Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie manažmentu dát, ich integrácií a teda interoperability tak, aby sa zvýšila užívateľská jednoduchosť a prívetivosť na MŽP SR a SIŽP SR, ktoré sú ako orgány VS zapojené do celého procesu FSP, ako aj do následnej kontroly a vydávania rozhodnutí resp. pokút. Projekt je nevyhnutné realizovať pre sekciu zmeny klímy a ochrany ovzdušia, konkrétne odbor ochrany ovzdušia a to najmä z legislatívnych dôvodov v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa od roku 2024 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny a OSO evidovať, vkladať údaje o zariadení, fluórovaných skleníkových plynoch, o kontrolách na únik, o servise a údržbe zariadenia z dôvodu enviropolitiky a plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona a nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

Prostredníctvom IS ralizovaného prostrednictvom projektu budú orgány prepojené v rámci konektivity na centrálnu integračnú platformu, zabezpečí sa ich lepšia informovanosť, budú môcť medzi sebou elektronicky (bezpapierovo) komunikovať a vymieňať si získané informácie a dáta, ktoré napomôžu ako aj rýchlejšiemu procesu vydania rozhodnutí zo strany SIŽP, tak aj efektívnejšiemu procesu kontroly a vyvodzovania zodpovednosti.

Cieľ MŽP SR je kontinuálne zvyšovanie elektronizácie a digitalizácie prostredníctvom IS v zmysle zákona č. 95/2019 .z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých rozhodovanie je podporované analytickými systémami napríklad pre analýzu rizík úniku fluórovaných skleníkových plynov do ovzdušia. Okrem vytvorenia lepších pracovných podmienok pre zamestnancov MŽP SR a PRO dôjde aj k zlepšeniu spoľahlivosti služieb poskytovaných právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pracujú s fluórovanými skleníkovými plynmi vytvorením spoľahlivej a zabezpečenej technickej infraštruktúry.

Implementáciou projektu Manažment údajov Registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny bude vytvorený administratívny zdroj údajov podľa zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike. Implementáciou projektu sa bude napĺňať koncepcia znižovania administratívnej záťaže prostredníctvom využívania informačných systémov verejnej správy.

Realizáciou projektu sa taktiež implementuje koncept „Data-driven state“ kde MŽP SR bude dodávať rôzne objekty evidencie vychádzajúce z jeho pôsobnosti vo formátoch podporujúcich výrazne zlepšenie využívania a spracovania týchto údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Jedná sa primárne o zoznamy rôznych prevádzok/zariadení s ich bližšími údajmi, v ktorých sa daný typ plynu využíva, evidenciu vykonaných kontrol, záznamy o použitom plyne.

Realizáciou projektu Manažment údajov Registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v rámci dopytovej výzvy Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP - "Manažment údajov inštitúcií verejnej správy" sa budú napĺňať nasledovné špecifické ciele prioritnej osi 7-Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) v rámci investičnej priority 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva:

ŠC 7.5: Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

ŠC 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.11.2023
Celková suma
407,516 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.