Popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie existujúcej bariéry na vodnom toku Turiec v r. km 8,966 tzv. horná hať. Predmetné územie sa nachádza na južnom okraji mesta Martin, okres Martin, Žilinský kraj. Na vodnom toku je vybudovaná klapková hať, ktorá tvorí bariéru pre migráciu rýb. Vedľa hate na ľavom brehu je vybudovaný komôrkový rybovod, ktorý je však svojimi parametrami pre ryby nevhodný a nepriechodný. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať rybovod, ktorý by zabezpečil spriechodnenie bariéry. Nový rybovod navrhujeme umiestniť na pravom brehu vodného toku, pričom vtok by bol umiestnený v odbernom objekte pre mlynský náhon a výtok do vývaru pod klapkovou haťou. Časť rybovodu bude umiestnená v koryte mlynského náhonu, od ktorého bude oddelená zvislými konštrukciami.
Dotknutá oblasť rieky Turiec je zaradená do lipňového rybieho pásma s výskytom cieľových rýb ako lipeň tymianový, hlavátka podunajská, podustva severná, mrena severná, nosáľ sťahovavý a jalec hlavatý. Rieka Turiec v tomto profile je v databáze rybárskych revírov SR evidovaná ako lososový lipňový lovný revír č. 3-4430-6-1 Turiec č.1, ktorý rybársky obhospodaruje MsO SRZ Turiec.
Spriechodnením tejto migračnej bariéry vybudovaním nového rybovodu bude zabezpečená pozdĺžna kontinuita vodného toku Turiec v celej jeho dĺžke 77,400 km.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Martin
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
845,841 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
-
Cieľ
77,4 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.