Popis projektu

Predkladaný projekt rieši modernizáciu, zlepšenie funkčného a priestorového riešenia knižnice v obci Spišský Hrušov, čím sa prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb. Realizáciou projektu sa zlepší úroveň hygienických štandardov knižnice, a to prostredníctvom obstarania hygienických prvkov pre samotných návštevníkov objektu s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.

Hlavný cieľ prispieva k naplneniu špecifického cieľa 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii. Typ aktivity „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcie“ a „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie“.

Harmonogram realizácie: 06/2022 – 01/2023

Merateľné ukazovatele: Počet podporených kultúrnych objektov – 2  (1 podporená inštitúcia v rámci 1 a 1 podporená inštitúcia v rámci druhej aktivity)

V súčasnej dobe objekt knižnice v obci Spišský Hrušov disponuje základným vybavením – policami na knihy, dvoma lavičkami na sedenie. V prípade potreby žiadateľ využíva nábytok z Materskej školy, ktorý je vyradený.  Realizáciou projekt sa vytvorí priestor, ktorý bude slúžiť pre potreby knižnice, kde sa budú môcť naďalej realizovať vzdelávacie a záujmové aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce Spišský Hrušov, či už pre dospelých alebo deti predškolského a školského veku.  Zároveň sa prispeje k zvýšeniu komfortu nielen návštevníkov knižnice, ale aj samotných zamestnancov knižnice.  S ohľadom na aktuálnu pandeminickú situáciu je v záujme žiadateľa vytvárať vhodné podmienky chrániace obyvateľov obce, resp. návštevníkov knižnice pre ochranu ich zdravia v boji proti COVID-19.

Cieľom projektu je vytvorenie nového, atraktívnejšieho a modernejšieho priestoru knižnice a skvalitnenie poskytovaných služieb, čo sa docieli prostredníctvom:

- doplnenia interiéru nábytkom pre čitateľov všetkých vekových kategórií

- zlepšenia hygienických štandardov knižnice

- modernizácie služieb knižnice.

Cieľovou skupinou projektu sú všetci návštevníci knižnice bez rozdielu veku (deti, mládež, dospelí) a sociálneho postavenia.

Zámerom projektu je vytvoriť jednak vhodné podmienky pre uchovávanie knižničných dokumentov, ale aj príjemné prostredie pre návštevníkov knižnice a zamestnancov knižnice. Zároveň chceme realizáciou projektu modernizovať poskytované knižnično-informačné služby nákupom nového nábytkového a materiálno- technického zariadenia pre užívateľov.

Prínosom projektu bude zvýšená kvalita starostlivosti o existujúci knižničný fond, zvýšená úroveň komfortu používateľov knižnice všetkých vekových kategórií a tiež modernizovaná a rozšírená ponuka knižnično-informačných služieb poskytovaných knižnicou.

Viac
Subjekt
Obec Spišský Hrušov
Miesta realizácie
Spišský Hrušov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
64,884 €
Vlastné zdroje
3,244 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
12.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
12.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zariadenia na dezinfekciu

Faktúra za zariadenie na dezinfekciu

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
11,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra za vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov IČO
Názov
GRIZZLY s.r.o.
IČO
46648241
Názov
DREVEX EU, s.r.o.
IČO
36835463
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.