Popis projektu

Cieľom národného projektu je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom v zmysle iniciatívy projektu – Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike.  V súlade s týmto cieľom   sa plánuje  komplexná reforma činnosti celého NKÚ SR, a to postupný posun od klasických typov kontroly súladu na typy výkonnostnej kontroly, čo v konečnom dôsledku prinesie lepšiu hodnotu za peniaze.

Nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie cieľa sú kvalifikované ľudské zdroje, t.j. analytická jednotka, v ktorej budú pôsobiť analytici, vzdelaní v špecifických oblastiach, disponujúci požadovanými vedomosťami a skúsenosťami a vzdelaní a vysoko kvalifikovaní kontrolóri s dostatočnými odbornými znalosťami a pracovnými skúsenosťami.

Národný projekt sa bude realizovať na celom území SR v období od septembra 2017 do augusta 2021 prostredníctvom štyroch aktivít, ktorých obsahom bude  dobudovanie a rozvoj analytických kapacít vrátane účastí analytikov z analytickej jednotky na vzdelávaní v Slovenskej republike, spracovanie analytických materiálov analytikmi NKÚ SR a externými expertmi, ďalej prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov NKÚ SR a tiež hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI.

Realizácia národného projektu prinesie tiež spoluprácu s domácimi i zahraničnými expertmi, intenzívnu výmenu skúseností a spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

Počas  realizácie národného projektu sa predpokladá, že:

  • vytvorí sa a dobuduje funkčná analytická jednotka s 10 tzv. čistými analytikmi a 24 tzv. čiastkovými analytikmi,

  • do vzdelávaní bude zapojených cca 30 až 34 analytikov z analytickej jednotky a cca 100 kontrolórov NKÚ SR,

  • budú sa pripravovať analytické materiály analytikmi NKÚ SR a  to hlavne pre kontroly výkonnosti a finančné kontroly ako aj pre kombinované kontroly,

  • uskutoční sa hodnotenie kvality NKÚ SR v súlade s medzinárodnými štandardami ISSAI a odporúčaniami INTOSAI.

Konečným prínosom národného projektu je posilnenie postavenia NKÚ SR ako modernej, otvorenej a nezávislej inštitúcie, ktorá prispeje k dodržiavaniu zásad hospodárnosti, efektívnosti a  účinnosti a k zvýšeniu zodpovednosti všetkých orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami

Viac
Subjekt
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2021
Celková suma
950,597 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
937,694 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita - 3 Prehlbovanie odbornej kva…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita - 1 Dobudovanie a rozvoj anal…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita - 1 Dobudovanie a rozvoj anal…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita - 3 Prehlbovanie odbornej kva…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita - 4 Hodnotenie kvality NKÚ SR …
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov
Aktivita - 2 Spracovanie analytických m…
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita - 4 Hodnotenie kvality NKÚ SR …
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov
Aktivita - 2 Spracovanie analytických m…
Typ
Skvalitnenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.11.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
161,0 (počet)
Cieľ
130,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
169,0 (počet)
Cieľ
130,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,124 €
Schválené na preplatenie
6,124 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
1,376 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy 11/2017 - 3/2018 Aktivita 1

SH Mzdy - 11/2017 - 3/2018 AKTIVITA 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
2,426 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,117 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
2,481 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,263 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
1,915 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,805 €
Schválené na preplatenie
3,805 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
855 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 09/2017 - 01/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
4,529 €
Realizácia
-
Názov

6.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - strava

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - strava

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - ubytovanie

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - ubytovanie

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
1,078 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - per diems - Strava

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - per diems - Strava

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - per diems - Ubytovanie

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutie v rámci PMF - per diems - Ubytovanie

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4

Faktúra č. 3 - stretnutie hodnotiteľov PMF - Hotel Spark

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

SH Mzdy 10/2017 - 02/2018 Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - per diems - Strava

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.1.2. Občerstvenie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Strava

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Strava

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Ubytovanie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Ubytovanie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - per diems - Strava

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - per diems - Ubytovanie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.3.1.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - per diems - Ubytovanie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.1.2. Občerstvenie

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.1.1. Prenájom miestnosti

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

6.4.1.1. Prenájom miestnosti

Faktúra 1 - Hotel Kormorán

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,018 €
Schválené na preplatenie
4,018 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

