prebudovaním trávnatých plôch, výsadbou kvetín, kríkov a stromov, jedlého lesa atď. (viď prílohu 2 - Opis projektu, časť   vybudovanie refúgií pre hmyz a iné drobné živočíchy, vybudovanie dažďovej záhrady so zachytávaním dažďovej vody, vybudovanie ihrísk - workout, fittness, detské.

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu a posilneniu ekosystémových služieb ako celku vo všetkých štyroch definovaných rovinách, najmä dôjde k zlepšeniu životného prostredia, a prispeje sa k posilneniu sociálnych väzieb pretože užívateľmi projektu budú všetci obyvatelia a návštevníci mesta. 

Hlavná aktivita projektu „Revitalizácia vnútrobloku“ je v súlade oprávnenou aktivitou J zameranou  na úpravu / revitalizáciu existujúcich priestorov  vnútroblokov sídlisk.

Projekt prispieva k napĺňaniu ukazovateľa výstupu IROP pre ŠC 4.3.1 - Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR v m2 –  rekultivujeme 12 655,03  m2 plôch

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.12.2023
Celková suma
502,794 €
Vlastné zdroje
25,140 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
01.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Revitalizácia vnútrobloku
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
27.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
12655,03 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023105126

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023103824

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023104389

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Vybudovanie mobiliáru

Vybudovanie mobiliáru

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Vybudovanie mobiliáru

Vybudovanie mobiliáru

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
INPER, s.r.o.
IČO
45339694
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.