Popis projektu

Predmetom  projektu „Cloud Ministerstva vnútra SR.“ , bude vybudovanie riešenia poskytujúceho IaaS služby. Budovanie cloudových služieb prevádzkovaných v nadrezortných dátových centrách je komplexná a časovo náročná úloha a preto sú budované v iteráciách.

Prvá časť riešenia IaaS vytvorila iniciálne prostredie umiestnené v novovybudovanom nadrezortnom dátovom centre Ministerstva financií SR, ktoré je primárne určené pre nové projekty informačných systémov prevádzkované vo vládnom cloude. Iniciálne prostredie umožnilo „proof of concept (PoC)“ pre nadrezortný cloud, definovanie technologických štandardov a prevádzkových procesov, poskytuje vysoko dostupné škálovateľné a bezpečné IaaS služby pre vývojové, testovacie, predprodukčné a produkčné prostredia nových informačných systémov.

Tento projekt predstavuje implementáciu IKT infraštruktúry pre poskytovanie IaaS služieb v datacentre MV SR, ktoré predstavuje druhú časť riešenia „IKT infraštruktúry pre IaaS“, ktoré je rozšírené o funkcionalitu replikácie medzi datacentrom MV SR a datacentrom MF SR.

Navrhované riešenie umožní jednoduchý prístup k IaaS službám na vyžiadanie vo virtuálnom prostredí. Tieto služby môžu byť prideľované alebo uvoľňované s flexibilným časovým obmedzením a to na základe voliteľného škálovania, nezávisle od lokality zdrojov, prístupu k nim a bez nutnosti osobného kontaktu s poskytovateľom IaaS služby.

V ďalších častiach bude riešenie postupne sprístupňovať služby IaaS, neskôr PaaS a následne SaaS jednotlivým inštitúciám štátnej správy v požadovanom rozsahu a prevezme zodpovednosť za starostlivosť o ich IT zdroje. Finálny stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

Pri definovaní požiadaviek na výkon a iné parametre riešenia projektu sa vychádza z rovnakých požiadaviek, aké sú definované v štúdii uskutočniteľnosti MF SR 17. septembra 2014 pod názvom „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“( Tabuľka 3 Predpokladaný minimálny rozsah IKT infraštruktúry), ktoré sú rozšírené o požiadavky na zabezpečenie DR spôsobilostí. Tieto požiadavky zabezpečia iniciálne prostredie umiestnené v dátovom centre Ministerstva vnútra SR, ktoré bude primárne určené pre všetky nové projekty informačných systémov prevádzkované vo vládnom cloude (v celkovom odhadovanom počte 40). Navrhované riešenie je vzhľadom na odhadované potreby projektov na najbližších 24 mesiacov skôr minimalistické, umožňuje škálovanie v závislosti od aktuálnych požiadaviek realizovaných projektov, pričom riešenie je modulárne a do budúcna jednoducho rozšíriteľné.

Predpokladaný minimálny rozsah IKT infraštruktúry:

•              Iniciálny počet nasadzovaných IS projektov z oblastí: PaaS, SaaS, agendových a iných rezortných IS, nových IS budovaných vrámci OPII, DR scenárov pre systémy implementované na IaaS časť 1 infraštruktúry – 40

o              40 informačných systémov (minimalne eGovernment cloud PaaS, eGovernment cloud SaaS, Aplikačná a dátová vrstva, bezpečnosť, podporné a administratívne činnosti, Rozvoj verejnej správy, spoločné agendy, špecializované agendy, navigácia a interakcia s verejnou správou, životné situácie)

•              Priemerný počet prostredí pre jeden IS projekt – 4 (kombinácia nasledovných prostredí: vývojové, integračné, testovacie, predprodukčné, školiace, produkčné)

•              Priemerný počet vrstiev logickej architektúry pre jedno prostredie – 3

•              Minimálny počet virtuálnych serverov na každej jednej vrstve pre jednotlivé prostredia:

o              Vývojové : 1

o              Integračné : 1

o              Testovanie : 2

o              (Pred)produkčné/školiace: 2

•              Priemerný výkon jedného virtuálneho servera (cores, RAM, HDD)