SH Mzdy 11/2017 - 03/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Strava

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Strava

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Ubytovanie

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF - Ubytovanie

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.1.2 Občerstvenie účastníkov

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.1.2 Občerstvenie účastníkov

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4

Faktúra č. 2 - Stretnutie hodnotiteľov č. 2 - Častá-Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,468 €
Schválené na preplatenie
14,468 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
2,856 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
473 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
1,567 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,157 €
Schválené na preplatenie
5,157 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
3,250 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

SH Mzdy 03/2018 - 08/2018 Aktivita - Riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
2,025 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,016 €
Schválené na preplatenie
9,016 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

SH Mzdy 02/2018 - 06/2018 Aktivita 4

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
828 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
1,328 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 1

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,912 €
Schválené na preplatenie
5,912 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 aktivtia 3

SH Mzdy 04/2018 - 05/2018 Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,938 €
Schválené na preplatenie
7,938 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

SH náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

SH náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Kancelársky materiál

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Kancelársky materiál

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

kancelársky materiál

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

kancelársky materiál

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 3. - 7.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 3. - 7.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

5.3.2 Dodávka služieb-IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 3. - 7.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

5.3.2 Dodávka služieb-IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 3. - 7.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 24. - 28.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 24. - 28.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,270 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 24. - 28.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - 24. - 28.9.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
806 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra -Excel - GOPAS SR, a. s. - oktober 2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,209 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termín 18-19.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termín 18-19.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termín 18-19.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termín 18-19.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie účastníkov

Faktúra EUBA - termín 12-14.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie účastníkov

Faktúra EUBA - termín 12-14.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termín 12-14.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termín 12-14.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - termin 27-28.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - termin 27-28.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 27-28.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 27-28.06.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

6.5.2. Písací materiál a potreby

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

6.5.2. Písací materiál a potreby

Faktúra - kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - termin 18.9.-19.9.2018 (ANALYTIK), 20.9.-21.9.2018(FK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

5.4.1.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA - 24.-25.10.2018(Analytik), 11.-12.10.2018(FK), 23-25.10.2018(VK)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

5.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

5.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

5.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

5.5.1.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

5.5.1.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

5.5.1.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

5.5.1.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 03.09-07.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra - ubytovanie 17.09-18.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra - ubytovanie 17.09-18.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra - ubytovanie 17.09-18.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra - ubytovanie 17.09-18.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 19.09.-20.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 19.09.-20.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 19.09.-20.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 19.09.-20.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
723 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 14.10. - 18.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 14-17.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 14-17.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 14-17.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 14-17.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 10.-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 10.-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 10.-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 10.-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3 IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie 24.-27.09.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
723 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert

Faktúra ubytovanie - 07.10-11.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.1.2. Lektori-ubytovanie

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.1.2. Lektori-ubytovanie

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.1.2. Lektori-ubytovanie

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.1.2. Lektori-ubytovanie

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garanti-ubytovani

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garanti-ubytovani

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garanti-ubytovani

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garanti-ubytovani

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

Faktúra ubytovanie - 22.-24.10.2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 4

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

6.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 4

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

6.4.3.1.2. Pracovné stretnutia v rámci Peer Review-per diems

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

6.4.3.1.2. Pracovné stretnutia v rámci Peer Review-per diems

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

6.4.3.2.1. Pracovné stretnutia v rámci PMF

Faktúra č. 4 - Stretnutie hodnotiteľov PMF - Častá Papiernička

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

Faktúra - toner

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

Faktúra - toner

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH mzdy dohodari - riadenie projektu

SH Mzdy dohodari - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
1,361 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari aktivita 1

SH Mzdy dohodari Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,059 €
Schválené na preplatenie
6,059 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
925 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,605 €
Schválené na preplatenie
6,605 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
1,484 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy dohodari - Aktivita 3

SH Mzdy dohodari Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

SH náhrady pri pracovnej ceste Aktivita 1

SH náhrady pri pracovnej ceste Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

SH náhrady pri pracovnej ceste Aktivita 1

SH náhrady pri pracovnej ceste Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

SH nahrada pracovnej cesty - AKTIVITA 3

SH nahrady pri pracovnej ceste - Aktivita3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
661 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

