Popis projektu

, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou mestského prostredia na zmenu klímy, čím dôjde k systémovému zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zvýšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. 

 projektu, ktoré prispievajú k naplneniu hlavného cieľa sú:

  • zlepšiť ekosystémové služby, mikroklimatické pomery, čím sa zníži prašnosť,  znečistenie vzduchu a hlučnosť a zvýši sa relatívna vlhkosť vzduchu,
  • vytvoreniť atraktívny a plnohodnotný mestotvorný prvok s prvkami drobnej architektúry,
  • zatraktívniť prostredie, zvýšiť jeho estetickú, funkčnú, hygienickú, ekostabilizačnú a environmentálnu hodnotu.

Hlavná aktivita projektu: 

V rámci aktivity budú realizované činnosti - zelené strechy a dažďové záhrady so zámerom vytvoriť prostredie tzv. edukačného charakteru, tak aby naše nové generácie boli v interakcii s takýmto prostredím od ranného veku života a považovali takéto „prvky zelenej infraštruktúry“, ako nevyhnutnú súčasť urbanizovaného prostredia.

Aktivita projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami definovanými IROP.   Miestom realizácie projektu je mesto Košice - mestská časť Dargovských hrdinov - MŠ Kalinovká 9. 

  • P0679 - Vytvorené, alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 1.594m2,
  • P0491 - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 2.

Projekt „“ je v súlade so stratégiou IROP, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,  Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.09.2023
Celková suma
510,559 €
Vlastné zdroje
25,528 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinov…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
07.12.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
07.12.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1594,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.