o              Vývojové : 2 core, 32 GB RAM, 1 TB HDD

o              Integračné : 2 core, 32 GB RAM, 1 TB HDD

o              Testovanie : 4 core, 64 GB RAM, 2 TB HDD

o              (Pred)produkčné/školiace: 4 core, 128 GB RAM, 2 TB HDD

Z pohľadu prideľovania zdrojov poskytuje navrhované riešenie výraznú flexibilitu. V prípade že reálne požiadavky na počty vrstiev, prostredí, serverov, služieb a pod. budú vyššie / nižšie oproti predpokladom, navrhované riešenie umožní dynamicky zmeniť jednotlivé počty v závislosti od aktuálnych systémových požiadaviek pre jednotlivé prostredia a aj preto je potrebné chápať túto konfiguráciu ako minimálnu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2016
Celková suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Nezrovnalosti
3,020,277 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Nákup HW a krabicového softveru
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,951 €
Schválené na preplatenie
101,963 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,377 €
Schválené na preplatenie
31,783 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,813 €
Schválené na preplatenie
125,451 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,594 €
Schválené na preplatenie
8,475 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
2,416 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,272 €
Schválené na preplatenie
22,710 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,798,773 €
Schválené na preplatenie
2,849,080 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
627,253 €
Schválené na preplatenie
470,440 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,080 €
Schválené na preplatenie
9,060 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - WAN smerovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,056 €
Schválené na preplatenie
274,542 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - WAN smerovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,107 €
Schválené na preplatenie
87,830 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - VPN koncentrátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,999 €
Schválené na preplatenie
22,499 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajšie Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217,719 €
Schválené na preplatenie
913,289 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Loadbalancer

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194,310 €
Schválené na preplatenie
895,733 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW loklaizované mimo BSK - Loadbalancer

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,810 €
Schválené na preplatenie
162,608 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajší firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,024,498 €
Schválené na preplatenie
768,374 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajší firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,796 €
Schválené na preplatenie
212,097 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajšie Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,963 €
Schválené na preplatenie
78,722 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - VPN koncentrátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,318 €
Schválené na preplatenie
110,489 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - VPN koncentrátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,830 €
Schválené na preplatenie
29,464 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajšie Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,241 €
Schválené na preplatenie
20,993 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajšie Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304,430 €
Schválené na preplatenie
243,544 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - WAN smerovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,514 €
Schválené na preplatenie
73,211 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - WAN smerovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,277 €
Schválené na preplatenie
23,421 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Loadbalancer

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,578 €
Schválené na preplatenie
238,862 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - VPN koncentrátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Loadbalancer

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,203 €
Schválené na preplatenie
43,362 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajší firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,699 €
Schválené na preplatenie
56,559 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Vonkajší firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,125 €
Schválené na preplatenie
204,900 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,628 €
Schválené na preplatenie
155,702 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSk - Serevery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778,511 €
Schválené na preplatenie
583,883 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSk - Serevery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,089 €
Schválené na preplatenie
210,817 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Softvér a licencie pre operačný program

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,963 €
Schválené na preplatenie
191,222 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,628,421 €
Schválené na preplatenie
3,471,316 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušentvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,319 €
Schválené na preplatenie
26,489 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,444 €
Schválené na preplatenie
12,333 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,956 €
Schválené na preplatenie
133,467 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW loklaizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,220 €
Schválené na preplatenie
27,915 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSk - Softvér a licencie pre operačný program

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654,637 €
Schválené na preplatenie
490,978 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,380 €
Schválené na preplatenie
87,285 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušentvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597,081 €
Schválené na preplatenie
447,811 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
740,379 €
Schválené na preplatenie
555,284 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušentvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,270 €
Schválené na preplatenie
119,416 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Softvér a licencie pre operačný program

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,741 €
Schválené na preplatenie
50,993 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,111 €
Schválené na preplatenie
3,289 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,489 €
Schválené na preplatenie
35,591 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušentvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,830 €
Schválené na preplatenie
7,064 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,095 €
Schválené na preplatenie
148,076 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Diskové polia s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157,105 €
Schválené na preplatenie
925,684 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,272 €
Schválené na preplatenie
56,218 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

SW lokalizované mimo BSK - Softvér a licencie pre operačný program

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,659 €
Schválené na preplatenie
130,927 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,095 €
Schválené na preplatenie
23,276 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

HW lokalizované mimo BSK - Servery s príslušenstvom 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,305 €
Schválené na preplatenie
7,444 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

Diskové polia s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260,000 €
Schválené na preplatenie
1,197,000 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 7

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,433 €
Schválené na preplatenie
28,911 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,693 €
Schválené na preplatenie
34,859 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 5

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,272 €
Schválené na preplatenie
31,608 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360,800 €
Schválené na preplatenie
1,292,760 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 7

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,567 €
Schválené na preplatenie
267,489 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,507 €
Schválené na preplatenie
6,181 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 5

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
2,591 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Ochrana proti Ddos

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818,587 €
Schválené na preplatenie
777,658 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Vnútorný next-generation firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,998 €
Schválené na preplatenie
108,298 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Vnútorný Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,424 €
Schválené na preplatenie
97,303 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Ochrana proti Ddos

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,548 €
Schválené na preplatenie
273,171 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Vnútorný Intrusion Prevention System

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309,077 €
Schválené na preplatenie
293,624 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Vnútorný next-generation firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,167 €
Schválené na preplatenie
406,759 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