SH nahrada pracovnej cesty - AKTIVITA 3

SH nahrady pri pracovnej ceste - Aktivita3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. - IT školenie MS Excel Expert

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. - IT školenie MS Excel Expert

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - ubytovanie

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - ubytovanie

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - MP

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - MP

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly - UB (Balajty, Rosenbergerová, Sováková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly - UB (Balajty, Rosenbergerová, Sováková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly - UB (Černayová, Gallo, Hrkeľ, Jankech, Koreň, Kudláč, Sajdák, Tirpák)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly - UB (Černayová, Gallo, Hrkeľ, Jankech, Koreň, Kudláč, Sajdák, Tirpák)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly - MP (Černayová, Gallo, Hrkeľ, Jankech, Koreň, Kudláč, Sajdák, Tirpák)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.1. Vzdelávací program Kontrolór výkonnostnej kontroly - MP (Černayová, Gallo, Hrkeľ, Jankech, Koreň, Kudláč, Sajdák, Tirpák)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly - MP (Balajty, Rosenbergerová, Sováková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.2. Vzdelávací program Kontrolór finančnej kontroly - MP (Balajty, Rosenbergerová, Sováková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

1.4..1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - TONER

Faktúra MICROCOMP - Toner

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

1.4..1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - TONER

Faktúra MICROCOMP - Toner

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

5.4.1.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.4.1.1 Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 3

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garant Ubytovanie (Nemec)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.1.2. Ubytovanie (Šagát)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garant Miestny poplatok (Nemec)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.1.2. - Miestny poplatok (Šagát)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.1.2. Ubytovanie (Šagát)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.1.2. - Miestny poplatok (Šagát)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garant Ubytovanie (Nemec)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.4.3.2.2. Garant Miestny poplatok (Nemec)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,133 €
Schválené na preplatenie
8,133 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

H Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
1,827 €
Realizácia
-
Názov

H Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
-
Názov

H Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - AKTIVITA 1 - dohodári (10/2018 - 12/2018)1

SH - Mzdy Aktivita 1 (10/2018 - 12/2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert -UB (Bohmova, Kudláč)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert -UB (Bohmova, Kudláč)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Bohmova, Kudláč)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Bohmova, Kudláč)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Kopnická)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Kopnická)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Kopnická)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Kopnická)

Faktúra ASTON - ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok (Klenko, Kvasnica, Zavilla)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie (Klenko, Kvasnica, Zavilla)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie (Klenko, Kvasnica, Zavilla)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie (Vašíčková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie (Vašíčková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok (Vašíčková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok (Vašíčková)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok (Klenko, Kvasnica, Zavilla)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - Cestovné náhrady

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.5.1.1. Vzdelávací program Analytik - Cestovné náhrady

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.5.1.3. Vzdelávací program Analytik - Cestovné náhrady

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.5.1.3. Vzdelávací program Analytik - Cestovné náhrady

SH Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb-IT školenia MS Excel expert

Faktúra - Gopas (5.11.2018 - 16.11.2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

5.3.2. Dodávka služieb-IT školenia MS Excel expert

Faktúra - Gopas (5.11.2018 - 16.11.2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra - Gopas (5.11.2018 - 16.11.2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
1,382 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

3.3.1. Dodávka služieb - IT školenia MS Excel expert

Faktúra - Gopas (5.11.2018 - 16.11.2018)

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Gubaňová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Filipovičová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Gubaňová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Gubaňová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Gubaňová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - UB (Filipovičová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Filipovičová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

3.5.1.3. IT školenie MS Excel Expert - MP (Filipovičová)

Faktúra ASTON - Ubytovanie

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,815 €
Schválené na preplatenie
7,815 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018)

SH Mzdy Aktivita 3 (10/2018 - 12/2018) - dohodári

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
-
Názov

1.4.1. Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

1.4.1. Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
1,011 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,686 €
Schválené na preplatenie
9,686 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
3,385 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
2,176 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
1,841 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09 - 12/2018

SH Mzdy - Riadiaci a administratívny personál 09/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

5.4.3.1.1. Lektori-cestovné, letenky

Faktúra - letenky lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

5.4.3.1.1. Lektori-cestovné, letenky

Faktúra - letenky lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

5.4.3.1.2. Lektori - ubytovanie

Faktúra Aston hotel - ubytovanie zahr. lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.4.3.1.2. Lektori - ubytovanie

