Popis projektu

Projekt plynule nadväzuje na projekt s názvom „Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF - 5“, kód v ITMS2014+ 301011BUT9, ktorého aktivity boli ukončené k 31.3.2022.

V zmysle Organizačného poriadku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Manuálu procedúr CKO úlohy Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj CKO) v období realizácie tohto projektu 1.4.2022 – 30.6.2022 plnila Sekcia centrálny koordinačný orgán (generálny riaditeľ sekcie a asistent, odbor metodiky a koordinácie subjektov, odbor monitorovania a hodnotenia, odbor politiky súdržnosti, 1 zamestnanec odboru prierezových priorít plniaci úlohy CKO, odbor riadenia programov), čiastočne odbor koordinácie projektov EŠIF zaradený do Sekcie ekonomiky a projektov EŠIF, čiastočne odbor verejného obstarávania zaradený do Sekcie správy majetku a obstarávania, odbor informačných systémov EŠIF zaradený do Sekcie financovania fondov.   

V zmysle Organizačného poriadku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Manuálu procedúr gestora horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (ďalej aj HP UR) úlohy gestora HP UR v období realizácie projektu 1.4.2022 – 30.6.2022 plnil odbor prierezových priorít zaradený do Sekcie centrálny koordinačný orgán.

Projekt je pripravený pre AK subjektu CKO a AK subjektu gestor HP UR s počtom AK 95 (CKO) +9 (HP UR)=104 AK, pričom obsadenosť k 1.4.2022 bola 92 AK a obsadenosť k 30.6.2022 bola 90 AK.

Rozpočet projektu zahŕňa len reálne vynaložené prostriedky za obsadené pozície v období od 1.4.2022 do 30.6.2022.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:

„Refundácia miezd zamestnancov MIRRI zabezpečujúcich plnenie úloh CKO a gestora HP UR“ s obdobím realizácie projektu 1.4.2022 – 30.6.2022.

Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu 87,6212 kde je zohľadnená reálna obsadenosť od 1.4.2022 do 30.6.2022, percentá oprávnenosti nižšie ako 100%, reálne čerpané PN  nad 10 dní (ktoré nie sú hradené zamestnávateľom) a OČR (ktoré nie sú hradené zamestnávateľom) za obdobie 4-6/2022.

V rámci evidencie mzdových výdavkov počas obdobia 4-6/2022 týkajúcich sa tohto pripravovaného projektu, bolo použité označenie ITMS2014+ 301010BUT9, nakoľko v danom období nebola zrejmá časová oprávnenosť  realizovaných projektov na rok 2022, keďže pôvodne bol plánovaný jeden projekt na celý rok.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.06.2022
Celková suma
958,611 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Refundácia miezd zamestnancov MIRRI zab…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
87,6212 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2022 (mzdy CKO a HP UR 6)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.