Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia časti výhybiek na zhlaví železničnej stanice (ďalej aj „ŽST“) Krompachy z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie parametrov železničnej dopravnej cesty TEN-T v stanici Krompachy prostredníctvom modernizácie prvkov železničnej trate a tým zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Projekt modernizácie železničnej dopravnej infraštruktúry je realizovaný na trati Žilina - Košice, ktorý majú rozhodujúci význam pre rast hospodárstva a zlepšenie mobility v SR a jednotnom Európskom dopravnom priestore. Realizáciou projektu príde k odstráneniu úzkych miest na železničnej infraštruktúre.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Realizácia stavebných prác, ktorá bude zabezpečená dodávateľsky. Stavebné práce v ŽST Krompachy budú zahŕňať modernizáciu výhybiek č. 23, 24, 25, 26, 27 28, 29 a 30.

Modernizáciou spomínaných výhybiek dôjde k zrušeniu trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy na „Spišskovlašskom zhlaví“ v ŽST Krompachy.

Stavba bude realizovaná na existujúcej železničnej infraštruktúre, prebehne modernizácia výhybiek č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 v rozsahu: železničný zvršok, železničný spodok, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava elektrického ohrevu výhybiek, rušenie výhybiek č. 11, 12, 19, 20, rušenie koľají č. 10 a 12 a úprava trakčného vedenia nad zrušenými koľajami a výhybkami. Cieľom stavby je vykonať modernizáciu spomínaných výhybiek, zrušenie trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy, rušenie nepotrebných a nevyužívaných častí dráhy. 

Súčasťou projektu sú aj tzv. podporné aktivity. Podporná aktivita Informovanie a komunikácia bude obsahovať osadenie veľkoplošného (dočasného) pútača v mieste realizácie projektu počas realizácie a tiež osadenie stálej tabule po ukončení realizácie projektu. Plnenie nástrojov podpornej aktivity "informovanie a komunikácia" bude zabepečené dodávateľsky. Podpornú aktivitu Riadenie projektu budú realizovať ŽSR prostredníctvom interných personálnych kapacít, t.j. z vlastných zdrojov. Miestom realizácie projektu je Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, katastrálne územie Krompachy.

Pre projekt bol stanovený merateľný ukazovateľ „Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)“ s cieľovou hodnotu 8 ks (výhybiek).

Prijímateľom národného projektu sú v zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), prioritnej osi č. 5 Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov a investičnej priority 7d): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku, Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). ŽSR sú subjektom, ktorý svojou činnosťou prispieva k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII a je oprávneným prijímateľom. 

ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojej správe majú ŽSR železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice, atď. Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ďalej len „ŽI“); poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI; zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí; budovanie a údržba železničnej infraštruktúry a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Krompachy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
7,384,657 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
F. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
26.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
26.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,505,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,979,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,979,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Faktúra FV2320653

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 5123000005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.