Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – VII. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu prenámorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. Výstupy sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov v časti 10.2., konkrétne merateľný ukazovateľ "

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.06.2022
Celková suma
891,958 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
77,54 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
794,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637033

Sumarizačný hárok apríl - jún 2022 - 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637033

Sumarizačný hárok_CO_apríl_jún2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
868,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637033

Sumarizačný hárok 4-6/2022 Dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.