LAN infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628,198 €
Schválené na preplatenie
596,788 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

Diskové polia s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,364,772 €
Schválené na preplatenie
2,246,534 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Diskové polia s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709,521 €
Schválené na preplatenie
674,045 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086,577 €
Schválené na preplatenie
1,032,248 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,023 €
Schválené na preplatenie
259,372 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

LAN infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984,125 €
Schválené na preplatenie
934,918 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

SAN infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,134,246 €
Schválené na preplatenie
1,077,533 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

LAN infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,830 €
Schválené na preplatenie
168,939 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

SAN infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,363 €
Schválené na preplatenie
362,295 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

Systém monitoring

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,794 €
Schválené na preplatenie
50,154 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Systém ServiceDesk

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,170 €
Schválené na preplatenie
111,311 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Systém riadenia prístupov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,989 €
Schválené na preplatenie
32,289 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

OOB Firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
8,030 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Systém riadenia prístupov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,434 €
Schválené na preplatenie
161,913 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

OOB manažmentovej siete

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,487 €
Schválené na preplatenie
46,063 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

SIEM

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,216 €
Schválené na preplatenie
21,105 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Zariadenia moniturujúce sieťové anomálie (NBAD)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,369 €
Schválené na preplatenie
51,651 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Systém ServiceDesk

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,992 €
Schválené na preplatenie
34,193 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Systém monitoring

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,793 €
Schválené na preplatenie
244,903 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

DR infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121,079 €
Schválené na preplatenie
1,065,025 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Zariadenia moniturujúce sieťové anomálie (NBAD)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,361 €
Schválené na preplatenie
207,443 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

OOB Firewall

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,489 €
Schválené na preplatenie
122,065 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

SIEM

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,400 €
Schválené na preplatenie
113,430 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

OOB manažmentovej siete

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,289 €
Schválené na preplatenie
199,775 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 5 (lokalita B)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,356 €
Schválené na preplatenie
153,288 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 5 (lokalita B)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,435 €
Schválené na preplatenie
525,763 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,010,492 €
Schválené na preplatenie
3,809,967 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,425 €
Schválené na preplatenie
370,904 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Diskové polia s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,095 €
Schválené na preplatenie
127,390 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Virtualizačný softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802,990 €
Schválené na preplatenie
1,712,841 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Virtualizačný softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,410 €
Schválené na preplatenie
102,039 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 6 (lokalita B)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,650 €
Schválené na preplatenie
277,068 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Servery s príslušenstvom 6 (lokalita B)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806,350 €
Schválené na preplatenie
766,032 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Diskové polia s príslušenstvom 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,705 €
Schválené na preplatenie
13,970 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000040895

PP0000040895

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000041263

PP0000041263

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000042642

PP0000042642

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000044040

PP0000044040

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

PP0000045773

PP0000045773

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

DR infraštruktúra A kategória

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2017
Názov

DR infraštruktúra A kategória

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625,189 €
Schválené na preplatenie
625,189 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000040889

PP0000040889

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000042237

PP0000042237

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000044041

PP0000044041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

PP0000045187

PP0000045187

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP00000040569

PP0000040569

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000041563

PP0000041563

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

PP0000043556

PP0000043556

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2016
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

PP0000044407

PP0000044407

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,300 €
Schválené na preplatenie
14,300 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,218 €
Schválené na preplatenie
337,218 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,875 €
Schválené na preplatenie
18,875 €
Realizácia
27.01.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2017
Názov

Servery a príslušenstvo 5 (DR licencie a softvér lokalita A)

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2017
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000041566

PP0000041566

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000042639

PP0000042639

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000044409

PP0000044409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

PP0000045770

PP0000045770

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805,462 €
Schválené na preplatenie
805,462 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

Servery s príslušenstvom 6_lokalita A

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,338 €
Schválené na preplatenie
97,338 €
Realizácia
30.01.2017
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000040562

PP0000040562

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041267

PP0000041267

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000041874

PP0000041874

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

PP0000043552

PP0000043552

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

PP0000045190

PP0000045190

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

DR infraštruktúra A kategória

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

DR infraštruktúra A kategória

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,398 €
Schválené na preplatenie
104,398 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

DR infraštruktúra A kategória

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
881,897 €
Vrátená suma
881,897 €
Suma na vymáhanie
881,897 €
Typ
Odmietnutie vrátiť …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Hospodársky subjekt…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
100,139 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
100,139 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Hodnotenie uchádzač…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
724,363 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
724,363 €
Typ
Odmietnutie vrátiť …
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
57,119 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
2,199,600 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie uchádzač… Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
2,138,380 €
Vrátená suma
2,138,380 €
Suma na vymáhanie
2,138,380 €
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Aliter Technologies, a.s.
IČO
36831221
Názov
eGroup Solutions, a. s.
IČO
44989709
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.