Popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na vodnom toku Myjava vybudovaním komôrkového rybovodu – biokoridoru v mieste existujúcej hate na toku Myjava ( rkm 23,800 ), s cieľom zlepšiť podmienky migrácie ichtyofauny  pre zlepšenie biodiverzity na toku. Riešený úsek toku Myjavy patrí do mrenového rybieho pásma. Miesto realizácie stavby – Trnavský kraj, okres Senica, extravilán obce Šajdíkové Humence. Poloha staveniska je daná existujúcim korytom Myjavy, jeho ľavým brehom, v mieste jestvujúcej hate. Stavebné objekty: 

SO- 01 Príprava územia -  odstránenie náletovej zelene a krovín. Odstránenie jestvujúcich nánosov v koryte toku a odstránenie opevnenia svahov z priestoru projektovaného rybovodu. Vybudovanie dočasnej ohrádzky z gabiónových košov a realizácia paženia zo štetovnicovej steny. 

SO - 02 Rybovod – začiatok rybovodu bude na konci jestvujúceho vývaru hate a koniec rybovodu bude nad jestvujúcou haťou resp. nad ľavobrežným opevnením nad haťou. Typ rybovodu je prepážkový, bazénový, veľkokomorový s pokojnejším prúdením a s dvomi vtokovými otvormi pre prevádzkovanie pri sklopenom i nafúknutom vaku haťe. Pre zamedzenie vtoku plavenín a splavenín do rybovodu budú na vtoku do rybovodu osadené pevné norné steny. Na monitoring prietoku bude slúžiť vodočetná lata.

Merateľné ukazovatele :

  • Počet opatrení na zebezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch – 1.
  • Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry – 41,200 km.

Súčasťou projektu je aj výkon bioekologického dozoru, ktorý bude vykonávať dozor predovšetkým v oblasti dodržiavania schválených projektovaných podmienok počas výstavby, v prípade potreby spolupracovať pri riešení nepredvídateľných situáciách vo výstavbe, vypracovávať hodnotiace správy, kontrolovať splnenie požadovaných parametrov koryta a prietokových charakteristík, odpočet plnenia environmentálnych požiadaviek a vypracovávať záverečné posúdenie súladu rybovodu s Metodickým usmernením MŽP SR "Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných útvarov".

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Šajdíkove Humence
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
607,867 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.