Faktúra Aston hotel - ubytovanie zahr. lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.4.3.1.2. Lektori - ubytovanie - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - ubytovanie zahr. lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.4.3.1.2. Lektori - ubytovanie - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - ubytovanie zahr. lektori

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - ubytovanie Excel Expert

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie

Faktúra Aston hotel - ubytovanie Excel Expert

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - ubytovanie Excel Expert

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

5.5.1.1.3. IT školenie MS Excel Expert - Ubytovanie

Faktúra Aston hotel - ubytovanie Excel Expert

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

3.5.1.4. Ostatné semináre, školenia - ubytovanie

Faktúra Aston hotel - UB ,, Uloha analytikz vo verejnej politike

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

3.5.1.4. Ostatné semináre, školenia - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - UB ,, Uloha analytikz vo verejnej politike

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

3.5.1.4. Ostatné semináre, školenia - ubytovanie

Faktúra Aston hotel - UB ,, Uloha analytikz vo verejnej politike

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
723 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

3.5.1.4. Ostatné semináre, školenia - Miestny poplatok

Faktúra Aston hotel - UB ,, Uloha analytikz vo verejnej politike

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

5.5.1.1.4. Ostatné semináre - Miestny poplatok

Faktúra Aston Hotel - ubytovanie ,,Plánovanie v kontrole výkonnosti"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.5.1.1.4. Ostatné semináre - Ubytovanie

Faktúra Aston Hotel - ubytovanie ,,Plánovanie v kontrole výkonnosti"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.5.1.1.4. Ostatné semináre - Miestny poplatok

Faktúra Aston Hotel - ubytovanie ,,Plánovanie v kontrole výkonnosti"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.5.1.1.4. Ostatné semináre - Ubytovanie

Faktúra Aston Hotel - ubytovanie ,,Plánovanie v kontrole výkonnosti"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov ( Ostatný seminár)

Faktúra - Občerstvenie ,,Plánovanie kontroly výkonnosti

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

5.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov ( Ostatný seminár)

Faktúra - Občerstvenie ,,Plánovanie kontroly výkonnosti

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov (Ostatný seminár)

Faktúra občerstvenie "Úloha analytiky vo verejnej politike"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov ( Ostatný seminár)

Faktúra občerstvenie "Úloha analytiky vo verejnej politike"

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

1.5.13. Rozhlasové spoty

Rozhlasové spoty

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
1,585 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

1.5.13. Rozhlasové spoty

Rozhlasové spoty

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,055 €
Schválené na preplatenie
7,055 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

3.4.6. Odborná literatúra pre analytikov

Faktúra Martinus - odborná literatúra

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

3.4.6. Odborná literatúra pre analytikov

Faktúra Martinus - odborná literatúra

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
976 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,345 €
Schválené na preplatenie
4,345 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
1,309 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

SH Mzdy - riadiaci a administratívny personál

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

3.4.1.2. Občerstvenie pre účastníkov

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

3.4.1.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity A 1

Faktúra EUBA

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

3.3.2. Dodávka služieb - odborné kurzy anglického jazyka

Faktúra - Anglický jazyk - január 2019

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
PRO EDUCATION International s. r. o.
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

3.3.2. Dodávka služieb - odborné kurzy anglického jazyka

Faktúra - Anglický jazyk - január 2019

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
PRO EDUCATION International s. r. o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

5.3.1. Dodávka služieb - odborné kurzy anglického jazyka

Faktúra - Anglický jazyk - január 2019

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
PRO EDUCATION International s. r. o.
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

5.3.1. Dodávka služieb - odborné kurzy anglického jazyka

Faktúra - Anglický jazyk - január 2019

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
PRO EDUCATION International s. r. o.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

SH - Náhrady pri pracovných cestách - Aktivita 3

SH - Náhrady pri pracovných cestách - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

SH - Náhrady pri pracovných cestách - Aktivita 3

SH - Náhrady pri pracovných cestách - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

SH - Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH - náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

SH - Náhrady pri pracovnej ceste - Aktivita 1

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
4,916 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
1,104 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH Mzdy - Aktivita 3

SH Mzdy - Aktivita 3

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizá