Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nováky za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Mesto Nováky

Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je modernizácia a inovácia kultúrneho domu za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19. Modernizácia a inovácia kultúrneho domu prispeje k zvýšeniu úrovne kultúrno-spoločenských podujatí v meste Nováky. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrneho domu zlepší hygienické štandardy.

Miestom realizácie projektu je kultúrny dom v meste Nováky na parcele C-KN č. 411/1 v katastrálnom území Nováky v okrese Prievidza. Projekt bude realizovaný počas doby 19 mesiacov. Cieľovú skupinu projektu tvoria obyvatelia mesta Nováky, ale aj návštevníci, ktorí za kultúrno-spoločenskými aktivitami prichádzajú z okolitých obcí a miest. Modernizáciou a inováciou kultúrneho domu je možné zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Naplnenie hlavného cieľu predchádza dosiahnutiu týchto parciálnych cieľov:

  • rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov kultúrneho domu prostredníctvom stavebných úprav,
  • zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia,
  • zabezpečenie interiérového vybavenia,
  • zabezpečenie vybavenia za účelom zlepšenia hygienických štandardov.

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavných aktivít: aRealizáciou aktivít sa podporí udržateľnosť a odolnosť kultúrneho domu. Zároveň sa zvýši kvalita poskytovaných služieb kultúrneho domu, ktoré sú adresné nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Nováky.

Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahnu zároveň cieľové hodnota merateľného ukazovateľa P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2021 - 01.12.2023
Celková suma
155,517 €
Vlastné zdroje
7,776 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA2: Zlepšenie úrovne hygienických štan…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA1: Zvýšenie kvality poskytovaných slu…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.