Popis projektu

Žiadosť o poskytnutie NFP je vypracovaná v súlade s Výzvou č. č. OPII-2021/7/12-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Implementáciu cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“, ktorá je určená pre Gestorské orgány zabezpečujúce implementáciu postupov v zmysle prílohy II a informačných povinností stanovených prílohou I, časť M2 - 4, a oblastí dotknutých zavedením technického systému pre výmenu dôkazov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej ako „Nariadenie o Jednotnej digitálnej bráne“), ako aj pre Správcov spoločných modulov a/alebo referenčných registrov.

Ministerstvo vnútra SR (ďalej ako „MV SR“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku,  ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi, všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky a ďalšie oblasti pôsobnosti.

Ministerstvo vnútra SR (ďalej ako „MV SR“) ako žiadateľ v tejto súvislosti v rámci projektu vystupuje ako správca Registra fyzických osôb (RFO) a tento projekt rozširuje a implementuje úpravu zdieľaného komponentu (RFO) a procesu identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov. Z vecného pohľadu projekt rieši otázky súvisiace s poskytovaním elektronických služieb SR cezhraničným používateľom v zmysle Nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne. Konkrétne z pohľadu agendy MV SR ide o oblasť identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR.

Projekt priamo nadväzuje na už schválený projekt „Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia“, ktorý implementuje riešenie v rovnakej oblasti. Navrhovaný projekt „Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia – rozšírenie“ reaguje na aktuálny stav problematiky a závislostí na neskôr podaný projekt NASESu (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) Jednotná digitálna brána - služby národného eIDAS uzla a ÚPVS, ktoré majú dopad aj na riešenie realizované prvým projektom.

V zmysle dotknutej výzvy sa projekt dotýka nasledovných oblastí:

 • Investičná priorita

2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

                ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

                ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

 • Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:

D. Riešenie cezhraničnej kompatibility:

 1. Implementácia a prispôsobenie zdieľaných komponentov pre potreby poskytovania cezhraničných služieb. Ide o riešenie problémov identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia.
 2. Implementácia konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov. Môže ísť o úpravu existujúcich alebo implementáciu nových služieb.

Stanovené ciele projektu:

 • Podporiť proces identifikácie a autentifikácie osôb z iných členských štátov EÚ v rámci služieb slovenského e- Governmentu;
 • Podporiť využívanie elektronických služieb cezhraničnými používateľmi;
 • Zefektívniť evidenciu osôb z iných členských štátov EÚ, ktoré využívajú služby slovenského e-Governmentu (vrátane zmien údajov);
 • Zosúladiť implementáciu procesu identifikácie a autentifikácie osôb z iných členských štátov EÚ s relevantnými organizáciami.

Projektom budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

 • P0216 – Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov:

V tejto súvislosti budú projektom implementované aplikačné služby, ktoré umožnia realizovať identifikáciu a autentifikáciu cezhraničných používateľov - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Identifikácia a autentifikácia je súčasťou realizácie služieb, bez ktorej by nebolo možné realizovať žiadnu koncovú služby pre dotknuté osoby, a je možné ju považovať za jednu samostatnú službu. Výsledný počet bude: 1 nová cezhraničná služba pre podnikateľov.

 • P0215 – Počet nových cezhraničných služieb pre občanov:

V tejto súvislosti budú projektom implementované aplikačné služby, ktoré umožnia realizovať identifikáciu a autentifikáciu cezhraničných používateľov - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Identifikácia a autentifikácia je súčasťou realizácie služieb, bez ktorej by nebolo možné realizovať žiadnu koncovú služby pre dotknuté osoby, a je možné ju považovať za jednu samostatnú službu. Výsledný počet bude: 1 nová cezhraničná služba pre občanov.

 • Zvýšenie počtu prihlásení cez eIDAS uzol

 • Zvýšenie počtu prihlásených cezhraničných používateľov z EÚ cez eIDAS uzol

 • Zníženie počtu vydaných AA

Projektom sa priamo nerealizujú a neimplementujú konkrétne postupy v zmysle čl. 6 a konkrétne informácie o postupoch v zmysle čl. 10, ale upravujú sa funkcie referenčného registra (RFO), nevyhnutné pre uskutočňovanie identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ktorý umožní realizovať proces autentifikácie a stotožnenia cudzincov (vytvorí sa nová evidencia) - držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR. Ide teda o základný predpoklad na to, aby títo používatelia mali prístup ku ktorýmkoľvek postupom uvedeným v prílohe II poskytovaných OVM v rámci SR a mohli ich dokončiť plne online. V zmysle č. 13 a 16 tak projektom implementované riešenia umožnia, aby jednotlivé postupy mohli byť nediskriminačným spôsobom prístupné a dokončené online aj cezhraničnými používateľmi prostredníctvom rovnakého alebo alternatívneho technického riešenia.

Na projekt bola vypracovaná dokumentácia pre iniciačnú fázu podľa Vyhlášky č. 85/2020 Z. Z o riadení projektov. Projekt a príslušná projektová dokumentácia sú evidované v systéme MetaIS:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/532e221e-903f-4567-adbd-a9248061e665/cimaster?tab=documentsForm

Navrhovaný projekt, ako aj jeho výstupy, sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy. 

Bližšie informácie popisuje príloha ŽoNFP – Projektový zámer (kapitola 3: Definovanie projektu).

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
623,038 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
31.10.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
24.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
10.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
10.08.2023
Názov
Nasadenie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
31.10.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
24.11.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
10.08.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
D. Riešenie cezhran…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
10.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Programator, vývojar

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
64,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Analytik

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Analytik

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA- Rozšírenie/IT Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Tester

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre databázy

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programator/vývojar

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
64,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Tester

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

JDB IA- Rozšírenie/IT Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Analytik

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Analytik

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ IT Programator, vývojar

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
64,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Tester

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programator/vývojar

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
64,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre databázy

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
25,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Tester

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Architekt

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Projektový manažér

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. FO230732

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
19,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programátor/vývojar

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Projektový manažér

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Projektový manažér

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programátor/vývojar

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
19,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programátor/vývojar

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
19,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Projektový manažér

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/ Odborník pre IT dohľad

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre databázy

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
6,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/IT Programátor/vývojar

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
19,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Projektový manažér

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

JDB IA - Rozšírenie/Špecialista pre bezpečnosť IT

JDB IA - Rozšírenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.